Legislacja

Nowelizacja ustawy o obronie Ojczyzny - nowe źródła finansowania Funduszu Wsparcia SZ

Fot. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych/Facebook

Podpisana w dniu 15 sierpnia 2022 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, nowelizacja ustawy o obronie Ojczyzny rozszerza katalog źródeł finansownia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ).

Przypomnjmy, że ustawa o obronie Ojczyzny została uchwalona w marcu 2022 r. największe zmiany wprowadziła m.in. w sferze finansowania Sił Zbrojnych. Według zapisów Ustawy źródłami finansowania polskiej armii będą: budżet państwa, środki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz przychody ze zbycia akcji lub udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego. I właśnie z FWSZ, który zastąpił Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, a jest tworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zasadniczym celem wspomnianej nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny jest rozszerzenie katalogu źródeł finansowania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655 i 974) oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634).

Czytaj też

Nowelizacja rozszerza katalog źródeł finansowania FWSZ o trzy kategorie przychodów. Pierwszą tworzą odszkodowania i kary umowne oraz zwrócone zaliczki wpłacone w poprzednich latach budżetowych, a także wpływy ze zrealizowanych gwarancji, zabezpieczeń oraz innych środków otrzymanych w toku realizacji umów zawartych przez jednostki budżetowe resortu obrony narodowej, niezależnie od źródła finansowania tych umów. Do drugiej zaliczają się kredyty, pożyczki oraz obligacje odpowiednio zaciągane lub wyemitowane na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) na rynku krajowym i zagranicznym, jak również zobowiązania finansowe BGK z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji, objętych gwarancją Skarbu Państwa. Trzecią kategorię przychodów FWSZ stanowią środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Druga grupa zmian polega na rozszerzeniu katalogu celów, na jaki będą mogły być przeznaczane środki Funduszu. W myśl dodanych regulacji środki te przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz FWSZ, wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tymi kredytami i pożyczkami. Ze środków Funduszu będzie mogła być także finansowana spłata zobowiązań finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego, wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tymi zobowiązaniami. Z powyższymi regulacjami korespondują przepisy statuujące podstawy prawne do zaciągania przez BGK na rzecz Funduszu kredytów i pożyczek, a także do emitowania obligacji i zaciągania zobowiązań. Ustawa stanowi, że zobowiązania BGK z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji będą objęte gwarancją Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Czytaj też

Zmiana w ustawie o finansach publicznych ma charakter dostosowawczy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komentarze (1)

  1. Jaszczur

    Pobór , pobór i jesczcze raz pobór!!! To ważniejsze od himarsów , f-35 , k2 i innych sprzętów . Wolał bym mieć 5 mln przeszkolonych ludzi niż ten sprzęt -wiem że on jest z ważny ale ludzie są najważniejsi na wojnie i ich ilość