Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Współczesne bezpieczeństwo definiuje informacja – nasze bezpieczeństwo poza granicami jest zależne od dostępu do informacji [RAPORT]

Ilustracja: CIVIS Polska.
Ilustracja: CIVIS Polska.

Świat z roku na rok staje się w coraz większym stopniu niestabilny, stawiając zupełnie nowe wyzwania nie tylko przed decydentami zarządzającymi państwami, ale również liderami biznesu i pracownikami, którzy muszą podróżować w ramach wyjazdów służbowych. Dzieje się tak, szczególnie, gdy pojawiają się potrzeby względem utrzymania wysoce rozwiniętych łańcuchów dostaw, co więcej o częstokroć globalnym wymiarze. Nie da się również zaprzeczyć, że obejmuje to także specyfikę pracy w rejonach postkonfliktowych lub niestabilnych. Tych zaś, niestety pojawia się coraz większa liczba. Biorąc pod uwagę aktywności aktorów państwowych, ale przede wszystkim aktorów niepaństwowych – od grup przestępczych, poprzez organizacje i grupy terrorystyczne, aż na współczesnych piratach skończywszy.

Musimy jednak stwierdzić, że nakreślony wysoce pesymistyczny obraz rzeczywistości XXI w. nie może jednak pozwolić zablokować możliwości działania firmom oraz korporacjom, które dążą do utrzymania już istniejącej lub zbudowania swojej obecności w obrębie rozwijających się rynków. Przy czym, warunkiem tego rodzaju aktywności jest zawsze odpowiedni poziom bezpieczeństwa własnych aktywów, oczywiście na czele z personelem. Tym samym, należy zawsze stawiać sobie pytania o realną ocenę sytuacji międzynarodowej, regionalnej i lokalnej, właśnie pod kątem wspomnianego dostatecznego wsparcia własnych pracowników, partnerów i współpracowników. To jednakże częstokroć jest determinowane przede wszystkim umiejętnym obserwowaniem trendów z zakresu obronności, przestępczości w tym tej zorganizowanej, jak również obszarów aktywności terrorystów. Wobec czego stanowi wysoce skomplikowany proces analityczny, bazujący na odpowiedniej wiedzy kulturowej, politycznej, ekonomicznej, wojskowej czy też policyjnej. Większość podmiotów gospodarczych nie jest w takim razie w stanie samodzielnie uzyskać takich informacji, nie mówiąc o ich odpowiedniej analizie i interpretacji.

W dodatku, trzeba podkreślić, że taka wiedza nie może być jedynie wycinkowym uchwyceniem danego momentu rzeczywistości, gdyż w realiach współczesnych procesów lokalnych/regionalnych, a nawet międzynarodowych mamy do czynienia z tzw. akceleracją czyli nagłym przyspieszeniem lub przyspieszeniami wydarzeń. Świadczyć mogą o tym chociażby w ostatnich miesiącach wydarzenia z kilku państw afrykańskich, gdzie doszło do albo gwałtownych zamieszek, albo wręcz wojskowych zamachów stanu. Ocena poziomu bezpieczeństwa w danym miejscu winna być więc w takim razie elementem gwarantującym bardzo bieżący obraz sytuacji w danym miejscu na ziemi, jak również gwarantować bardzo szybką aktywną reakcję na zmiany w obrębie trendów związanych z bezpieczeństwem, obronnością czy też poziomem zwykłej aktywności przestępczej. Pytaniem jest jak w takim razie sprostać tego rodzaju wyzwaniu, złożonym z woli ekspansji własnych przedsięwzięć biznesowych i nie tylko ich oraz niezbędności zabezpieczenia siebie i innych ludzi zaangażowanych w dany projekt.

Naturalnym kierunkiem jest zwrócenie się do mniej lub bardziej rozbudowanego aparatu poszczególnych państw. Mogą się one bowiem posiłkować przede wszystkim zasobami własnych służb dyplomatycznych, zaangażowanych w danym regionie lub posiłkujących się płaszczyzną współpracy z partnerami zagranicznymi. Uzupełnieniem dyplomacji jest, co naturalne segment służb wywiadowczych, który również jest zainteresowany przechwytywaniem najważniejszych informacji odnoszących się do kwestii bezpieczeństwa politycznego, gospodarczego, etc. Co więcej, w przypadku służb wywiadowczych można śmiało mówić o kluczowej synergii działań operacyjnych dążących do pozyskiwania informacji z pracą analityczną, gwarantującą opracowanie częstokroć bardzo surowych i niejednokrotnie rozrzuconych danych w jeden obraz. Lecz w obu przypadkach trzeba powiedzieć wprost o kluczowych mankamentach, odnoszących się do czasu pozyskania niezbędnych informacji od strony rządowej, formatu ich przekazania, niechęci do ich prezentowania w sposób otwarty, czy nawet braku części strategicznych dla nas konkretnie informacji. Trzeba podkreślić, że jedynie bardzo nieliczna grupa państw jest w stanie monitorować całościowo wydarzenia światowe i regionalne z perspektywy wszystkich kontynentów, a co więcej ma ku temu niezbędne zasoby kadrowe, techniczne i finansowe. W dodatku, wielokrotnie specyfika agendy działań państw powoduje, że skupiają się one na zupełnie innego rodzaju danych nawet w przypadku bezpieczeństwa. Przez co priorytety firm i odbiorców analiz państwowych rozmijają się.

