Siły zbrojne

MON: projekt regulacji dotyczących funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi

Wyrzutnia rakiet przeciwokrętowych NSM.
Fot. Jarosław Ciślak/Defence24.pl

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się w środę projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych. Ma ono wejść w życie z dniem 1 lipca 2023 roku i zastąpić poprzednie z 2014 roku.

Konieczność opracowania projektu nowego zarządzenia wymusiły zapisy uchwalonej 11 marca 2022 roku Ustawy o obronie Ojczyzny.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem funduszu będzie wynosić 2,5 % środków planowanych na dany rok kalendarzowy na uposażenia żołnierzy zawodowych. Z nich w dyspozycji ministra obrony narodowej pozostanie 1,0% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na uposażenia żołnierzy zawodowych w danym roku kalendarzowym, natomiast w dyspozycji dowódców jednostek wojskowych 1,5 % środków wydatkowanych na uposażenia żołnierzy zawodowych w danej jednostce wojskowej oraz w podległej jednostce wojskowej.

Czytaj też

W jednostkach organizacyjnych, dla których minister obrony narodowej jest organem założycielskim, albo są przez niego nadzorowane, a które nie są państwowymi jednostkami budżetowymi (np. uczelnie wojskowe, podmioty lecznicze, instytuty badawcze), będzie się tworzyć się fundusz w wysokości 2,5% środków planowanych na dany rok na uposażenia żołnierzy zawodowych w tych jednostkach. Będzie on tworzony ze środków własnych jednostki. Jego wysokość będzie mogła zostać zwiększona o odpis z zysku, nie więcej jednak niż o kolejne 2,5 % środków pieniężnych wydatkowanych na uposażenia żołnierzy zawodowych w poprzednim roku kalendarzowym.

Naliczenia środków funduszu będzie dokonywana w okresach kwartalnych. Środki funduszu na poszczególne kwartały będą ustalane zaliczkowo, a ustalenia ostatecznej wysokości środków funduszu będą dokonane po zakończeniu kwartału. Wyjątkiem będą środki funduszu za czwarty kwartał, które ostatecznie będzie się ustalać w grudniu, przyjmując za podstawę wysokość wydatkowaną na uposażenia żołnierzy w pierwszym dniu roboczym grudnia.

Zestaw przeciwlotniczy Poprad
Fot. Jarosław Ciślak/defence24.pl

Wysokość funduszu będzie comiesięcznie zwiększana o środki uzyskane z tytułu:

  • zmniejszenia wysokości uposażenia żołnierzy zawodowych w okresie ich przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim oraz urlopie rodzicielskim;
  • niewypłacania uposażeń żołnierzom zawodowym zajmującym stanowiska służbowe w okresie ich przebywania na urlopie wychowawczym;
  • utraty prawa do uposażenia;
  • zmniejszenia wysokości uposażeń żołnierzy zawodowych w okresie ich przebywania na urlopie okolicznościowym, w związku ze sprawowaniem opieki nad najbliższym członkiem rodziny;
  • zmniejszenia wysokości uposażeń żołnierzy zawodowych w okresie ich zwolnienia od zajęć służbowych, w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny;
  • zmniejszenia wysokości uposażenia, wynikającego ze zwolnień lekarskich żołnierzy zawodowych.

Czytaj też

Wysokość funduszu będzie mogła być podwyższona przez ministra obrony narodowej o niewykorzystane środki na uposażenie i dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz o niewykorzystane środki z funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi pozostającego w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej. Minister będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe lub zapomogi dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w bezpośrednio podległej mu jednostce wojskowej, w tym również pozostającym w dyspozycji, a także pełniącym służbę w podległych mu jednostkach wojskowych niższego szczebla.

Obecnie projekt opisanego zarządzenia znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych. Poszczególne resorty mają 10 dni na ewentualne zajęcie stanowiska do zapisów projektu.

Komentarze