Technologie

Kolejne unowocześnienie Sił Zbrojnych w dziedzinie wojskowego IT

Fot. TELDAT.
Fot. TELDAT.

Bez dobrych i zwłaszcza sprawdzonych przez żołnierzy wojskowych rozwiązań IT nie może skutecznie funkcjonować żadna współczesna armia. Takimi wyrobami techniki wojskowej są specjalistyczne systemy, urządzenia i oprogramowania JAŚMINA w dużej ilości z powodzeniem eksploatowane w SZ RP, w tym na teatrach działań zagranicznych - pisze dr inż. Łukasz Apiecionek, dyrektor Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych TELDAT, adiunkt, kierownik Pracowni Systemów Sieciowych w Zakładzie Informatyki Instytutu Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Tylko w lipcu 2018 r. producent Jaśmina – spółka TELDAT (polska firma obronna z zakresu wojskowego IT) sprawnie i bez najmniejszych uwag ze strony naszego wojska zrealizowała na jego rzecz umowę umożliwiającą szerokie / nieograniczone wykorzystanie w kraju i za granicą HMS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji, Brygady i Pułku. Istotnym w tym aspekcie jest fakt, że to wysoce specjalistyczne, jedyne tego typu, dojrzałe i również działające mobilnie polskie oprogramowanie jest jednym z zasadniczych modułów programowych SWD C3IS JAŚMIN (cenionego w kraju i za granicą, unikalnego, kompleksowego i rozlegle działającego Zautomatyzowanego Systemu Systemów Zarządzania Walką dla Wszystkich Szczebli Dowodzenia, do pojedynczego żołnierza włącznie), który tym razem na MSPO 2018 uzyskał nagrodę DEFENDER, jedyną tego typu przyznaną produktowi z grupy: dowodzenia, łączności, informatyki, rozpoznania i geografii wojskowej.

image
Fot. TELDAT

Otrzymały ją zarazem też następujące, liczne, pozostałe, równie innowacyjne, dojrzałe, zunifikowane / wzajemnie spójne i także jedyne tego typu zwłaszcza polskie systemy – komponenty programowe wchodzące w skład ww. Systemu Systemów, których pierwszorzędnym walorem operacyjno-użytkowym, szkoleniowym itp. jest to, że w większości posiadają wiele zasadniczych funkcjonalności wspomnianego już HMS C3IS JAŚMIN, najwięcej nw. pierwszy z nich:

 • BMS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny;
 • DSS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Żołnierza;
 • JFFS C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowany System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego (w tym TZKOP);
 • SZK C3IS JAŚMIN – Zautomatyzowany System Zarządzania Kryzysowego.
image
Fot. TELDAT.

SWD C3IS JAŚMIN (w tym jego ww. systemy) otrzymał też 15 innych prestiżowych nagród i wyróżnień, wiele certyfikatów i potwierdzeń spełnienia niezbędnych standardów oraz wymagań, pozytywnych opinii, w tym: SZ RP i NATO. Tego typu ważnych nobilitacji nie mają zwłaszcza żadne inne polskie tej klasy wyroby techniki wojskowej. Nie mają one także np. referencji eksploatacyjnych ASzWoj (wcześniej AON), które posiada to kompleksowe rozwiązanie i jego wskazane komponenty.

image
Fot. TELDAT.

Od września br. omawiana polska firma obronna z zakresu wojskowego IT realizuje także nienagannie i zgodnie z planem modyfikację 40 zestawów (w wersjach: aparatowni i przenośnej) Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych JAŚMIN – ZWT JAŚMIN (w tym uzu­peł­nie­nie ukom­ple­to­wa­nia nie­któ­rych z nich po eks­plo­ata­cji bojo­wej). Węzły te pocho­dzą­ z pierw­szych dostaw tych wyrobów techniki wojskowej, których TELDAT dokonał równie wzorcowo przed wieloma laty, co potwierdzają liczne referencje wydane m.in. przez Inspektorat Uzbrojenia / wcześniej Departament Zaopatrywania MON. Obecna modyfikacja tych rozwiązań jest kontynuacją tego procesu rozpoczętego przed kilku laty i będzie trwać do 2019 roku.

image
Fot. TELDAT.

Powyższe wyroby (specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie) zostały spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne dla potrzeb woj­ska, wyjątkowo szeroko przebadane (m.in. w laboratoriach oraz na poligonach krajowych i państw sojuszniczych) oraz wdrożone do produkcji i latami dynamicznie rozwijane z środków własnych ww. bydgoskiej spółki przez największy i najbardziej doświadczony jej zespół polskich inżynierów z zakresu wojskowego IT. Ona też jest wła­ści­cie­lem doku­men­ta­cji tech­nicz­nej ww. sprzętu woj­sko­wego, w tym jego opro­gra­mo­wa­nia. Wyroby te są od wielu lat w dużej liczbie z powo­dze­niem eks­plo­ato­wane przez Siły Zbrojne RP, w tym w trakcie bardzo wielu ważnych zagra­nicz­nych przedsięwzięć wojskowych. Cieszą się m.in. pozy­tyw­nymi opi­niami ze strony użyt­kow­ni­ków (także z NATO) oraz otrzymały też wyjąt­kowo dużą liczbę prestiżowych nagród oraz wyróż­nień, np.: Prezydenta RP, MON i Ministra NiSW (tę drugą przyznano w 2016 r.). Te specjalistyczne produkty wywodzą się z Sieciocentrycznej Platformy Teleinformatycznej JAŚMIN (unikalnego, kompleksowego, zunifikowanego / w pełni spójnego oraz dużego zbioru systemów, urządzeń i oprogramowań z dziedziny wojskowego IT), których najnowsza generacja (m.in. BMS JAŚMIN i inne ww. rozwiązania) były szeroko prezentowane np. na tegorocznym MSPO. Wśród nich jest też sprzęt pokładowy (w tym jedne z najlepszych w świecie wojskowe terminale komputerowe) dedykowany do transporterów, czołgów itd. Urządzenia te mają najmniejsze gabaryty, wagę i zużycie energii oraz zapewniają ochronę informacji niejawnych, wysoką odporność na uszkodzenia i warunki klimatyczne oraz są w pełni spójne z specjalnie zaprojektowanym do nich nagrodzonym oprogramowaniem wsparcia dowodzenia i działań wojsk, np. BMS C3IS JAŚMIN.