Jednakże, obecnie wypracowane zostało swego rodzaju remedium na tego rodzaju problem. Firmy, ale też odbiorcy indywidualni mogą bowiem sięgać po ofertę wywodzącą się z rynku prywatnego. Mamy bowiem do czynienia z wyspecjalizowanymi firmami, które stanowią wypełnienie wspomnianej luki między naszymi potrzebami i możliwościami naszych państw. Co więcej, są to podmioty rynkowe, które rozumieją swojego partnera właśnie rynkowego jeśli chodzi o sposób prezentowania własnego urobku analitycznego, szybkości przekazu danych i ich jasności dla kluczowego odbiorcy również w Polsce.

Właśnie w tym miejscu możemy zadać pytania kto i w jakim celu powinien zastanowić się nad tego rodzaju usługami z rynku prywatnego, jak i dlaczego Polacy powinni wiedzieć, że tego rodzaju usługi istnieją i można lub nawet trzeba z nich w pewnych sytuacjach korzystać.

Odbiorcy

Do grona odbiorców wszelkich mniej lub bardziej szczegółowych danych związanych z bezpieczeństwem wybranych rejonów świata przede wszystkim możemy zaliczyć biznesmenów.

Wspomniane już łańcuchy dostaw lub ambicje rozwoju własnych możliwości eksportowych na nowych rynkach winny nas skłaniać do analiz ekonomicznych i finansowych. Lecz w pierwszej kolejności odnoszących się do stabilności politycznej, poziomu bezpieczeństwa i w tym kontekście również katalogu kluczowych zagrożeń. Albowiem bez takiego fundamentu możemy bezpośrednio lub pośrednio stracić możliwości, które zostały wpisane w częstokroć najbardziej ambitne plany biznesowe. Zauważmy, że w tym kontekście niezbędna jest wiedza o stabilności systemu politycznego i jego potencjalnych turbulencjach, tak aby uniknąć zaskoczenia wynikającego z możliwości wystąpienia zamachów stanu, masowych protestów antyrządowych przeradzających się częstokroć w starcia i represje.

Kluczowe jest zauważenie czy całość terytorium danego państwa jest kontrolowana przez krajowe siły zbrojne i służby mundurowe czy może mamy do czynienia z toczącymi się tam zmaganiami z formacjami paramilitarnymi, grupami przestępczymi, czy wręcz okupacją innego państwa. A więc, mówiąc obrazowo czy istnieje możliwość swobody poruszania się po danym państwie. Nie jest bowiem współcześnie oczywiście na pierwszy rzut oka ustalenie mapy sieci dróg, autostrad, połączeń kolejowych, etc. Jednakże, o wiele trudniejsze jest mapowanie wszelkich zależności takiej sieci transportowej i komunikacyjnej od specyficznych warunków bezpieczeństwa wewnętrznego. Zwróćmy uwagę, że chociażby w Afganistanie przed ponownym przejęciem władzy w tym państwie przez Talibów, społeczność międzynarodowa zainwestowała ogromne sumy pieniędzy w rozbudowę transportu lądowego. Przy czym, z racji chociażby plagi występowania zagrożeń powiązanych z improwizowanymi ładunkami wybuchowymi IED lub konwencjonalnymi minami o wiele bezpieczniejsze było zawsze poruszanie się drogą lotniczą między konkretnymi ośrodkami miejskimi.

Taka wiedza staje się kluczowa nie tylko w rejonie wspomnianego Afganistanu, wówczas objętego otwartym konfliktem. Dotyczy też rejonów, które pod względem klasycznych konfliktów zbrojnych są stabilne, ale borykają się chociażby z wyspowym zjawiskiem destabilizacji pod względem aktywności przestępczej. Tutaj musimy zaznaczyć, że odpowiednia wiedza z zakresu świadomości środowiska bezpieczeństwa w danym państwie jest kluczowa zarówno dla przygotowania się do wizyt, ich odbywania i współpracy z lokalnymi partnerami, ale też poszukiwania chociażby w konkretnych sytuacjach pomocy. Pomocy oczywiście definiowanej w sposób nad wyraz szeroki, gdyż obejmującej potrzeby w kontakcie z własnymi służbami dyplomatyczni i konsularnymi, lokalnymi siłami porządkowymi, wojskiem, nie mówiąc już o wielokrotnie wręcz niezbędnym sięgnięciu po profesjonalne, także prywatne usługi z zakresu ochrony osobowej i ochrony obiektów.

