Reklama

Siły zbrojne

MON łowi na uczelniach czyli wojskowe stypendia dla cywilnych studentów

A ty? #ZostańŻołnierzem
Autor. Fot. Wojsko-Polskie.pl

Resort obrony narodowej wprowadza program stypendialny dla studentów uczelni cywilnych. Sprawdzamy kto i na jakich warunkach może ubiegać się o wojskowe stypendium, które w 2022 roku wynosiło będzie 2 280 złotych miesięcznie.

Reklama

8 lipca w dzienniku ustaw pod pozycją1447 opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy. Nowe przepisy wydano na podstawie ustawy o obronie ojczyzny, a regulacje zawarte w rozporządzeniu wchodzą w życie począwszy od 9 lipca.  Program adresowany jest do studentów wybranych kierunków cywilnych zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej. Zgodnie z założeniami przyjętymi w ustawie o obronie ojczyzny resort obrony narodowej zamierza tą drogą pozyskać dodatkowych kandydatów do służby. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rekrutacja na studia wojskowe jest w tym roku rekordowa i został przedłużona w przypadku części uczelni do 11 lipca. Co istotne, w przeciwieństwie do roku ubiegłego wojsko nie musiało zmagać się z utrudnieniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej, a dodatkowym magnesem są atrakcyjne warunki finansowe.

Reklama

Dla kogo program stypendialny MON?

Reklama

O stypendium w kwocie 2 280 złotych ubiegać mogą się studenci wszystkich uczelni cywilnych oraz wyższych seminariów duchowych i stołecznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Resort obrony narodowej określił kierunki studiów, których przyszli absolwenci mogą liczyć na finansowe wsparcie.  Na tej liście znalazły się kierunki techniczne oraz inne wskazane przez MON jako wartościowe dla armii, są to: rachunkowość, finanse i rachunkowość, finanse rachunkowość i ubezpieczenia, finanse i bankowość, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność, administracja, prawo, informatyka, elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, mechatronika, lotnictwo, energetyka, lekarski, lekarsko-dentystyczny, weterynaria, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, analityka laboratoryjna, analityka medyczna, farmacja, psychologia, biochemia, biologia, diagnostyka laboratoryjna, fizjoterapia, fizyka, zdrowie publiczne, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, logistyka medyczna, organizacja i zarządzanie ochroną zdrowia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna (public relations), komunikacja strategiczna, politologia, medioznawstwo, logistyka, optoelektronika, stosunki międzynarodowe, geodezja, kartografia i geoinformatyka, teleinformatyka, cybernetyka, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, zarządzanie kryzysowe, logistyka i transport, cyberbezpieczeństwo, budownictwo, budownictwo zrównoważone, eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej, gospodarka przestrzenna, inżynieria geoprzestrzenna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, mechanika i budowa maszyn, nawigacja, inżynieria bezpieczeństwa, chemia, matematyka i teologia.

Czytaj też

Jak uzyskać stypendium?

Aby uzyskać finansowe wsparcie studenci zainteresowani powołaniem do zawodowej służby wojskowej zdobywający wiedzę i umiejętności na kierunkach wskazanych przez MON mają czas na złożenie wniosku do 31 sierpnia. Wniosek o przyznanie stypendium składany jest do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Wśród informacji zawartych we wniosku studenci podają imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz planowany termin ukończenia studiów. Niezbędnym załącznikiem jest zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie na studia na kierunku zgodnym z potrzebami wojska oraz oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej.  Kolejny etap to weryfikacja danych zwartych we wniosku, po której dokument jest przesyłany wraz z rekomendacją w terminie do trzech dni roboczych do Ministra Obrony Narodowej. Następnie kandydat informowany jest „niezwłocznie" o sposobie rozpatrzenia wniosku. Jeśli decyzja jest pozytywna Szef CWCR zawiera z kandydatem umowę, która precyzuje m. in. obowiązki kandydata, zasady finansowania, wysokość stypendium, zasady wstrzymania finansowania, zasady zwrotu stypendium oraz rozwiązania umowy. Jako podstawę obliczenia stypendium przyjęto 50 proc. uposażania zasadniczego żołnierzy odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Aktualnie jest to kwota 2 280 złotych, a stypendia będą przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej na czas studiów zgodnie z ich programem. 

Czytaj też

Zasady wypłaty

Zgodnie z zapisami rozporządzenia stypendia wypłacane będą „z dołu" do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługują. Wypłaty realizowane będą w formie bezgotówkowej przez dowódcę jednostki wojskowej, na którego zaopatrzeniu finansowym pozostaje Szef CWCR. Obowiązkiem kandydata pobierającego stypendium jest niezwłoczne dostarczanie zaświadczeń potwierdzających zaliczenie kolejnych semestrów. Jeśli zaświadczenia nie zostaną przedstawione do 30 marca lub 30 września wypłaty zostaną wstrzymane. Dostarczenie zaświadczeń po terminie skutkowało będzie proporcjonalnym obniżeniem stypendium (dzień opóźnienia to obniżenie stypendium o jedną trzydziestą).  W trakcie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych na podstawie regulaminu studiów wypłata stypendium zostaje wstrzymana. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku odbywania części studiów poza granicami państwa w ramach wymiany międzynarodowej.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Wojak7

    Zastanawiające czy studenci pierwszego roku studiów magisterskich również będą brani pod uwagę czy tylko świeży narybek.

Reklama