Reklama

Legislacja

Awanse żołnierzy w razie mobilizacji i wojny – projekt rozporządzenia

Szkolenie zastępców dowódców plutonów
Szkolenie zastępców dowódców plutonów
Autor. szer. Tomasz Łomakin

Warunki i tryb mianowania żołnierzy w zawodowych na stopnie wojskowe w razie mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny określa projekt rozporządzenie, który ma wejść w życie 23 października.

Reklama

Chodzi m.in. o wymagane wykształcenie i okres, jaki upłynął od poprzedniego awansu. Przygotowany przez MON projekt jest aktem wykonawczym do ustawy o obronie ojczyzny, która w kwietniu ubiegłego roku zastąpiła kilkanaście ustaw, w tym ustawę pragmatyczną, wprowadziła też zmiany w kilkudziesięciu innych.

Reklama

Zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny mianowanie żołnierza zawodowego w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny na wyższy stopień wojskowy odpowiadający stopniowi etatowemu stanowiska służbowego, na jakie został wyznaczony, następuje z dniem objęcia tego stanowiska.

Czytaj też

W razie mobilizacji, stanu wojennego lub wojny na stopień wojskowy podporucznika mianowania dokonuje naczelny dowódca sił zbrojnych; generałów (admirałów) mianuje prezydent na wniosek naczelnego dowódcy; na pozostałe stopnie nominacji dokonuje odpowiednio minister obrony narodowej lub naczelny dowódca, a także właściwy dowódca jednostki wojskowej.

Reklama

Warunkiem mianowania w korpusie podoficerów jest posiadanie przez żołnierza wykształcenia co najmniej średniego lub średniego branżowego, ukończenie kursu podoficerskiego, zdanie egzaminu podoficerskiego, otrzymanie pozytywnej opinii służbowej na zakończenie kształcenia prowadzonego w ramach tego kursu oraz posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Czytaj też

W korpusie oficerskim warunki to posiadanie przez żołnierza tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera lub równorzędnego tytułu zawodowego, ukończenie studiów w uczelni wojskowej lub kursu oficerskiego, zdanie egzaminu oficerskiego, otrzymanie pozytywnej opinii służbowej na zakończenie studiów lub kształcenia prowadzonego w ramach tego kursu oraz posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Warunkiem mianowania na wyższy stopień wojskowy jest także spełnienie kryteriów wymaganych do wyznaczenia żołnierza na wyższe stanowisko służbowe, z wyjątkiem gdy mianowanie następuje w ramach zmiany zaszeregowania na zajmowanym stanowisku służbowym. Niezbędna jest też pozytywna opinia służbowa.

Czytaj też

Między wyznaczeniem na kolejny stopień a poprzednim awansem musi upłynąć: w przypadku szeregowych sześć miesięcy; w przypadku podoficerów młodszych – zależnie od przypadku - 2-6 miesięcy; w przypadku podoficerów starszych 3-9 miesięcy; oficerów młodszych 6-12 miesięcy; oficerów starszych 12-15 miesięcy, a generałów  co najmniej 18 miesięcy (w przypadkach uzasadnionych warunkami służby co najmniej 15 miesięcy).

W projekcie proponuje się, "aby w przypadkach uzasadnionych warunkami służby i potrzebami sił zbrojnych, w szczególności jeżeli istnieje konieczność niezwłocznego uzupełnienia stanowisk służbowych w jednostkach wojskowych, odstąpić od spełnienia warunków, przewidzianych do mianowania żołnierzy w korpusach podoficerów i oficerów, z wyjątkiem wymogów zdania egzaminu podoficerskiego lub oficerskiego oraz posiadania nieposzlakowanej opinii".

Czytaj też

Projektowane rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenie z 2004 r. do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, które na mocy ustawy o obronie ojczyzny utraci moc najpóźniej 23 października bieżącego roku.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Limano

    Teraz bazowe szkółki podoficerskie wysypały się jak grzyby po deszczu, do tego po legi akadameckiej, przychodzą tacy kaprale, często nie mają nawet 2 miesiące służby i bladego pojęcia o życiu w wojsku i są stawiani na równi z kapralami którzy mają więcej nadgodzin jak oni służby.

Reklama