Reklama

Siły zbrojne

Nowy rektor-komendant WAT

Fot. Sebastian Jurek/WAT
Fot. Sebastian Jurek/WAT

Płk prof. dr hab. inż Przemysław Wachulak objął obowiązki rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej.

W poniedziałek 31 sierpnia odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania obowiązków rektora-komendanta WAT z rąk dotychczasowego gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusza Szczurka na ręce nowo wyznaczonego płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka.

Jak podała rzecznik prasowa WAT Ewa Jankiewicz, w uroczystej ceremonii wziął udział m.in. Sekre­ta­rz Sta­nu w Mini­ster­stwie Obro­ny Naro­do­wej Woj­cie­ch Skur­kie­wi­cz. Jej najważniejszym punktem było symboliczne przekazanie sztandaru Wojskowej Akademii Technicznej. Dotychczasowy komendant-rektor sprawował swoją funkcję przez ostatnie cztery lata, a nowy został wyznaczony w ostatnim czasie przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Płk Wachulak nowe obo­wiąz­ki objął 1 września 2020 r.

W tak pod­nio­słej uro­czy­sto­ści nastę­pu­je zmia­na war­ty w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. (…) Dziś koń­czy się pewien etap, pew­na histo­ria. Pan Gene­rał pozo­sta­wia Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną jako Uczel­nię wio­dą­cą, jeże­li cho­dzi o uczel­nie woj­sko­we w kra­ju. Uczel­nię z pięk­ną histo­rią, ale rów­nież Uczel­nię, któ­ra jest kuź­nią kadr Sił Zbroj­nych Rzecz­po­spo­li­tej. Panie Gene­ra­le, dzię­ku­ję Panu za Pana służ­bę, za Pana odda­nie, za Pana pra­cę

- Sekre­ta­rza Sta­nu w Mini­ster­stwie Obro­ny Naro­do­wej Woj­cie­ch Skur­kie­wi­cz

Sekre­tarz sta­nu w MON wspo­mniał, iż dotych­cza­so­wy rek­tor Aka­de­mii koń­czy dzisiaj rów­nież służ­bę woj­sko­wą, ale pozo­sta­je w Aka­de­mii na sta­no­wi­sku wykła­dow­cy. Zwra­ca­jąc się do obej­mu­ją­ce­go obo­wiąz­ki rek­to­ra-komen­dan­ta WAT płk. prof. dr. hab. inż. Prze­my­sła­wa Wachu­la­ka, mini­ster Skur­kie­wicz pod­kre­ślił, że całe swo­je życie nauko­we i dydak­tycz­ne zwią­zał z Aka­de­mią.

W tak pod­nio­słej uro­czy­sto­ści nastę­pu­je zmia­na war­ty w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. (…) Dziś koń­czy się pewien etap, pew­na histo­ria. Pan Gene­rał pozo­sta­wia Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną jako Uczel­nię wio­dą­cą, jeże­li cho­dzi o uczel­nie woj­sko­we w kra­ju. Uczel­nię z pięk­ną histo­rią, ale rów­nież Uczel­nię, któ­ra jest kuź­nią kadr Sił Zbroj­nych Rzecz­po­spo­li­tej. Panie Gene­ra­le, dzię­ku­ję Panu za Pana służ­bę, za Pana odda­nie, za Pana pra­cę

- Sekre­ta­rz Sta­nu w Mini­ster­stwie Obro­ny Naro­do­wej Woj­cie­ch Skur­kie­wi­cz

Mini­ster, życzył także nowe­mu rek­to­ro­wi suk­ce­sów i pomyśl­no­ści w speł­nia­niu nowych obo­wiąz­ków służ­bo­wych. W imie­niu całe­go kie­row­nic­twa resor­tu obro­ny naro­do­wej mini­ster Skur­kie­wicz zapew­nił nowe­go rek­to­ra o sta­łej pomo­cy i wspar­ciu WAT ze stro­ny MON. „Może Pan na nas w każ­dej chwi­li liczyć. (…) Jeste­śmy do Pana dys­po­zy­cji” – powie­dział mini­ster.

W związ­ku z tym, że uro­czy­stość prze­ka­za­nia obo­wiąz­ków Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT przy­pa­dła w przeded­niu zmia­ny kaden­cji Sena­tu WAT, sekre­tarz sta­nu w MON podzię­ko­wał jego człon­kom. „Chciał­bym podzię­ko­wać Panom Pro­fe­so­rom, tym, któ­rzy sta­no­wi­li Senat Uczel­ni, za Waszą służ­bę, za Wasze zaan­ga­żo­wa­nie, za Wasze odda­nie” – mówił mini­ster.