Obok wspomnianych przedsiębiorców i biznesmenów, odpowiedzialnych za przedsięwzięcia międzynarodowe, należy też podkreślić znaczenie dostępu do informacji z zakresu bezpieczeństwa jeśli chodzi o pracowników delegowanych, ekspertów, doradców, etc. Dziś wielu z nich jest zobowiązanych do podejmowania swojej pracy w bardzo odległych rejonach świata i także, wymagane jest od nich uzyskiwanie niezbędnej świadomości sytuacyjnej.

Tylko za sprawą dobrej wiedzy wyjściowej, a także dostępu do aktualizowanych obrazów rzeczywistości politycznej, wojskowej, itp., mogą oni unikać realnego ryzyka znalezienia się w strefie konfliktu. Jak również obniża się realnie możliwość bycia ofiarą aktów terroru, porwania lub podobnych groźnych dla życia i zdrowia sytuacji. Zauważmy, że przykładowo współczesny segment wydobycia surowców naturalnych jest wręcz zobligowany do dysponowania takimi narzędziami, gdyż liczne złoża są położone w miejscach o wysokiej niestabilności wewnętrznej lub zagrożonych obecnością np. organizacji terrorystycznych. Wobec czego zawsze istnieje korelacja między wymogiem utrzymania odpowiedniej efektywności w zakresie zarządzanych instalacji, transferu surowców z właśnie potrzebami bezpieczeństwa.

Dostęp do bieżąco aktualizowanej bazy danych w sferze obrazowania bezpieczeństwa lokalnego/regionalnego/światowego stanowi wobec tego niezbędne wsparcie dla zarówno doświadczonych już pracowników, działających wcześniej w danym miejscu świata, ale też tych, którzy rozpoczynają dopiero swoją pracę. Tutaj należy nadmienić, że świadomość potrzeby uzyskania dostępu do narzędzi informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa nie zawsze musi istnieć po stronie przedsiębiorców i zarządzających projektami. Wobec czego ważne jest potencjalnie nawiązywanie do takich form zabezpieczenia pracy właśnie przez samych pracowników. Jest to jeden z elementów, obok np. polis specjalistycznych – dedykowanych chociażby kwestiom okupu przy potencjalnym porwaniu, który winien być poruszany chociażby na etapie ustalania kontraktów, zapisów umów o pracę czy też szczegółów delegowania w dany rejon świata.

Korzystanie z usług w zakresie dostępu do bieżąco aktualizowanych, wyspecjalizowanych baz danych o sytuacji bezpieczeństwa winno być wbudowane także w postępowanie ośrodków akademickich oraz badawczych.

Naukowcy, studenci, grupy badawcze, ale też pojedyncze osoby częstokroć poruszają się w wymiarze całego świata. Co więcej, dzieje się tak niezależnie od ich specjalizacji – od archeologów po biotechnologów. Stąd też, osoby te mogą stykać się z zagrożeniami dla własnego bezpieczeństwa, ale także bezpieczeństwa ich przedsięwzięć badawczych. Zauważmy, że wspomniani archeolodzy mogą i częstokroć prowadzą swoje odkrywki w rejonach niestabilnych politycznie lub rejonach mogących szybko stać się niestabilnymi. Generalnie, tego rodzaju usługi z zakresu dostępu do bieżąco aktualizowanych baz danych odnoszących się do poszczególnych regionów/państw winny wpisywać się w potrzeby np. zarządzających uczelniami/ośrodkami badawczymi, ale też pozwalać np. mniejszym strukturom – wydziałom, katedrom, instytutom, etc. na lepsze planowanie własnej aktywności międzynarodowej.

Oczywiście, zabezpieczeniem struktur akademickich, badawczych i naukowych jest w pierwszej kolejności sformalizowana relacja z oficjalnymi ośrodkami władzy. Jednakże, takie dane mogą stwarzać złudzenie zbyt dużego komfortu psychicznego. Albowiem strona państwowa w rejonach niestabilnych lub mogących stać się niestabilnymi będzie wielokrotnie manipulowała danymi na swoją korzyść, ale też możliwe stanie się opóźnienie w przekazywaniu danych wynikające z problemów systemu komunikacji w państwie. Stąd też, osoby udające się w takie rejony powinny mieć możliwość korzystania z alternatywnego źródła bieżących ocen i informacji, które będą przekładały się na ich bezpieczeństwo.

Wyjątkową wagę, do nowoczesnych narzędzi z zakresu oceny ryzyka i budowania sprawdzonych diagnoz w sferze bezpieczeństwa lokalnego/regionalnego/światowego, winny przywiązywać również osoby zarządzające lub administrujące ruchem turystycznym.

