Reklama

Siły zbrojne

Przetarg na budowę lądowiska w Lublińcu

Fot: WZL nr 1
Fot: WZL nr 1

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie zamieścił zapytanie o wyrażenie chęci udziału przez podmioty gospodarcze, w postępowaniu dotyczącym budowy lądowiska dla śmigłowców w jednostce wojskowej w Lublińcu.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Wnioski o chęć wzięcia udziału w postępowaniu należy składać do 21 listopada do godziny 10:00. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie zasad określonych w niniejszym zapytaniu o wyrażenie chęci udziału w postępowaniu (zwanym dalej „zapytaniem") w oparciu o Regulamin zamówień publicznych oraz SWZ, która zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert. Zaproszenia otrzymają wszyscy wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania, których deklaracje chęci udziału w postępowaniu nie zostały odrzucone oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

Czytaj też

Roboty budowlane wykonywane w ramach zamówienia obejmują m.in.:

Reklama
 • roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 • roboty budowlane w zakresie budowy instalacji oświetleniowej,
 • roboty budowlane w zakresie budowy instalacji elektrycznej,
 • roboty budowlane w zakresie budowy dróg,
 • roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,
 • roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

Czytaj też

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:

 • projekt umowy,
 • przedmiar robót
 • założenia wyjściowe do kosztorysowania,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • dokumentacja projektowa.

Rozpoczęcie robót budowlanych: od dnia przekazania terenu budowy. Zamawiający dokona przekazania wykonawcy terenu budowy na podstawie protokołu przekazania, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Odbiór końcowy robót: 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Można przypuszczać, że postępowanie dotycz budowy lądowiska dla śmigłowców na terenie kompleksu Jednostki Wojskowej Komandosów.

Reklama

Komentarze (1)

 1. Filemon19

  Podsumowując lotnisko dnia helikopterów n 4 miejsca startowe to koszt 30 mln USD Gotowe plany infrastruktury i sprzętu w tym radarów dostępne w bazie Ramstein NATO

Reklama