Wyra­zy wdzięcz­no­ści skie­ro­wał rów­nież do pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych płk. dr. inż. Artu­ra Kró­la, któ­ry dzi­siaj poże­gnał się ze spra­wo­wa­nym dotąd sta­no­wi­skiem. Od 1 wrze­śnia 2020 r. funk­cję pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych obej­mie płk Grze­gorz Kali­ciak, dowód­ca obro­ny ratu­sza w Kar­ba­li pod­czas II woj­ny w Zato­ce Per­skiej.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na to moja Alma Mater, któ­rej mury opu­ści­łem w 2004 roku. Decy­zja Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej Pana Mariu­sza Błasz­cza­ka o powie­rze­niu mi obo­wiąz­ków rek­to­ra-komen­dan­ta Uczel­ni, któ­ra mnie ukształ­to­wa­ła, jest dla mnie wiel­kim wyróż­nie­niem. Przyj­mu­jąc do reali­za­cji posta­no­wie­nie moje­go prze­ło­żo­ne­go zda­ję sobie spra­wę z bar­dzo dużej odpo­wie­dzial­no­ści i zobo­wią­za­nia wobec Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, resor­tu obro­ny naro­do­wej i Sił Zbroj­nych, a przede wszyst­kim wobec stu­den­tów. Oni są bowiem trzo­nem Uczel­ni i sen­sem naszej pra­cy

- nowy rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak

Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, któ­ry dzisiaj po 41-let­niej zawo­do­wej służ­bie woj­sko­wej poże­gnał się rów­nież z mun­du­rem, podzię­ko­wał wszyst­kim pra­cow­ni­kom Aka­de­mii za trud wło­żo­ny w roz­wój Uczel­ni oraz resor­to­wi obro­ny naro­do­wej za wspar­cie finan­so­we i mery­to­rycz­ne dzia­łań WAT. Pod­kre­ślił, że nasza Uczel­nia może poszczy­cić się wie­lo­ma osią­gnię­cia­mi zarów­no na polu nauko­wym, jak i dydak­tycz­nym. Ostat­nie czte­ry lata to okres pozy­ski­wa­nia dzie­sią­tek nowych pro­jek­tów badaw­czych w otwar­tych kon­kur­sach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych.  To też czas prze­bu­do­wy ofer­ty dydak­tycz­nej i two­rze­nia nowych kie­run­ków i spe­cjal­no­ści dosto­so­wa­nych do potrzeb współ­cze­sne­go ryn­ku pra­cy.

Obok ugrun­to­wa­nej pozy­cji w naukach tech­nicz­nych oraz naukach ści­słych i przy­rod­ni­czych, roz­bu­do­wa­li­śmy sil­ną pozy­cję w naukach spo­łecz­nych, uzy­sku­jąc upraw­nie­nia do nada­wa­nia stop­nia dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w dys­cy­pli­nie nauki o bez­pie­czeń­stwie. Zda­je­my sobie spra­wę, że w świe­tle nowej usta­wy, te trzy dzie­dzi­ny nauki są nam nie­zbęd­ne do zacho­wa­nia sta­tu­su uni­wer­sy­te­tu

- były rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. Szczu­rek

Zazna­czył, że dzięki decy­zji mini­stra obro­ny naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka w cią­gu ostat­nich czte­rech lat zwięk­szy­ła się zna­czą­co licz­ba pod­cho­rą­żych. Nowy rok aka­de­mic­ki roz­pocz­nie bli­sko trzy tysią­ce stu­den­tów woj­sko­wych. To  rów­nież dobry okres w inwe­sty­cjach i remon­tach, w tym cza­sie uczel­nia zre­ali­zo­wa­ła ponad 30 dużych zadań inwe­sty­cyj­nych na łącz­ną kwo­tę bli­sko 200 mln zło­tych. „Przed moją uko­cha­ną Uczel­nią – Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną – kolej­ny etap roz­wo­ju. Jestem prze­ko­na­ny, że nowe wła­dze Aka­de­mii dosko­na­le pora­dzą sobie ze wszyst­ki­mi wyzwa­nia­mi, jakie nie­wąt­pli­wie przy­nie­sie bliż­sza i dal­sza przy­szłość” – powie­dział gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Nowy rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak przy­po­mniał, że o uni­kal­nym zna­cze­niu Aka­de­mii dla sys­te­mu obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa sta­no­wi jej wie­lo­let­ni doro­bek nauko­wy i dydak­tycz­ny. Dziś Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na reali­zu­je bada­nia na naj­wyż­szym, świa­to­wym pozio­mie. Uczest­ni­czy w pro­gra­mach stra­te­gicz­nych Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w zakre­sie: mode­lo­wa­nia i symu­la­cji pola wal­ki, kryp­to­lo­gii i cyber­bez­pie­czeń­stwa, tech­no­lo­gii rada­ro­wych, lot­ni­czych, sate­li­tar­nych i kosmicz­nych, tech­ni­ki lase­ro­wej, zdal­ne­go wykry­wa­nia bro­ni che­micz­nej i bio­lo­gicz­nej, amu­ni­cji inte­li­gent­nej i wie­lu innych waż­nych i nie­zbęd­nych w moder­ni­za­cji Sił Zbroj­nych.