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że w przypadku segmentu turystyki jest się najbardziej narażonym na efekty wszelkich turbulencji wewnętrznych w danym państwie lub jego części. Wielokrotnie właśnie turyści znajdowali się w wysoce niebezpiecznej sytuacji z racji zbyt wolnej reakcji firm turystycznych na zagrożenie terrorystyczne, kwestie zamachów stanu, które można było przewidzieć lub antycypować z pewnym wyprzedzeniem, a nawet w zakresie pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa wewnętrznego z racji innych, mniej politycznych czynników.

image
Ilustracja: CIVIS Polska.

Kluczowe jest zauważenie, że dostęp do szybkich platform informacji z zakresu bezpieczeństwa pozwala uniknąć zarówno strat wizerunkowych dla firm turystycznych jak i długotrwałych procesów z zakresu np. prowadzonej ewakuacji ludzi i personelu. Odpowiadając przy tym nie tylko za własnych pracowników oraz podwykonawców lokalnych, ale przede wszystkim za osoby, które korzystają z ich usług turystycznych. W przypadku przedsięwzięć turystycznych dysponowanie zewnętrznymi, niezwiązanymi z danym państwem, usługami z zakresu monitorowania i informowania o zagrożeniach dla bezpieczeństwa jest kluczowe jeszcze z jednego powodu. Państwa bazujące na turystyce niejednokrotnie będą kamuflowały wszelkie turbulencje wewnętrzne, szczególnie te w aspekcie pojawiających się zagrożeń. Uznając, że priorytetem jest utrzymanie status quo w zakresie ruchu turystycznego. Stąd też, pewne oznaki w zakresie możliwej niestabilności będą się pojawiały, ale jedynie doświadczeni analitycy są w stanie je odpowiednio zinterpretować. Firmy turystyczne mogą tym samym, bez dostępu do alternatywnych (nieoficjalnych) baz danych, pozostawać w nieświadomości co do pogarszającego się poziomu bezpieczeństwa.

Finalnie, należy zauważyć, że platformy oferujące profile bezpieczeństwa państw/regionów stają się bardzo atrakcyjną ofertą dla osób, które podróżują samodzielnie. Tym samym, muszą uzyskiwać jeszcze lepszy i bardziej bieżący obraz wyzwań z zakresu bezpieczeństwa niż jakby miały poruszać się na bazie zorganizowanych grup. Tego rodzaju świadomość sytuacyjna, stale aktualizowana, pozwala zminimalizować ryzyko padnięcia ofiarą np. aktów terroru, aktów współczesnego piractwa lub znalezienia się w rejonie niestabilnym politycznie, przez co możliwe jest uwięzienie, a nawet zagrożenie dla życia i zdrowia własnego i współtowarzyszy podróży.

W tym miejscu, należy zastanowić się czym jednak powinien charakteryzować się dobry format w zakresie bazy danych o sytuacji bezpieczeństwa w danym regionie czy państwie. Odpowiadając na tak postawione pytanie, można zauważyć istniejącą na polskim rynku ofertę platformy informatycznej PANEL oferowanej przez Umbrella Group Ltd. Na jej bazie trzeba wyróżnić kilka kluczowych aspektów:

