Geopolityka

Putin ogłasza zwycięstwo i przemawia do żołnierzy oraz kombatantów

Fot. kremlin.ru

Z okazji zbliżającego się Dnia Zwycięstwa Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin wygłosił przemówienie do kombatantów i żołnierzy. Ze względu na jego wagę zdecydowaliśmy się go opublikować w całości i również w oryginale.

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Drodzy obywatele Rosji!

Czytaj też

Drodzy weterani!

Towarzysze żołnierze i marynarze, sierżanci i podoficerowie, kadeci i chorążowie! Towarzysze oficerowie, generałowie i admirałowie!

Pozdrawiam was w Dniu Zwycięstwa! Musimy pamiętać, że zwycięstwo to odniesiono kosztem ogromnych, niezastąpionych ofiar. W historii naszego kraju jest niemało bohaterskich czynów, ale w szczególnym miejscu jest zwycięstwo, kara na nazistach za wszystkie ich okrucieństwa, ponieważ wyobrażali sobie, że są wyższą rasą i rozpętali straszliwą wojnę.

Ludzie wszystkich narodowości i religii walczyli o każdy cal swojej ojczyzny. Za Kijów, Sewastopol, Odessę, za brzegi Dniepru. Pamiętamy też o tych, którzy udzielili schronienia, wspierali ewakuowanych, zostali zmuszeni do opuszczenia domu. Męka mieszkańców oblężonego Mariupola, niezliczone tragedie ludzi na okupowanych terenach odbijają się w nas bólem, który nie przemija.

Czytaj też

Pochylamy głowy przed jasną pamięcią wszystkich, których życie odebrała wojna: przed pamięcią synów, córek, ojców, matek, dziadków, mężów, żon, braci, sióstr, kolegów żołnierzy, krewnych, przyjaciół.

Proszę o chwilę ciszy.

Drodzy przyjaciele!

Wróg zaatakował, przyszedł żeby zabijać, siać śmierć i ból, przerażenie i niewypowiedziane cierpienie. Reakcją na inwazję nazistowskich hord było ogólne, potężne, nieodparte poczucie determinacji, by odeprzeć inwazję. Naród bronił swojej ojczyzny mocą broni na polach bitew i siłą ich moralnej, ludzkiej słuszności, ofiarną odwagą matek żołnierzy, lojalnością tych, którzy na co dzień oczekiwali wieści od swoich bliskich z frontu. Tą siłą dobroci i miłości do bliźniego, która tkwi w naszym charakterze narodowym od niepamiętnych czasów.

Wojna przyniosła tyle prób nie do zniesienia, żalu i łez, że nie sposób tego zapomnieć. I nie ma przebaczenia ani usprawiedliwienia dla tych, którzy ponownie snują agresywne plany. Nasi ludzie wiedzą, czym jest wojna. Przyniosła smutek i niewyobrażalne cierpienie każdej rodzinie. Wojna jest zawsze wyzwaniem dla samego życia, dla wszystkiego, co w nim najlepsze.

Czytaj też

Pamiętamy tragedię dwóch wojen światowych, lekcje historii, nie pozwalają nam „oślepnąć". Za nowymi zagrożeniami wyłaniają się te same stare brzydkie cechy: egoizm i nietolerancja, agresywny nacjonalizm i roszczenia do wyłączności. Rozumiemy wagę tych zagrożeń. Rosja jest otwarta na dialog we wszystkich kwestiach dotyczących zapewnienia globalnego bezpieczeństwa i jest gotowa na konstruktywne, równe partnerstwo na rzecz harmonii, pokoju i postępu na planecie.

Rozumiemy, jak ważne jest umacnianie przyjaźni i zaufania między narodami i jesteśmy otwarci na dialog i współpracę w najpilniejszych kwestiach agendy międzynarodowej. Rosja konsekwentnie stoi na straży prawa międzynarodowego, a my będziemy zdecydowanie bronić naszych interesów narodowych i zapewniać bezpieczeństwo naszemu narodowi. Rosja zawsze będzie po stronie sił pokoju, z tymi, którzy wybierają drogę równego partnerstwa, którzy zaprzeczają, że wojny są sprzeczne z samą istotą życia i ludzką naturą.

Wiarygodnymi gwarancjami tego są waleczne Siły Zbrojne Rosji, spadkobiercy żołnierzy Zwycięstwa. Żołnierz rosyjski do dziś, jak zawsze okazując odwagę i heroizm, jest gotów na każdy wyczyn, na każdą ofiarę w imię swojej Ojczyzny, w imię swego ludu. Zrobiliśmy i nadal będziemy robić wszystko, co niezbędne, aby zapewnić wysoką skuteczność bojową naszych Sił Zbrojnych, potencjał obronny na najnowocześniejszym poziomie, będziemy nadal wzmacniać prestiż służby wojskowej, autorytet żołnierzy i oficerów. Chwała zwycięskiemu narodowi! Hurra!

Czytaj też

Уважаемые граждане России!

Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Поздравляю вас с Днём Победы! Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв. В истории нашей страны немало героических свершений, но на особом месте победа , возмездие нацистам за все их бесчинства, за то, что они возомнили себя высшей расой и развязали страшную войну. Люди всех национальностей, вероисповеданий сражались за каждую пядь родной земли. За Киев , Севастопол, Одессы, за берега Днепра. Мы помним и тех, кто давал кров, поддерживал тех, кто оказался в эвакуации, был вынужден покинуть свой родной дом. Не проходящей болью отзываются в нас муки жителей блокадного Mариуполя, неисчислимые трагедии людей на оккупированных территориях. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война: перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных, друзей. Объявляется минута молчания. Дорогие друзья! Враг напал , пришёл, чтобы убивать, сеять смерть и боль, ужас и несметные страдания. Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие. Народ отстоял Родину мощью оружия на полях сражений, и силой своей нравственной, человеческой правоты, жертвенным мужеством солдатских матерей, верностью тех, кто каждый день ждал от родных весточки с фронта. Той силой добра и любви к ближнему, которая испокон веков в нашем национальном характере. Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слёз, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Наш народ знает, что такое война. В каждую семью она принесла горе, неисчислимые страдания. Война – всегда вызов самой жизни, всему лучшему в ней. Мы помним о трагедии двух мировых войн, об уроках истории, они не дают нам «ослепнуть». За новыми угрозами проступают всё те же старые уродливые черты: эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность. Мы понимаем всю серьёзность этих угроз. Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному, равноправному партнёрству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете. Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Россия последовательно отстаивает международное право, при этом будем твёрдо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. Россия всегда будет на стороне сил мира, с теми, кто выбирает путь равноправного партнёрства, кто отрицает войны как противные самой сути жизни и природе человека. Надёжные гарантии тому – доблестные Вооружённые Силы России, наследники солдат Победы. Русский солдат и сегодня, как во все времена проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей Родины, ради своего народа. Мы делали и будем делать всё необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность наших Вооружённых Сил, оборонный потенциал самого современного уровня, будем и дальше укреплять престиж ратной службы, авторитет солдат и офицеров, . Слава народу-победителю! Ура! @ Władimir Putin – Prezydent Federacji Rosyjskiej 1 kwietnia 2022 roku

WYJAŚNIENIE OD REDAKCJI

Zgodnie z tradycją 1 kwietnia każdego roku na portalu Defence24.pl zawsze pojawiały się artykuły, w których, w ramach dowcipu, staraliśmy się „wkręcić" naszych czytelników informując o nieprawdziwych, choć możliwych w tym pogmatwanym świecie decyzjach i rozwiązaniach. W czasie krwawej wojny w Ukrainie trudno nam jednak żartować w „stary" sposób.

Dlatego zdecydowaliśmy się coś zmienić i stworzymy przemówienie Putina wybierając autentyczne fragmenty jego tyrad wygłaszanych w czasie „Defilad Zwycięstwa" na Placu Czerwonym od 2017 do 2021 roku. Zmieniliśmy tylko jedno słowo, zastępując miasto „Leningrad" na „Mariupol" uważając, że po rosyjskich zbrodniach w Mariupolu mieliśmy do tego pełne prawo.

Utworzone w ten sposób przemówienie powinno być przestrogą dla wszystkich tych, którzy jeszcze wierzą w wiarygodność rosyjskich zobowiązań. Zrobiliśmy to w „Prima Aprilis", ponieważ porównując to, co było wygłaszane w Moskwie i to co wyprawiają Rosjanie w Ukrainie, powinno się uznać Putina za największego „autora żartów" współczesnego świata.

Szkoda tylko, że swoje „żarty" Putin wygłasza 9 maja, a nie 1 kwietnia, kiedy kłamstwa są w jakiś sposób uzasadnione.

Komentarze (7)

 1. Conrad

  Jak to w Rosji. "Będziemy bronić pokoju do ostatniego naboju"

  1. taras

   Tak jak NATO będziemy bronić Ukrainy do ostatniego żyjącego Ukraińca

  2. Paweł69

   Wania z tarasu ;)) Ukraińcy bronią swojego kraju przed azjatycką hołotą , NATO im tylko pomaga bo walka jest nierówna. Ale wojny za nich nie wygramy , na szczęscie wygląda na to że sami dadzą radę pogonić tych bandytów,

 2. taras

  Zasadniczo Putin przeżył dwóch papierzy czterech prezydentów USA wygrał 5 wojen Ukrainę też przeżyje

  1. Paweł69

   zasadniczo trudno napisać coś głupszego, przeżył też setki chomików bo one krótko żyją;)) a ile królików przęzył to głowa mała;)

 3. piotrpo

  Rosja jest w tej wojnie skazana na sukces. Nie ważne, czy tym sukcesem będzie zdobycie Kijowa przez Rosjan, czy bohaterska obrona Kamczatki do ostatniego żołnierza. Zgodnie z niegdysiejszymi zapowiedziami radia Erewań, Rosja będzie walczyć o pokój tak długo aż kamień na kamieniu nie zostanie.

  1. wert

   sowieci zawsze walczyli o pokój. Na zachodzie walczyli o dwa pokoje, kuchnię i łazienkę

  2. B1ob

   Bo kamienie to groźna broń ofensywna.

 4. B1ob

  W przypadku Putina to nie wiadomo: prawda, czy Primaaprylis

 5. Wewo

  Wszystko by się zgadzało gdyby nie zapomniał dodać "nie"przed większością czasowników.

 6. X

  Albo jednak też obchodzi 1 kwietnia, albo ktoś mu kalendarz przestawił, pewnie ...V kolumna. No albo obawia się, że nie dożyje do 9 maja :/

 7. Valdore

  No to wam wyszło na 200%