Reklama

Siły zbrojne

Podwyżki opłat tylko raz do roku? MON przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia

Budynek mieszkalny AMW
Budynek mieszkalny AMW
Autor. Archiwum AMW

W dniu 7 lipca do uzgodnień między resortowych trafił przygotowany przez resort obrony narodowej projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego. Jakie zmiany przygotował resort obrony narodowej? Czy zadowolą one żołnierzy, których dotknęły drastyczne podwyżki opłat?

Reklama

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji AMW opublikowano w serwisie internetowym Rządowego Centrum Legislacji. Dokument przesłano do uzgodnień między resortowych. Jakie zmiany zawiera? Co zwarto w uzasadnieniu?

Reklama

Uzasadnienie

Reklama

29 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1362 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego. Mocą tej zmiany zostały wprowadzone instrumenty zapewniające miarkowanie wzrostu opłat wobec osób uprawnionych, czyli żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych, wdów, wdowców po żołnierzach zawodowych oraz dzieci żołnierzy zawodowych. Różnica wynikająca ze skalkulowanych kosztów utrzymania lokali mieszkalnych pomniejszonych o przychody należne z tytułu opłat będzie pokrywana z dotacji podmiotowej.

Czytaj też

Wprowadzone zmiany zmniejszyły częstotliwości dokonywania zmian wysokości opłat za używanie lokalu mieszkalnego, którą uiszczają użytkownicy lokali AMW na „raz w roku", jednakże z zastrzeżeniem - zależnym od kalkulacji opłat. Tym samym w wyniku kalkulacji - zmiany w opłatach - mogą być dokonywane częściej. 

Czytaj też

Stąd koniecznym stało się doprecyzowanie, że wobec osób uprawnionych zmiana wysokości opłat za używanie lokalu mieszkalnego będzie następować nie częściej, niż raz w roku, tj. 1 lipca. Jak podkreśla resort obrony narodowej zmiana zagwarantuje stabilność sytuacji finansowej żołnierzy zawodowych – w obszarze opłat za używanie lokali mieszkalnych - w określonej perspektywie czasowej.

Czytaj też

W związku z koniecznością podjęcia czynności pozwalających na zastosowanie projektowanych przepisów w bieżącym roku zasadnym jest, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, stosownie do art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).
Ministerstwo Obrony Narodowej

Czytaj też

Czy rozwiązuje to problemy wysokich opłat?

Niestety nie. Projekt reguluje jedynie kwestie związane z częstotliwością wprowadzania zmian w zakresie opłat za używanie mieszkania będącego w dyspozycji AMW. Zapisy zwarte w tym projekcie nie wpływają na kwestie związane z możliwością zastosowanie taryf regulowanych dla odbiorców ciepła i paliw gazowych w mieszkaniach zasilanych z kotłowni stanowiących własność operatorów zewnętrznych. Agencja Mienia Wojskowego nadal nie otrzymała odpowiedzi Prezesa Urzędu Energetyki w sprawie możliwości zastosowania taryf regulowanych. Pytanie czy w tej sprawie nastąpi przełom pozostaje nadal aktualne. Czy pojawi się inicjatywa ustawodawcza z poziomu ministra klimatu i środowiska oraz wicepremiera i ministra obrony narodowej? Nie uzyskaliśmy w tym zakresie odpowiedzi z Centrum Operacyjnego MON. O kwestie związane z sytuacją socjalno-bytową żołnierzy, w tym liczbę złożonych wniosków o zapomogi w garnizonach, w których nastąpiły w tym roku drastyczne podwyżki zapytaliśmy m.in. Konwent Dziekanów Wojska Polskiego, Dowództwo Generalne oraz dowódców podległych jednostek. Sezon grzewczy rozpoczyna się już za kilka miesięcy. W tej sytuacji niezwykle ważnym jest szybkie wprowadzenie działań osłonowych i zmian legislacyjnych, aby rozwiązać problem, z którym mierzą się na co dzień rodziny żołnierzy pełniących służbę w garnizonach Wędrzyn, Żagań, Świętoszów, Sulechów, Nowy Glinnik, Hel, Wrocław oraz Bydgoszcz.

Reklama

Komentarze

    Reklama