  1. Sprawdzony zespół analityczny, stanowiący tak naprawdę rdzeń pozyskiwania, gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji. Bez analityków osadzonych w realiach analiz wywiadowczych, policyjnych, etc., z międzynarodowym doświadczeniem, wszelkie tego rodzaju usługi nie stanowią ważnego wzmocnienia naszego własnego bezpieczeństwa. Stąd też, winno się brać pod uwagę chociażby międzynarodowe doświadczenie firmy Umbrella Group Ltd., a także jej bazę kadrową stworzoną w oparciu o doświadczonych, częstokroć w zakresie aktywności państwowej pracowników. Co więcej, relacje partnerskie z innymi podmiotami poza własną siedzibą na Malcie pozwalają lepiej mapować potrzeby klientów, z konkretnych rejonów świata. Trzeba również podkreślić, że analitycy opracowujący dane muszą być wspierani przez efektywne systemy informatyczne, zwiększające skuteczność filtrowania sygnałów odnoszących się do danego państwa/regionu. Zauważmy, iż Umbrella Group Ltd. stojąca za ofertą z zakresu usługi PANEL to de facto połączenie wiedzy, doświadczenia Cittadini dell`Ordine SpA czyli firmy ze 150-letnim doświadczeniem i grupy akredytowanych ekspertów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego. Co jeszcze ważniejsze, firma bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich partnerów jest aktywna w Europie, Afryce, Środkowym Wschodzie, Azji, obu Amerykach i Australii. Stąd też, buduje w sobie niezbędny zasób dostępu do danych i doświadczeń specjalistycznych, dedykowanych rzeczywistemu wymiarowi aktywności globalnej.
  2. Opieranie się na nowoczesnych technologiach transferu danych do klienta, co jest szczególnie istotne w przypadku obecnej dynamiki wydarzeń międzynarodowych. Bezpieczeństwo nie zależy bowiem tylko i wyłącznie od samego opracowania zebranych informacji, ale przede wszystkim ich odpowiedniego wykorzystania przez odbiorcę. Dotyczy to chociażby koncepcji cyklu wywiadowczego, ale musimy też przekładać to na wykorzystywanie narzędzi takich jak chociażby te oferowane przez Umbrella Group Ltd. Ich panel ma pozwalać na udostępnianiu klientom z różną częstotliwością niezbędnych danych. Odnoszących się właśnie do wspomnianych już elementów – tj. profil bezpieczeństwa państwa, zagrożenia naturalne i wynikające z aktywności człowieka, profil terenu pod kątem sposobów przemieszczania się poza granicami, etc. Co najważniejsze dzieje się to via specjalnie skonstruowana platforma on-line. Stąd też, wystarczy dostęp do Internetu żeby móc korzystać globalnie z narzędzia gwarantującego wsparcie w wymiarze lokalnym, właśnie pod kątem bezpieczeństwa naszego i naszych pracowników.
  3. Alerty i monity w sytuacjach kryzysowych, czyli bardzo ważne działanie dążące do wyprzedzenia sytuacji kryzysowej lub kryzysu. Trzeba bowiem stwierdzić, że jasność przekazu w sytuacji niepewnej dla nas i dla naszych pracowników, itd. jest równie kluczowa jak dostęp do niej. Uzyskanie dostępu do profili państw i regionów musi być więc uzupełnianie właśnie przez system alarmowania, bazujący na doświadczeniu oraz umiejętnościach analitycznych specjalistów. Nie zawsze bowiem sami możemy lub potrafimy wyciągnąć wnioski z dostępu do informacji o bezpieczeństwie w miejscu w którym przebywamy. Tak czy inaczej, musimy być zawsze przekonani, że sytuacja w rejonie odpowiedzialności naszego partnera, właśnie szczególnie z zakresu dostarczanych informacji o bezpieczeństwie, jest monitorowana na bieżąco i równie na bieżąco jest analizowana.
  4. Kontakt z doświadczonym personelem i możliwość uzyskania informacji na bieżąco w przypadku niepewności lub problemów. Dzisiejsze wydarzenia na świecie lub przede wszystkim w wymiarze lokalnym mogą tworzyć coś, co psychologia nazywa dysonansem poznawczym. Nie wiemy zwyczajnie jak oceniać, jakie wnioski wyciągać, etc. z tego co widzimy, a nawet z tego czego doświadczamy. Mierzenie się z tym dysonansem jest nad wyraz istotne właśnie w przestrzeni analizy naszego bezpieczeństwa jednostkowego lub grupowego. Dokładniej, mowa jest o bardzo banalnej kwestii – jak mam ocenić rzeczywistość wokół mnie, nawet gdy jestem pozbawiony umiejętności analizy konkretnych sygnałów, które odbieram lub odebrałem z zakresu polityki, ekonomii, wojska, a nawet kwestii geologicznych, itp. Stąd też musi istnieć możliwość podzielenia się własną obserwacją z inną, bardziej doświadczoną osobą i uzyskania niezbędnego wsparcia w przypadku potrzeby podejmowania niejako na bieżąco konkretnej decyzji. Zauważmy, że oferta Umbrella Group Ltd. w zakresie PANELU ma w sobie wbudowaną funkcję Control Room 24h. Czyli, obrazowo mówiąc, jeśli pojawi się dysonans poznawczy w obrębie kwestii bezpieczeństwa osoby wpiętej do systemu, może ona się skontaktować z ekspertem.

Jednakże sam dostęp do usług, takich jak chociażby PANEL nie musi oznaczać, że powinno się rezygnować z szerszej gamy usług w zakresie naszego bezpieczeństwa w podróży. Przede wszystkim, budując własne podejście do działań w sferze innych państw świata, należy zastanowić się nad takimi kluczowymi elementami postępowania jak:

- edukacja i szkolenie przed wyjazdem;

