Reklama

Siły zbrojne

Zwolnienia lekarskie wspomogą nagrody i zapomogi

Fot. st. szer. Arkadiusz Czernicki
Fot. st. szer. Arkadiusz Czernicki

Minister obrony narodowej wydał decyzję, która określa zasady przekazywania środków finansowych na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych. Będą to środki pochodzące z funduszy przeznaczonych na uposażenia, niewykorzystanych w związku z obniżeniem żołnierskich uposażeń z tytułu przebywania na zwolnieniach lekarskich.

15 lutego w dzienniku urzędowym resortu obrony narodowej opublikowano decyzję nr 9/MON w sprawie sposobu przekazywania w 2021 roku środków finansowych posiadanych na uposażenia żołnierzy zawodowych na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Co istotne decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, lecz z mocą od początku 2021 roku i wyraźnie wskazuje, że środki finansowe niewydatkowane w ciągu roku na uposażenia żołnierzy zawodowych z powodu zmniejszenia ich wysokości wynikającego ze zwolnień lekarskich zostaną przeznaczone na nagrody uznaniowe. Podstawę prawną w tym przypadku stanowi artykuł 89c ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Decyzja nakłada w tym zakresie szereg obowiązków na dysponentów środków budżetowych i dowódców jednostek wojskowych – informowanie o wysokości potrąceń z tytułu zwolnień lekarskich oraz przenoszenie środków w planach wydatków z uposażeń na nagrody uznaniowe. W tym zakresie obowiązywał będzie kwartalny cykl rozliczeniowy, a dyrektor departamentu budżetowego MON co najmniej dwa razy w 2021 roku przedstawiał będzie ministrowi propozycje oraz wysokość środków, które mogą zostać przeznaczone na nagrody uznaniowe oraz na zwiększenie funduszu zapomóg dla żołnierzy zawodowych. Propozycje w tym zakresie będą uzgadniane z departamentem kadr oraz departamentem spraw socjalnych. Decyzje o przeznaczeniu środków na nagrody i zapomogi podejmował będzie Minister Obrony Narodowej. W przypadku żołnierzy zawodowych pełniących służbę w służbach wywiadu i kontrwywiadu wojskowego kompetencje w tym zakresie posiadali będą szefowie wojskowych służb specjalnych, którzy na nagrody i zapomogi będą mogli przekazywać także środki związane z innymi niż zwolnienia lekarskie formami zmniejszenie uposażeń. 

Art. 89c. 1. Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń żołnierzy zawodowych w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastęp- stwie żołnierzy zawodowych przebywających na zwolnieniach lekarskich.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zwiększają fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi.
3. Rozdział środków finansowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się po zakończeniu okresu rozliczeniowego, trwającego nie krócej niż jeden miesiąc kalendarzowy i nie dłużej niż trzy miesiące kalendarzowe, przy czym wybór okresu rozliczeniowego uzależnia się od wielkości środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń żołnierzy zawodowych.

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

 

Reklama

Komentarze

    Reklama