Reklama

Siły zbrojne

Wysokie podwyżki uderzyły w żołnierzy. Potrzebna pilna interwencja

Blok mieszkalny w Słupsku
Blok mieszkalny w Słupsku
Autor. AMW Sinevia

Żołnierze zawodowi z kilku garnizonów zwrócili się do redakcji Defence24 z prośbą o interwencję w związku z istotnymi podwyżkami opłat za mieszkania służbowe w zielonych garnizonach. Jaki finał będzie miała sprawa? Jak wysoka jest skala podwyżek? Jakie kroki podejmą w tej sprawie Agencja Mienia Wojskowego i Ministerstwo Obrony Narodowej?

Reklama

Kryzys ukraiński - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Resort obrony narodowej i siły zbrojne podejmują szereg działań, których celem jest pozyskanie kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Ważnym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność służby jest możliwość skorzystania z mieszkania służbowego, które pozwala zapewnić dach nad głową żołnierzowi i jego rodzinie. Stałym elementem służby wojskowej są zmiany miejsca jej pełnienia, a wymogiem służby jest mobilność żołnierza, za którym podąża jego rodzina. Gdy żołnierz (żołnierka) trafia do tzw. zielonego garnizonu nierzadko pojawiają się dodatkowe problemy np. możliwość zdobycia nowej pracy przez małżonkę (małżonka), którzy wraz żołnierzem i rodziną trafia do małej miejscowości. Z reguły budżety rodzinne żołnierzy pełniących służbę w tych miejscowościach sią niższe niż kolegów, którzy trafili do garnizonów położonych na terenie lub w pobliżu dużych i prężnych ośrodków miejskich. Dlatego sytuacje, gdy opłaty za mieszkanie w zielonych garnizonach rosną za dnia na dzień o kilkadziesiąt procent mocno wpływają na morale i finanse tych żołnierzy.

Czytaj też

W ubiegłym tygodniu do redakcji Defence24 wpłynęły zgłoszenia kierowane przez grupę żołnierzy wskazujące na drastyczne podwyżki opłat. Skala tych podwyżek jest bardzo wysoka, dla przykładu opłaty z tytułu korzystania z mieszkania służbowego o powierzchni ok. 75 metrów kwadratowych dla czteroosobowej rodziny wzrosły z 950 do 1 628 złotych, a koszt podgrzania metra sześciennego wody z 36 do 111 złotych. W innym przypadku opłaty wzrosły o niemal 900 złotych. Żołnierze zasygnalizowali, że w tej sytuacji cześć z nich poważnie myśli o przedwczesnym pożegnaniu z mundurem i rezygnacji z kwater służbowych. Przypomnijmy, że szeregowy zawodowy może liczyć na podwyżkę uposażenia na poziomie 450 zł brutto. Jak widać podwyżka nie rekompensuje w tym przypadku wzrostu opłat za mieszkanie, nie wspominając o rosnących kosztach życia w dobie wysokiej inflacji. Temat ten wymaga zatem wyjaśnienia i interwencji. Z pytaniami w tej sprawie zwróciliśmy się bezpośrednio do zarządu Agencji Mienia Wojskowego (AMW) i kierownictwa resortu obrony narodowej.

Reklama

Czytaj też

Odpowiedź AMW

Redakcja otrzymała szczegółową odpowiedź mailową przygotowaną przez Małgorzatę Weber, rzecznik prasową AMW, której fragmenty przytaczamy poniżej.

Agencja Mienia Wojskowego w 2022 r. nie zwiększała opłat z tytułu używania lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobie Agencji.Zgłaszane przez żołnierzy podwyżki wynikają z odrębnych czynników, które mają wpływ na wysokość uiszczanych przez żołnierza (użytkownika lokalu AMW) opłat za zajmowany lokal mieszkalny. Dotyczą one wpłacanych zaliczek na poczet opłat pośrednich, w tym mediów, takich jak:

 • energia cieplna związana z centralnym ogrzewaniem (c.o.),
 • przygotowaniem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
 • dostawa zimnej wody (z.w.),
 • opłata za kanalizację,
 • opłata za wywóz nieczystości,
 • opłata za gaz.

Tym samym wysokość ww. opłat zaliczkowych nie jest zależna od Agencji. Ich wysokość związana jest z powierzchnią użytkową danego lokalu (c.o.), zużyciem danego składnika mediów komunalnych (zużycie wody w m3: ciepła woda użytkowa, zimna woda, kanalizacja) lub liczby osób zamieszkujących w danym lokalu (opłata za wywóz nieczystości). W przypadku zgłaszanych spraw, głównym powodem wprowadzonych podwyżek jest zmiana taryf cen gazu wprowadzanych przez dostawców energii cieplnej przeznaczonej na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W celu przeciwdziałania skutkom rosnących cen gazu dyrektorzy oddziałów regionalnych AMW wystąpią z wnioskiem (oświadczeniem) do dostawców paliw gazowych o zastosowanie taryf ochronnych w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. W świetle przepisów regulujących te kwestie, pozostaje jednak wątpliwość czy Agencja jest podmiotem uprawnionym do złożenia oświadczenia i czy uzyska takie wsparcie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, odziały regionalne AMW dokonają korekty stawek opłat pośrednich dotyczących centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Małgorzata Weber, rzecznik prasowa AMW