Nie od dziś wiadomo, że szkolenie i uzyskiwanie wiedzy jeszcze przed zaplanowanym działaniem, szczególnie poza granicami własnego państwa lub regionu kulturowego winno być traktowane w kategoriach priorytetowych. Pozwala bowiem uniknąć zarówno nieporozumień, które mogą implikować wystąpienie incydentów już w innym państwie, ale też zminimalizować ryzyko znalezienia się w niebezpiecznej sytuacji. Trzeba zauważyć, że właśnie szkolenia przed wylotem/wyjazdem pozwalają też przygotować się całej firmie, całej strukturze np. akademickiej, etc. czy też odbiorcom indywidualnym/niezinstytucjonalizowanym na odpowiednie zadziałanie w momencie pojawienia się sytuacji kryzysowej. Szczególnie, że chociażby takie wyzwania jak możliwość porwania czy też uprowadzenia, atak terrorystów, piratów, itd. implikuje efekty zarówno w miejscu zdarzenia (życie i zdrowie osób tam przebywających, ale też bezpieczeństwo infrastruktury, zaplecza logistycznego, itp.) jak i poza rejonem zdarzenia. Stąd też szkolenie musi obejmować wprowadzenie niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, odpowiednio skrojonego do potrzeb danego klienta i jego dwóch segmentów – krajowego oraz znajdującego się np. w delegacji. Tego rodzaju inwestycja w wiedzę, pozwala też chociażby efektywniej wykorzystać tak kluczowe narzędzie jak PANEL. Trzeba podkreślić, że nie bez przyczyny pojawia się właśnie wspomniana platforma informacyjna, gdyż w zakres oferty Umbrella Group Ltd. wchodzą właśnie eksperckie szkolenia i kursy specjalistyczne. Można stąd też bazować na swego rodzaju efekcie synergii, szkoląc własny personel firmy/instytucji czy też siebie, a następnie skorzystać z systemu PANEL do utrzymania niezbędnego poziomu bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu.

- uzyskanie kompleksowej oceny ryzyka oraz analiz w zakresie potencjalnych wyzwań w sferze wysoce spersonalizowanej aktywności zagranicznej;

Inwestując w wyjazdy zagraniczne, budując własne przedsięwzięcia różnego typu poza granicami kraju, a nawet planując skomplikowane plany podróżnicze winni jesteśmy zastanowić się czy dysponujemy pełną zdolnością do zaplanowania ich nie tylko pod względem finansowym czy logistycznym, ale również bezpieczeństwa. Stąd też, analizując ofertę Umbrella Group Ltd. musimy również wyróżnić kwestię oferty w obrębie analiz i szeroko pojmowanego segmentu doradczego. Pozwala to przyjąć potencjalnie najlepsze rozwiązania, ściśle dedykowane potrzebom bezpieczeństwa, ale w oparciu nie o jedynie standardowe procedury i reguły, lecz właśnie wysoce spersonalizowane kwestie. Te ostatnie winny bowiem zakładać użycie wiedzy firmy szkoleniowej, która bazuje na doświadczeniu własnym z zakresu jak najszerszego rozumienia kwestii bezpieczeństwa, doświadczeń regionalnych jej pracowników, a także wcześniejszego doświadczenia w kooperacji z bardzo zróżnicowanym klientem. Zauważmy, że chociażby Umbrella Group Ltd. oferuje stworzenie niezbędnej polityki podróży służbowych, stworzenie procedur wewnątrz firm w zakresie zarządzania kryzysowego, administrowania wiedzą z zakresu wyjazdów służbowych, itp. Firma może tym samym zająć się własną domeną i otrzymać już gotowe zasoby know-how, zwiększające jej samodzielność pod względem kwestii bezpieczeństwa. W tym przypadku również widzimy naturalną synergię z opisanym wcześniej rozwiązaniem analityczno-informatycznym jakim jest PANEL.

- stworzenie zaplecza do systemów monitorowania aktywności poza granicami jeśli chodzi o aktywność w podróży;

W przypadku oferty Umbrella Group Ltd. widzimy dwa elementy z zakresu tego rodzaju działań, odnoszących się do monitorowania aktywności poza granicami. Pierwszym z nich jest klasyczny Tracking, wpięty w jakże popularne obecnie systemy komórkowe. Uzyskuje się w tym zakresie mapowanie zasobów ludzkich, a także możliwości analityczne względem ich form aktywności w toku działań podejmowanych w rejonach zainteresowania. Spójrzmy jednak, że ten system jest naturalnym dopełnieniem struktury PANEL, gdyż pozwala raportować i alarmować o własnym zagrożeniu, ale też w pierwszej kolejności pozyskiwać efektywnie dane o stanie bezpieczeństwa w przestrzeni, gdzie się w danym momencie przebywa. Drugim z elementów jest Guardian Angel czyli w języku polskim anioł stróż. Tutaj uwaga skupia się na zdrowi danej osoby, pozwalając na monitorowanie kluczowych danych  zdrowotnych i ich analizie na wypadek potrzeby reakcji. Jest to szczególnie ważne, gdy przebywa się w rejonach o wyjątkowych cechach klimatycznych, mogących przekładać się na stan zdrowia, ale też gdy dane miejsce nie jest efektywnie zabezpieczone pod względem reakcji lokalnych struktur służby zdrowia. Stąd też, należy liczyć się z potrzebą szybszego wykrywania wszelkich anomalii mogących rodzić zagrożenie dla życia i zdrowia danej osoby, pozostającej poza jej naturalnym rejonem pracy i zamieszkiwania.

