Legislacja

"Tanie wczasy" pod znakiem zapytania? Uchylenie decyzji i projekt nowelizacji rozporządzenia

Ośrodek AMW Rewita Solina
Ośrodek AMW Rewita Solina
Fot. AMW_Rewita

Minister Obrony Narodowej z dniem 20 lipca uchylił wydane w 2004 i 2005 roku decyzje w sprawie działalności wypoczynkowej oraz zasad organizacji wypoczynku w ramach programu osłonowego „Tanie wczasy". Czy szykuje się zatem rewolucja czy ewolucja ważnego dla żołnierzy programu osłonowego?

Program „Tanie wczasy" od lat cieszy się dużym zainteresowaniem żołnierzy. Do tej pory realizowany był w oparciu o regulacje określone w decyzjach MON nr 153/MON/PSSS z 14 czerwca 2004 roku w sprawie działalności wypoczynkowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 77) oraz nr 103/MON/PSSS z 14 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad organizacji wypoczynku w ramach programu osłonowego „Tanie wczasy" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 58). Powyższe decyzje straciły swoją moc za sprawą ogłoszonych 20 lipca decyzji uchylających tj. decyzji  nr 101/MON102/MON. Czy w związku z tym żołnierze stracą możliwość skorzystania z wypoczynku dofinansowanego przez resort obrony narodowej? Z pytaniami w tej sprawie zwróciliśmy się do Centrum Operacyjnego MON. Warto zaznaczyć, że w 2021 roku z tej formy wypoczynku skorzystało niemal 2,7 tys. rodzin wojskowych (ogółem było to 11,4 tys. osób), a koszt programu wyniósł niemal 20 mln złotych.

Kontynuacja programu

Otrzymaliśmy odpowiedź, która z pewnością ucieszy osoby zainteresowane udziałem w kolejnych edycjach programu. Nie będzie zatem rewolucji lecz ewolucja programu.

Program „Tanie wczasy", adresowany jest do rodzin wojskowych znajdujących w trudniejszej sytuacji finansowej, był i jest nadal realizowany. Każdy żołnierz, który spełnia kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 87 poz. 565 z późn. zm.) może skorzystać wraz z rodziną z takiego świadczenia w ośrodkach wypoczynkowych AMW Rewita Sp. z .o.o.
Wydział Prasowy Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej

Program jest realizowany przez cały rok, z wyjątkiem okresów wyłączonych i ujętych w kalendarzu i cenniku publikowanym przez AMW Rewita. Z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy z CO MON wynika, że „co do zasady usunięcie z obiegu prawnego przedmiotowych, technicznych decyzji MON nie znosi uprawnień socjalno-bytowych żołnierzy zapisanych w aktach prawnych wyższego rzędu tj. ustawach i rozporządzeniach". Uprawnienia te obejmują także możliwość skorzystania z dopłat do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy". Aktualnie w tym obszarze obowiązują przepisy ustawy z 11 marca 2022 o obronie ojczyzny (Dz. U poz. 655 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz.U. Nr 87 poz. 565 z późn. zm.). Program ten jest ujęty w przepisach ustawie o obronie ojczyzny w artykule 293 (inne świadczenia socjalno-bytowe na członków rodziny żołnierza zawodowego). 

Czytaj też

Nowelizacja rozporządzenia

Równolegle na etapie uzgodnień od lutego jest projekt rozporządzenia MON wprowadzającego zmiany w obszarze świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych. Co ważne dokument był dwukrotnie kierowany do uzgodnień międzyresortowych (12 kwietnia i 11 lipca). Dokument wraz z uzasadnieniem dostępny jest w serwisie legislacja.gov.pl.

