Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Wojsko kupuje naboje termiczne

<p>Fot. TSgt. Matthew Plew/USAF.</p>
<p>Fot. TSgt. Matthew Plew/USAF.</p>

Inspektorat Uzbrojenia (IU) ogło­sił uru­cho­mie­nie postę­po­wa­nia związanego z dostawą nabo­jów ter­micz­nych prze­zna­czo­nych do sys­te­mów ochrony bier­nej stat­ków powietrz­nych pro­duk­cji rosyj­skiej.

Przedmiotem zamówienie jest wieloletnia dostawa 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu – skład nr 2 w Toruniu nabo­jów ter­micz­nych NT-26 lub PPI-26 – 1 wprowadzonych na wyposażenie Sił Zbrojnych RP lub równoważnych. W latach 2017 – 2020 dostarczonych zostanie 42 tys. sztuk przy czym w 2018 roku będzie to 12 tys. sztuk, a w 2017 roku i 2019-2020 roku po 10 tys. sztuk.  

Dodatkowa opcja na lata 2021-2022 przewiduje doku­pie­nie kolej­nych 20 tys. sztuk po 10 tys. w każdym roku.

Nabój termiczny NT-26 przeznaczony jest do indywidualnej osłony/obrony statku powietrznego przed rażeniem kierowanymi pociskami rakietowymi klasy powietrze-powietrze i ziemia–powietrze, wyposażonymi w termiczne głowice samonaprowadzające się na źródło promieniowani podczerwonego.

Czytaj także: Dr Lejba: Trajektorię satelity określamy z dokładnością centymetrową [WYWIAD]

Naboje te są  eksploatowane w wyrzut­niach celów pozor­nych typu BWP oraz ASO-2W kali­bru 26 mm, będących na wypo­sa­że­niu średnich, wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców trans­por­to­wych Mi-17, bojowych Mi-24 oraz samo­lo­tów myśliw­skich MiG-29 i myśliwsko- sztur­mo­wych Su-22M4.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami udzielania zamówienia, najwięcej bo 60 punktów można dostać za cenę, przyznane okresy gwa­ran­cji oraz przy­dat­no­ści tech­nicz­nej otrzymały po 20 punktów.

Podmioty zain­te­re­so­wane udzia­łem w niniej­szym postę­po­wa­niu mają czas na skła­da­nie doku­men­tów do 27 marca bie­żą­cego roku.

Reklama

Komentarze (1)

  1. dom

    Si vis pacem, para bellum - znowu tylko zamierzenia i plany

Reklama