- efektywny system łączności, szczególnie w miejscach o wyższym poziomie ryzyka wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa. Pozwala to na utrzymanie kontaktu 24h/dobę z pewnością, że sytuacje kryzysowe nie zostaną pominięte. Przypomnijmy chociażby interaktywność usług w ramach portalu PANEL, ale też możliwości skorzystania z innych form wsparcia wyjazdu przez centra alarmowe i sytuacyjne zbudowane na bazie oferty Umbrella Group Ltd.;

- uzyskanie potencjalnych planów ewentualnościowych w zakresie minimalizowania urzeczywistnionych zagrożeń w terenie, w tym w oparciu o wsparcie firmy świadczącej usługi z zakresu bezpieczeństwa;

- pozyskanie rozwiązań i zasobów w zakresie ochrony osobowej oraz obiektowej od sprawdzonego operatora. Dziś, kluczowe staje się dysponowanie nie tylko rozpoznaniem operacyjnym danego rejonu świata. Jednocześnie, niezbędne jest posiadanie know-how w zakresie specyfiki chociażby osób ochranianych, ale przede wszystkim ochranianej infrastruktury. Jest to nad wyraz widoczne jeśli spojrzy się na chociażby wymogi stawiane takim obiektom, które definiujemy w kategoriach infrastruktury krytycznej. Zauważyć można, że w przypadku Umbrella Group Ltd. ocena ryzyka obejmuje możliwość weryfikacji poziomu bezpieczeństwa na tak wymagających obiektach jak elektrownie, infrastruktura naftowa i gazowa w tym platformy wydobywcze, centra badawczo-rozwojowe, porty i lotniska, itd. Generalnie, sięgając po zasoby firmy takiej jak Umbrella Group Ltd. jesteśmy w stanie uzyskać podstawowe odpowiedzi z zakresu ochrony, mankamentów i luk w naszych procedurach i przede wszystkim zyskać niezbędny punkt odniesienia do poprawy bezpieczeństwa obiektowego i tym samym również ludzkiego. Zauważmy, że akurat w tym przypadku nie trzeba jedynie obawiać się miejsc o obniżonym poziomie bezpieczeństwa. Część obiektów znajdujących się również w państwach o wysokim poziomie bezpieczeństwa może bowiem współcześnie być celem wrogich działań, od szpiegostwa przemysłowego, aż do aktów sabotażu i dywersji w wyniku działań np. niebezpiecznych grup lub pojedynczych osób motywowanych ideologicznie;

W tym ostatnim aspekcie trzeba stwierdzić wprost, że są obecnie rejony świata, gdzie należy dysponować zaufanym oraz doświadczonym personelem ochrony, niezależnie od własnego przygotowania i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Stąd też ważne, że korzystając z oferty Umbrella Group Ltd. widzi się możliwość uzyskania wsparcia analitycznego połączonego z realnymi możliwościami operacyjnymi już w terenie. Szczególnie, że dziś częstokroć problematyczne może być dla wielu firm rozpoznanie rynku zasobów firm świadczących ochronę osobową i obiektową, przede wszystkim w trudnym środowisku operacyjnym.

image
Ilustracja: CIVIS Polska.

W analizowanej ofercie Umbrella Group Ltd. spójrzmy również na następujące elementy:

  1. zasoby wykwalifikowanego personelu z zakresu Close Protection i VIP Protection, co zwiększa realne bezpieczeństwo w przypadku występowania zagrożeń z kategorii porwań, napadów rabunkowych, działań struktur paramilitarnych, etc. Doświadczenia rejonów lub wręcz regionów, gdzie istnieje realna potrzeba posiadania ochrony osobistej wykazują niezbędność posiadania zaufanego personelu, minimalizującego ryzyko np. kooperacji z lokalnymi porywaczami, piratami, etc. Trzeba bowiem oprócz samej ochrony dysponować również niezbędnym doświadczeniem w zakresie osłony kontrwywiadowczej tego rodzaju działań na miejscu, często przy niepewnym aparacie państwa lub lokalnego samorządu. Widząc, wysoce rozbudowane zasoby Umbrella Group Ltd., a także aktywność międzynarodową jest się przekonanym o wcześniejszym sprawdzeniu operatorów świadczących usługi bezpieczeństwa na miejscu, a także widzimy ich korelację z olbrzymimi zasobami analitycznymi, logistyką, komunikacją, itp.;
  2. świadczenie usług transportowych w pojazdach odpowiednio zabezpieczonych względem poziomu bezpieczeństwa w danym rejonie świata. Zauważmy, że pojazdy mogą paść ofiarą prób rozboju, w tym z użyciem broni palnej; zagrożenie stanowią próby porwań, szczególnie w trakcie poruszania się po szlakach komunikacyjnych o dużym prawdopodobieństwu występowania korków ulicznych i spowolnień; wysoki poziom ryzyka w licznych państwach o niższym poziomie bezpieczeństwa stanowią też przydrożne ładunki wybuchowe, w tym tzw. improwizowane ładunki wybuchowe IED. Stąd też należy częstokroć korzystać z floty wyspecjalizowanych pojazdów, w tym również o wyższej odporności na ostrzał z broni palnej (pistolety, strzelby, karabinki szturmowe, etc.) czy rażenie przez materiały wybuchowe (w sytuacjach ekstremalnych użytkuje się nawet flotę nie tylko pojazdów opancerzonych, przerobionych z maszyn cywilnych, ale też chociażby specjalistyczne pojazdy z rodziny MRAP). Co więcej, trzeba zauważyć, że sama flota odpowiednio przygotowanych pojazdów to jedno, a drugie to posiadanie niezbędnych kwalifikacji w zakresie kierowców. Szczególnie, jeśli nastąpiłaby potrzeba poruszania się w sposób ofensywny lub defensywny w konkretnych warunkach zagrożenia;
  3. wsparcie i usługi z zakresu maritime security, a więc bezpieczeństwa morskiego. Dziś ten obszar stał się czym newralgicznym z racji zestawienia dwóch trendów -tj. po pierwsze znacznego uzależnienia państw i całych sektorów przemysłu od rozbudowanych łańcuchów dostaw, bazujących na transporcie morskim, a po drugie wygenerowania całkiem nowej jakości zagrożeń na morzach i oceanach jeśli chodzi przede wszystkim o działania współczesnych piratów. Trzeba zauważyć, że państwa i ich marynarki wojenne, straże wybrzeża, itp. mają systemowe problemy z zakresu zwalczania zagrożeń pirackich, wynika to z kosztów działań antypirackich, problemów natury prawno-międzynarodowej lub wręcz braku woli co do efektywnego i długofalowego zwalczania piratów. Tym samym, należy rozważać wykorzystywanie o wiele lepiej dostosowanego do relacji koszt-efekt sektora prywatnego. Dostarcza on niezbędnej obsady w sferze ochrony jednostek pływających, zapobiegając najczęstszym próbom nielegalnego wtargnięcie przez piratów na statki, chroni tym samym załogę oraz towary, surowce, itp. Jednocześnie, oferta prywatna pozwala budować świadomość procedur postępowania wśród załóg i kadry ją wspierającej w przypadku armatorów. Minimalizowane jest też ryzyko niebezpiecznych akcji, których celem są obiekty nawodne takie jak chociażby platformy wiertnicze czy też instalacje portowe. Trzeba zauważyć i podkreślić wszechstronność oferty Umbrella Group Ltd. właśnie w kontekście bezpieczeństwa morskiego.

Konkludując, musimy stwierdzić, że zapewnienie bezpieczeństwa jest dziś nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim wymogiem w warunkach dążenia do rozszerzania własnej działalności, zabezpieczenia łańcuchów dostaw, ale też aktywności biznesowej wymagającej podróżowania. Propozycje usług Umbrella Group Ltd. są wpisane w trendy międzynarodowe, ale jednocześnie na wszystkich etapach widać chęć dostosowywania się do konkretnego klienta i odbiorcy. Wspólnym elementem dla wszystkich jest jednak uzyskanie niezbędnej wiedzy z zakresu oceny środowiska działania, wyjazdu, czy czasowego przebywania. W ten sposób minimalizujemy ryzyko zaskoczenia nas przez czynniki naturalne (pandemia, katastrofy naturalne, etc.), ale też te wywołane aktywnością człowieka. Mówiąc wprost, inwestycje w prywatne i sprawdzone usługi z zakresu bezpieczeństwa winny być traktowane jako fundamenty działania w XXI w. Stanowiąc dopełnienie elementów państwowych, a także naszej wiedzy oraz doświadczenia. Wobec czego, kluczowa jest zmiana przede wszystkim priorytetów budżetowych, a mówiąc dobitniej nie należy oszczędzać na bezpieczeństwie.

Niezależnie czy chodzi o kursy, szkolenia specjalistyczne pozwalające rozumieć środowisko w którym przyjdzie nam działać w ramach naszych wyjazdów służbowych i nie tylko, czy chodzi o uzyskanie efektywnej ochrony i zabezpieczenia już w danym rejonie. Finalnie, należy podkreślić, że Umbrella Group Ltd. oferuje PANEL czyli źródło wiedzy, bieżąco aktualizowane pozwalające nam podejmować decyzje, niezależnie, gdzie się znajdujemy. Wystarczy bowiem dostęp do transmisji danych. Tak czy inaczej, podsumowanie jest bardzo łatwe - nowoczesne technologie, doświadczeni ludzie – w sferze operacyjnej i analitycznej i przede wszystkim łatwość uzyskania wszechstronnej oferty ze strony Umbrella Group Ltd. wyróżnia tego rodzaju usługi na współczesnym rynku. Tym samym, także odbiorcy z Polski powinni traktować tego rodzaju ofertę za istotną w ramach planowania własnego działania i wykonywania swoich prac poza granicami kraju.

Artykuł przygotowany we współpracy z CIVIS Polska

Reklama

Komentarze

    Reklama