Dodatkowo z rozmowy telefonicznej z Małgorzatą Weber dowiedzieliśmy się, że sytuacja dotyczy ok. 900 mieszkań z ogółu ok. 26 tys. mieszkań będących w zasobach Agencji Mienia Wojskowego (3 proc. zasobów mieszkaniowych). Dyrektorzy oddziałów regionalnych zostali zobowiązani przez Prezes AMW do pilnego złożenia wniosków (oświadczeń) do operatorów zapewniających ogrzewanie, gaz i zasilanie obiektów, w których znajdują się mieszkania służbowe. Ustawowy termin złożenia tych wniosków to 45 dni od wejścia w życie ustawy upływa 14 marca.

Z informacji, do których dotarła redakcja Defence24 wynika, że do 11 marca wnioski złożyła już cześć z dziesięciu oddziałów regionalnych, a do dyrektorów zapytania w tej sprawie kierowali zarówno żołnierze, jak i dowódcy jednostek wojskowych. Fakt, że część oddziałów regionalnych zwlekało do ostatniej chwili ze złożeniem wniosków nie wygląda delikatnie mówiąc najlepiej. Odkładają sprawę do ostatniej chwili nie dano szansy dostawcom energii na wcześniejsze rozpatrzenie wniosków i tym samym przedstawiono żołnierzom wysoki rachunek do zapłaty. Pozostaje mieć nadzieję, że wnioski okażą się skuteczne, a korekty opłat będą obowiązywały od momentu wprowadzenia nowych taryf.

Czytaj też

Odpowiedź Centrum Operacyjnego MON

Panie Redaktorze, opisana przez Pana sytuacja dotyczy wzrostu cen mediów. Wzrost tych opłat wynika z odrębnych czynników, które mają wpływ na wysokość uiszczanych przez żołnierza (użytkownika lokalu AMW) opłat za zajmowany lokal mieszkalny. Decydującym czynnikiem opisanych podwyżek jest zmiana taryf cen gazu wprowadzanych przez dostawców energii cieplnej przeznaczonej na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Co istotne, czynnikiem tym nie jest zatem żadna uznaniowa decyzja zwiększająca opłaty z tytułu używania lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobie AMW podjęta przez Ministra Obrony Narodowej czy też przez nadzorowaną przez niego Agencję Mienia Wojskowego. Mając powyższe na uwadze działania osłonowe i naprawcze leżące w gestii organu administracji publicznej, jakim jest Minister Obrony Narodowej nie mogą dotyczyć bezpośrednio wzrostu kosztów energii, ponieważ jest to sfera, na którą szef resortu, jako organ nie ma wpływu. Niemniej jednak, żołnierze zawodowi mogą liczyć na pomoc, jaka przewidziana została w ustawie z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Ustawodawca w art. 84 ust. 1 pkt 2 przewidział dla żołnierzy zawodowych możliwość przyznania zapomogi m.in. z przyczyn powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych. Należy podkreślić, że narzędzia prawne mające na celu pomoc żołnierzom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej funkcjonują, na poziomie ustawowym, od wielu lat. Należy zaznaczyć, że odpowiednie komórki resortu obrony narodowej będą monitorowały efekty działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom rosnących cen gazu, które podejmuje Agencja Mienia Wojskowego. Działania te polegać będą na wystąpieniu przez AMW ze stosownymi wnioskami do dostawców paliw gazowych i w zależności od ich stanowiska, dokonanie przez oddziały regionalne ewentualnych korekt stawek opłat pośrednich dotyczących centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Wydział Prasowy Centrum Operacyjne MON

Czytaj też

Co dalej?

Czy problem wysokich opłat w zielonych garnizonach zostanie szczęśliwie rozwiązany? Czy żołnierze będą mogli liczyć na stosowną rekompensatę? A może ministerstwo obrony narodowej przeznaczy w tych garnizonach dodatkowe środki na zapomogi finansowe? Czy dostawcy energii i gazu pozytywnie odniosą się do wniosków składanych przez dyrektorów działów regionalnych AMW? Dziś nie znamy jeszcze odpowiedzi na te pytania. Pozostaje mieć nadzieję, że działania podejmowane przez Agencję przyśpieszą, a ministerstwo znajdzie skuteczne rozwiązanie, aby ochronić rodziny żołnierzy przed rosnącymi kosztami życia w zielonych garnizonach.

Reklama

Komentarze (3)

 1. maciej889

  Wystarczy zmienić mieszkanie na.50 metrow I czynsz spadnie oni by chcieli apartamenty za.grosze w głowach się przewraca każdy dostał podwyzki i noe płacze taki mamy panowie ha ha

 2. KfromKrk

  Na biednego nie trafiło. Przywilejów mają więcej niż obowiązków i jeszcze narzekają??? To jest po prostu bezczelność. Może reszta obywateli się zrzuci na ich czynsze???

  1. Andrzej 15

   to się zaciągnij do armii i będziesz miał spokój i kokosy

 3. Dyzma

  Mój ból jest większy niż twój..

Reklama