image
Fot. TELDAT.
image
Fot. TELDAT.

Wiele produktów platformy JAŚMIN (zwłaszcza wspomniane powyżej: HMS C3IS JAŚMIN i ZWT JAŚMIN) tylko w ostatnim czasie były owocnie eksploatowane (w tym kolejny raz pozytywnie sprawdzane, także pod względem bezpieczeństwa) w ćwiczeniach: NATO CWIX, Bold Quest, ALLIED SPIRIT VIII, COMBINED RESOLVE X i SABER STRIKE. Zostaną one też w dużym zakresie wykorzystane w trakcie najważniejszego tegorocznego sojuszniczego ćwiczenia ANAKONDA-18.

image
Fot. TELDAT.

W aspekcie powyższego wartym podkreślenia jest fakt, że dotychczasowa 22-letnia aktywna i efektywna działalność TELDAT i jego dokonania w omawianej dziedzinie istotnie przyczyniły się do rozwoju systemów wsparcia dowodzenia, działań wojsk i łączności, także w wymiarze sojuszniczym. Pozwoliło to na usytuowanie Polski w tym zakresie w czołówce państw NATO, co wcześniej nigdy nie miało miejsca. Rozsławiło też nasz kraj i polską markę w świecie.

Za te dokonania TELDAT był również wyjątkowo wiele razy wyróżniany, także nagrodą Lidera Polskiego Przemysłu Obronnego (wyróżnienie to otrzymało dotychczas tylko kilka podmiotów gospodarczych z tej dziedziny). Liczne z tych nobilitacji uzyskał za najbardziej zaawansowane technologicznie i służące bezpieczeństwu żołnierzy wyroby techniki wojskowej – inne rozwiązania z tej dziedziny (zwłaszcza zautomatyzowane systemy dowodzenia i wsparcia działań wojsk) nie uzyskały nawet jednego takowego wyróżnienia. Tylko w 2018 r. bydgoska spółka została uhonorowana:

 • kolejną nagrodą MON, tym razem za projekt Innowacyjnego Systemu Bezprzewodowego Zrządzania Sterowanymi Przeciwpancerno-Przeciwtransportowymi Ładunkami Wybuchowymi;
 • uzyskaniem przez Serwer Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN (w tym jego oprogramowanie CID C3IS JAŚMIN, wchodzące w skład ww. nagrodzonego w br. SWD C3IS JAŚMIN) rekomendacji NATO (jego międzynarodowej komisji CIAV) do operacyjnego wykorzystania w armiach tego sojuszu. Jest to również jedyne tego typu innowacyjne polskie rozwiązanie z tej dziedziny, które otrzymało tę bardzo ważną nobilitacje;
 • wyróżnieniem DEFENDER za ww. SWD C3IS JAŚMIN podczas MSPO 2018 w Kielcach, nadanym przez kapitułę, w której skład wchodzili prominentni przedstawiciele m.in.: Prezydenta i Premiera RP, MON i SZ RP, MSWiA, ABW, SG, ŻW, Policji i SP;
 • medalem „Zasłużony dla Eksportu RP”, przyznanym też po raz pierwszy polskiej firmie obronnej pod patronatem resortów Spraw Zagranicznych oraz Przedsiębiorczości i Technologii. Wyróżnienie to ma związek z dynamicznie wzrastającym eksportem TELDAT na rynek globalny i jest kolejnym potwierdzeniem jego profesjonalizmu oraz efektywności działania, a także wysokiej wartości, jakości i oceny produktów. Wywodzą się one technologicznie i funkcjonalnie z rozwiązań ww. platformy JAŚMIN oraz od kilku lat są wykorzystywane w nowej generacji systemach Patriot w wielu armiach sojuszniczych i wdrażane w kolejnych;
 • nagrodami Raytheon Global oraz Raytheon Integrated Defense Systems (IDS), głównie za wzorcowe zrealizowanie dostaw (podobnie jak tych, które zaprezentowano na wstępie) ww. specjalistycznych urządzeń teleinformatycznych do systemów Patriot, także wykonywanych w 2018 r. Została nimi uhonorowana również po raz pierwszy polska spółka obronna;
 • nagrodą Innowacyjna Firma na Rzecz Bezpieczeństwa Państwa za innowacyjność oferowanych wyrobów, szeroki zakres uprawnień i kompetencji, przyznaną w ramach konkursu odbywającego się pod patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
 • wyróżnieniem za Szczególne Osiągnięcia w Doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością, nadanym również pierwszy raz firmie obronnej w ramach konkursu odbywającego się pod patronatem honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
image
Fot. TELDAT.

dr inż. Łukasz Apiecionek, dyrektor Departamentu Innowacyjnych Technologii Informatycznych TELDAT, adiunkt, kierownik Pracowni Systemów Sieciowych w Zakładzie Informatyki Instytutu Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komentarze