W uzasadnieniu najnowszej wersji projektu wskazano, że nowe rozporządzenie wprowadzone będzie w miejsce dokumentu, który obowiązuje od 2010 roku. Jak podkreślono projekt bazuje na dotychczasowych rozwiązaniach z uwzględnieniem zmian i aktualizacji wynikających ze zgromadzonych przez resort doświadczeń z realizacji programów socjalnych. Zmiany dotyczyły będą kwestii dokumentowania składanych wniosków, w tym m.in. potwierdzania stanu cywilnego, posiadania dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza, odbycia podróży (zwrot kosztu przejazdu), niekorzystania z uprawnień do świadczenia mieszkaniowego (dodatek za rozłąkę). Uszczegółowienie i aktualizacja przepisów w ocenie wnioskodawców są konieczne z uwagi na „szereg wątpliwości natury interpretacyjnej z uwagi na fakt, że niejednokrotnie nie przedstawiały rzeczywistej i aktualnej sytuacji żołnierza". 

Czytaj też

Po zmianach do wniosku o dodatek rozłąkowy żołnierz zobowiązany będzie przestawić: 

  • zaświadczenie potwierdzające datę zakwaterowania oraz korzystania z miejsca w internacie lub kwaterze internatowej, bez prawa zamieszkiwania z członkami rodziny;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim;
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka – w przypadku nie pozostających w związku małżeńskim, lecz posiadających dzieci na swoim utrzymaniu;
  • zaświadczenie potwierdzające miejsce stałego pobytu albo pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy z członkami rodziny;
  • oświadczenie o miejscu zamieszkania oraz o miejscu zamieszkania członków rodziny;
  • zaświadczenie o niekorzystaniu z uprawnienia do świadczenia mieszkaniowego;
  • oświadczenie o ulgach komunikacyjnych.

Żołnierz ubiegający się o przyznanie zwrotu kosztów codziennych dojazdówzobowiązany będzie do przedstawienia:

  • zaświadczenia potwierdzającego miejsce stałego pobytu albo pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy;
  • zaświadczenia o niekorzystaniu z uprawnień do świadczenia mieszkaniowego;
  • oświadczenia o posiadanych ulgach komunikacyjnych.

Wnioski o przyznanie dodatku tytułem rozłąki oraz o zwrot kosztów codziennych dojazdów i przejazdów raz w miesiącu żołnierze będą składali do dowódcy jednostki wojskowej (od dowódcy batalionu lub równorzędnego).

Czytaj też

Projekt rozporządzenia określa sposób obliczania średniego miesięcznego dochodu w rodzinie żołnierza zawodowego. Od jego wysokości ustalonego w procentach w stosunku do najniższego uposażenia żołnierza zawodowego uzależnione jest przyznanie dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, a także wypoczynku połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych oraz dopłaty do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy". Wysokość dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych zgodnie z zapisami projektu będzie uzależniona od wysokości dochodu na osobę oraz liczby dzieci w rodzinie, których wypoczynek miałby zostać dofinansowany. Szczególne – dodatkowe uprawnienia w ramach programu „Tanie wczasy" przewidziano dla dwóch grup żołnierzy zawodowych – żołnierzy zawodowych skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa – ranni lub poszkodowani (chorzy) w związku z pełnieniem tej służby oraz żołnierzy zawodowych pełniących służbę w strefie nadgranicznej w ramach pomocy udzielanej Straży Granicznej (minimum 60 dni łącznie). Obie grupy żołnierzy będą mogły korzystać z programu „Tanie wczasy" w sytuacji, gdy nie posiadają członków rodzin - jest to forma docenienia trudu służby tej grupy żołnierzy. W projekcie wskazano, że otrzymanie dodatkowej dopłaty w ramach programu „Tanie wczasy" w związku z np. pełnieniem służby na granicy nie wyklucza możliwości otrzymania dopłaty na zasadach obowiązujących wszystkich żołnierzy. W projekcie określono sposób korzystania z dopłaty w ramach programu „Tanie wczasy", tryb realizacji dopłaty w tym programie oraz tryb przyznawania pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dzieci oraz terminy składania wniosków, a także tryb i termin przyznawania zaliczek na dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci oraz dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci.

Komentarze