Pra­gnę zapew­nić Pana, Panie Mini­strze oraz całą spo­łecz­ność naszej Uczel­ni, że uczy­nię wszyst­ko, aby wpro­wa­dzić Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną na wyży­ny jej roz­wo­ju nauko­we­go i dydak­tycz­ne­go. Pra­gnę, aby nasza Uczel­nia była dostrze­ga­na przez coraz szer­sze gro­no nauko­we i eks­perc­kie, jak rów­nież stu­denc­kie. Będę dążył do tego, aby mło­dzi ludzie, wybie­ra­jąc naszą Uczel­nię, mogli wła­śnie tutaj roz­wi­nąć skrzy­dła i uwol­nić swo­je talen­ty. Nie zawie­dzie­my ich ocze­ki­wań

- nowy rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak

Pro­ces kie­run­ko­wa­nia mło­de­go poko­le­nia nale­ży ponad­to roz­po­czy­nać jak naj­wcze­śniej. W WAT, jak pod­kre­ślił płk prof. Wachu­lak, jest to moż­li­we w powsta­łym przed rokiem, dzięki decy­zji mini­stra obro­ny naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka, Woj­sko­wym Ogól­no­kształ­cą­cym Liceum Infor­ma­tycz­nym. Cie­szy się ono bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem. Szko­ła zapew­nia wyso­ki poziom naucza­nia, a jej ucznio­wie osią­ga­ją bar­dzo dobre wyni­ki. Nie­dłu­go zasi­lą sze­re­gi stu­den­tów WAT.

Jak przy­po­mniał, Aka­de­mia uzna­wa­na jest za jed­ną z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych uczel­ni w Pol­sce. WAT łączy w sobie bowiem obsza­ry aktyw­no­ści czte­rech zna­czą­cych insty­tu­cji ame­ry­kań­skich: West Point, któ­ra jest jed­ną z naj­lep­szych szkół ofi­cer­skich; Mas­sa­chu­setts Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy i Army Logi­stic Uni­ver­si­ty – wio­dą­cych uni­wer­sy­te­tów nauko­wo-badaw­czych oraz Army Rese­arch Lab –  cen­trum ana­liz i eks­per­tyz ame­ry­kań­skie­go Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej. Płk prof. Wachu­lak podzię­ko­wał wszyst­kim pra­cow­ni­kom, żoł­nie­rzom, stu­den­tom i absol­wen­tom, a tak­że rek­to­rom Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej za to, że w każ­dych warun­kach zawsze kon­se­kwent­nie i sku­tecz­nie budo­wa­li i roz­wi­ja­li poten­cjał Aka­de­mii ku chwa­le naszej Ojczy­zny.

Decy­zją z dnia 27 sierp­nia 2020 roku, za wybit­ny doro­bek w służ­bie woj­sko­wej, w związ­ku ze zwol­nie­niem z zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej, Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej wyróż­nił zda­ją­ce­go obo­wiąz­ki Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka hono­ro­wą bro­nią bia­łą „Sza­blą Hono­ro­wą Woj­ska Pol­skie­go”. Uro­czy­stość zakoń­czy­ło odśpie­wa­nie „Pie­śni Repre­zen­ta­cyj­nej Woj­ska Pol­skie­go” oraz defi­la­da pod­od­dzia­łów, któ­rą popro­wa­dził dowód­ca uro­czy­sto­ści ppłk Grze­gorz Sobec­ki.

Reklama

Komentarze

    Reklama