Siły zbrojne

„Negatywny wynik testów” izraelskich robotów. Nowy przetarg dla wojska

Foto: st.szer. Krzysztof Gasiewicz
Foto: st.szer. Krzysztof Gasiewicz

Inspektorat Uzbrojenia poinformował Defence24.pl, że odstąpił od realizacji umowy na dostawę izraelskich robotów MTGRR, wybranych w postępowaniu pod kryptonimem Tarantula, zakończonym w 2015 roku. Systemy tego typu nie przeszły bowiem testów.  W tamtym przetargu uczestniczył też polski instytut PIAP, jednak jego oferta nie została wyłoniona. Obecnie rozpisano nowe postępowanie na dostawę robotów, a sposób prowadzenia procedury i kryteria oceny ofert uległy zmianie.

Jak poinformował Defence24.pl rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia ppłk Robert Wincencik, Inspektorat Uzbrojenia odstąpił od realizacji podpisanej w 2015 roku umowy „w związku z negatywnym wynikiem testów mobilnych bezzałogowych pojazdów rozpoznawczy”. W postępowaniu prowadzonym od 2014 roku pod kryptonimem Tarantula planowano zakup 50 robotów, z dostawami w latach 2015-2016.

W tamtej procedurze wybrano ofertę spółki Reago Group, obejmującą roboty MTGRR izraelskiej firmy Roboteam. Otrzymała ona 85 punktów, podczas gdy propozycja Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP – 81,96 punktów.

Decyzja o wyborze oferty firmy Roboteam wzbudziła kontrowersje. W dyskusji publicznej wskazywano, że opracowywane i produkowane przez PIAP roboty powstają z udziałem środków budżetowych, a rozwiązania Instytutu cieszą się powodzeniem zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych – np. w Korei Południowej, Arabii Saudyjskiej, Szwajcarii czy Hiszpanii. Łącznie służą w co najmniej kilkunastu krajach świata. Podpisana w 2015 roku umowa na dostawę izraelskich robotów zostanie jednak zrealizowana, gdyż roboty nie przeszły testów.

MTGR ISR
Robot MTGR w odmianie ISR (rozpoznania, nadzoru i wywiadu). Fot. Roboteam

Pod koniec września Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął nowe postępowanie na roboty Tarantula – zapewne w związku z niepowodzeniem wcześniejszego przetargu. Jest ono realizowane w ramach procedury ograniczonej, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Mogą w nim więc brać udział również firmy zagraniczne, o ile mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Z drugiej jednak strony, w stosunku do wcześniejszego przetargu, uległy zmianie założenia, jak i kryteria oceny ofert. Wcześniej zakładano zakup robotów Tarantula w ramach procedury negocjacyjnej, a propozycje miały być oceniane pod kątem ceny (waga 85) i kryterium technicznego (waga 15).

Obecnie IU prowadzi przetarg, dotyczący dostawy 50 robotów w ramach procedury ograniczonej. Zmieniono też kryteria oceny ofert. W obecnym postępowaniu będą brane pod uwagę cena (waga 60), kryterium techniczne (waga 35) oraz okres gwarancji (waga 5).

Czytaj więcej: Rozpoznawcze Tarantule dla polskich żołnierzy 

Szczegółowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ma być przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert. Wiadomo jednak, że wymagania wobec robotów Tarantula uległy zmianie. Ppłk Wincencik zaznaczył bowiem: „Przed ogłoszeniem nowego postępowania Gestor SpW sformułował dodatkowe wymagania wobec mobilnych bezzałogowych pojazdów rozpoznawczych Tarantula.”

W odniesieniu do ewentualnego zastosowania trybu ochrony podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, pozwalającego zamawiającemu np. ograniczyć krąg podmiotów uprawnionych do udziału w postępowaniu ppłk Wincencik stwierdził: „Dostawa mobilnych bezzałogowych pojazdów rozpoznawczych „Tarantula” nie została uznana za zadanie o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, zatem IU nie brał udziału w jego ocenie.”.

Rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia zaznaczył też, że procedura ograniczona, w ramach której realizowane jest obecnie postępowanie jest podstawowym trybem udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych. Natomiast przyjęte kryteria oceny zostały ustalone w oparciu o zapisy PZP.

Zgodnie z zapisami art. 131h ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przetarg ograniczony jest podstawowym trybem udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. (…)Kryteria zostały określone w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy Prawa zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia ppłk Robert Wincencik

Zgodnie z ogólnymi założeniami, udostępnionymi w specyfikacji roboty Tarantula powinny umożliwiać:

  • prowadzenie rozpoznania w bezpośredniej styczności wojsk, w tym penetrację miejsc niebezpiecznych i niedostępnych dla człowieka;
  • prowadzenie rozpoznania patrolowego bez konieczności wprowadzania siły żywej na teren i obiekty znajdujące się pod bezpośrednim ostrzałem lub zaminowane;
  • przekazywanie danych z sensorów rozpoznawczych poprzez bezprzewodową transmisję audio i video do konsoli operatora.

Robot ma być dostosowany do przemieszczania się drogach gruntowych, utwardzonych, bezdrożach, w tym także w terenie otwartym, zurbanizowanym, lesistym oraz w terenie z wysoką szatą roślinności, jak i przewozu w przedziale desantowym pojazdów bojowych oraz przenoszenia przez pojedynczego żołnierza.

Mobilny bezzałogowy pojazd rozpoznawczy powinien posiadać możliwość montażu sensorów rozpoznawczych (modułów) między innymi: kamery dziennej i nocnej (noktowizyjnej i termowizyjnej), mikrofonu kierunkowego, manipulatora do podnoszenia lub podkładania niewielkich przedmiotów lub ładunków wybuchowych itd.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został wyznaczony na 24 października.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.