Reklama

Siły zbrojne

MON rusza z pilotażem programu stypendialnego dla studentów cywilnych

A ty? #ZostańŻołnierzem
Autor. Fot. Wojsko-Polskie.pl

16 sierpnia w oficjalnym obiegu pojawiła się decyzja w sprawie uruchomienia w 2022 roku pilotażowego programu stypendiów dla studentów – kandydatów na żołnierzy. Ile stypendiów zostanie uruchomionych w tym roku? Jakie kierunki studiów cywilnych znalazły się na wykazie opracowanym przez resort obrony narodowej?

Reklama

Informacje na temat uruchomienia programu stypendialnego w przestrzeni publicznej pojawiły się z w pierwszej połowie lipca, gdy w dzienniku ustaw pod pozycją 1447 opublikowano projekt rozporządzenia MON w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy. Kwotę stypendium określono na poziomie połowy uposażenie szeregowego zawodowego, tj. 2 280 zł. W rozporządzeniu wskazano preferowane przez MON kierunki studiów oraz określono, że program stypendialny powstał z myślą o studentach wszystkich uczelni cywilnych, wyższych seminariów duchownych oraz stołecznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Aby uzyskać w tym roku stypendium trzeba się mocno śpieszyć – termin składania wniosków upływa bowiem już 31 sierpnia. Przepisy rozporządzenia nie określały jednak wielu kluczowych kwestii związanych z realizacją programu, a osoby zainteresowane uzyskaniem stypendiów oraz Wojskowe Centra Rekrutacji czekały na określenie limitu stypendiów na rok akademicki 2022/2023 oraz wskazanie preferowanych przez wojsko w ramach pilotażu kierunków studiów. 

Reklama

Czytaj też

Reklama

Decyzja i limit na 2022/2023

Zainteresowanych udziałem w programie i skorzystaniem z oferowanych przez MON stypendiów zapraszamy do lektury decyzji nr 114/MON. Ogólny limit stypendiów dla studentów-kandydatów na żołnierzy zawodowych rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 określono na poziomie 50 osób i dotyczy on wyłącznie kierunków studiów prowadzonych na uczelniach innych niż uczelnie wojskowe, zatem nie mogą z tej puli skorzystać cywilni studenci WAT, AMW, ASzWoj, AWL oraz LAW. Najwięcej miejsc w programie przewidziano dla studentów kierunków związanych z elektroniką (10), cyberbezpieczeństwem (5), optoelektroniką (5), analityką medyczną (4), matematyką (4) oraz teleinformatyką (3). Po dwa miejsca przyznano studentom kierunków takich jak: elektrotechnika, automatyka, robotyka, energetyka, lekarsko-dentystyczny, weterynaria, fizyka, cybernetyka, gospodarka przestrzenna oraz inżynieria geoprzestrzenna. Limit podzielono w stosunku cztery do jednego na korzyść przyszłych inżynierów i absolwentów kierunków ścisłych – 40 miejsc na tych kierunkach i 10 miejsc na kierunkach medycznych (lekarsko-dentystyczny, weterynaria oraz analityka medyczna). WIdać wyraźnie, że resort obrony narodowej planuje program pilotażowy wykorzystać do pozyskania kandydatów studiujących na kierunkach deficytowych. Plany rozwoju sił zbrojnych zakładają zwiększenie liczebności sił zbojnych, a pierwsza odsłona programu pozwoli oszacować czy jest realna szansa na przekonanie studentów kieruków szczególnie ważnych dla wojska do skorzystania z programu stypendialnego.

Czytaj też

Tryb składania wniosków

W dalszej części decyzji określono tryb składania i przyznawania stypendiów. Proces ten obejmuje złożenie do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (za pośrednictwem właściwego WCR-u) następujących wniosków o:

  • przyznanie stypendium;
  • powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (w trakcie studiów);
  • powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego (po ukończeniu studiów);
  • powołanie do zawodowej służby wojskowej (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

Czytaj też

Wzory dokumentów

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu stypendialnego wzory wniosków odnajdą jako załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do decyzji nr 114/MON. Z kolei w załączniku nr 6 zawarto wzór umowy stypendialnej dla kandydata na żołnierza zawierającej zapisy określające zasady finansowania, wstrzymania finansowania, zwrotu stypendium, rozwiązania umowy. Decyzja zawiera także zapisy precyzujące obowiązki, które wypełniały będą WCR-y, CWCR oraz Departament Kadr, a także Departament Budżetowy oraz Departament Wojskowej Służby Zdrowia. 

Czytaj też

Terminy

Określono następujące terminy rozpatrywania wniosków:

  • szefowie WCR – przesłanie wniosków do Szefa CWCR, wraz z informacją o ich weryfikacji i rekomendacją – niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu złożenia dokumentów;
  • szefowie WCR – założenie ewidencji wojskowej, zlecenie badań psychologicznych i skierowanie kandydata do wojskowej komisji lekarskiej – niezwłocznie;
  • szef CWCR – przesłanie wniosku, wraz z rekomendacją i propozycjami do Ministra ON za pośrednictwem Departamentu Kadr – do trzech dni roboczych od otrzymania wniosku z WCR. Następnie Dyrektor Departamentu Kadr wyraża opinię i przedstawia ministrowi lub osobie upoważnionej do rozstrzygnięcia zaopiniowany wniosek o przyznanie stypendium. Po rozstrzygnięciu przekazuje decyzję szefowi CWCR, który prowadzi ewidencję kandydatów, którym przyznano stypendia oraz realizacji umów.
Reklama

Komentarze

    Reklama