Reklama

Siły zbrojne

Ile zarobi żołnierz podczas wojny?

wojsko polskie
Autor. 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja)/Twitter

Żołnierze zawodowi są opłacani nie tylko w czasie pokoju, ale oczywiście również w czasie wojny. Te wojenne regulacje muszą być przygotowane już w czasie pokoju. Dlatego do uzgodnień międzyresortowych skierowano projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Wymóg opracowania nowego rozporządzenia zawarto w Ustawie o obrony Ojczyzny z 11 marca 2022 roku. Po jego wprowadzeniu w życie zastąpi ono aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2005 roku w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny.

W razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny żołnierzom będą przysługiwać: uposażenie zasadnicze, świadczenie stażowe, wojenna odprawa z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej oraz wojenna odprawa pośmiertna. Dodatkowo od dnia ogłoszenia stanu wojny żołnierzom, niezależnie od tych należności, przysługuje jeszcze dodatek wojenny.

Reklama
Wóz dowodzenia Rosomak WD.
Wóz dowodzenia Rosomak WD.
Autor. Jarosław Ciślak/Defence24.pl

Stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup uposażenia określono na poziomie od 8100 zł (dla szeregowego) do 27 400 zł (dla generała). Uwzględniają one wzrost stawek uposażenia żołnierzy zawodowych w czasie pokoju i proporcjonalnie zachowują relacje z dotychczasowych regulacji, w których stawka uposażenia wojennego stanowi określoną krotność uposażenia przysługującego w czasie pokoju. W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia podwyższono stawki uposażenia zasadniczego. Są one wyższe od wypłacanych w czasie pokoju, a wynika to z zawieszenia w czasie trwania mobilizacji, stanu wojennego lub w czasie wojny wypłaty szeregu świadczeń przysługujących żołnierzom w czasie pokoju (np. zawiesza się wypłatę dodatków oraz innych należności pieniężnych, jak dodatkowe uposażenie roczne, nagrody jubileuszowe, gratyfikacje urlopowe). Zamysłem projektodawców wojennego systemu uposażeń jest jego maksymalne uproszczenie, wobec czego do uposażenia zasadniczego włączono równowartość świadczeń wypłacanych żołnierzom zawodowym w czasie pokoju.

W nowym projekcie zaproponowano podwyższenie wysokości dodatku wojennego do 30 % (dotychczas 20 %) uposażenia zasadniczego należnego żołnierzowi. Dodatek ten jest zwiększany o kolejne 30 % tego uposażenia (obecnie od 10 % do 40%) żołnierzom biorącym bezpośredni udział w działaniach wojennych.

Nowe rozporządzenie wprowadza odprawę wojenną z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej oraz odprawę wojenną pośmiertną, w wysokości w jakiej przysługuje odprawa oraz odprawa pośmiertna wypłacane w czasie pokoju. Wojenna odprawa z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej wynosi po roku służby - 100 %, po pięciu latach służby - 200 %, po dziesięciu latach służby 300 % oraz po 20 % uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 600 % kwoty uposażenia zasadniczego należnego w ostatnim dniu pełnienia służby.

Wóz do przewozu przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike Rosomak S.
Wóz do przewozu przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike Rosomak S.
Autor. Jarosław Ciślak/Defence24.pl

Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie świadczenia stażowego, które jest połączeniem obowiązujących w czasie pokoju świadczenia motywacyjnego oraz  świadczenia za długoletnią służbę. Są to istotne kwotowo składowe wynagrodzeń żołnierzy zawodowych i ich wypłata w niezmienionej kwocie ma zostać zachowana również w czasie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego lub w czasie wojny. Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się świadczenie stażowe po osiągnięciu 15 lat służby wojskowej w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego miesięcznie. Zwiększa się ono o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby wojskowej, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach tej służby. Dodatkowo jest ono powiększane o 1500 zł po osiągnięciu przez żołnierza 25 lat służby wojskowej i o 2500 zł po osiągnięciu przez żołnierza 28 lat i 6 miesięcy służby wojskowej.

Uposażenie zasadnicze wypłacane będzie żołnierzom w pierwszym dniu miesiąca, za który przysługuje i nie będzie pomniejszane za okres niezdolności do pełnienia służby z powodu choroby lub z innych niezawinionych przez żołnierza powodów. Uposażenie zasadnicze jak i świadczenie stażowe, dodatek wojenny oraz odprawa wojenna będą płatne w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy na warunkach ustalonych w pisemnym porozumieniu między płatnikiem a żołnierzem albo bezpośrednio w kasie jednostki wojskowej (gotówką).

Obecnie podmioty do których skierowano opisany projekt rozporządzenia mają 14 dni na zgłoszenie swoich ewentualnych uwag. Samo Rozporządzenie Rady Ministrów wejdzie 14 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup uposażenia

STOPIEŃ ETATOWY GRUPA UPOSAŻENIA MIESIĘCZNIE W ZŁOTYCH
Generał (admirał) 20 27 400,00
generał broni (admirał floty) 19 B 24 100,00
19 A 23 200,00
19 22 500,00
generał dywizji (wiceadmirał) 18 B 21 500,00
18 A 20 700,00
18 20 100,00
generał brygady (kontradmirał) 17 B 19 200,00
17 A 18 600,00
17 18 100,00
16 C 16 900,00
pułkownik (komandor) 16 B 16 200,00
16 A 15 500,00
16 15 000,00
15 C 14 100,00
podpułkownik (komandor porucznik) 15 B 13 500,00
15 A 13 300,00
15 13 100,00
14 C 12 500,00
major (komandor podporucznik) 14 B 12 300,00
14 A 12 100,00
14 12 000,00
kapitan (kapitan marynarki) 13 B 11 500,00
13 A 11 300,00
13 11 200,00
porucznik (porucznik marynarki) 12 A 10 900,00
12 10 800,00
podporucznik (podporucznik marynarki) 11 10 700,00
starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) 10 10 600,00
starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) 9 10 400,00
chorąży (chorąży marynarki) 8 10 200,00
młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) 7 9700,00
starszy sierżant (starszy bosman) 6 9600,00
sierżant (bosman) 5 9500,00
plutonowy (bosmanmat) 4 9200,00
starszy kapral (starszy mat) 3 9100,00
kapral (mat) 2 9000,00
starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista) 1A 8700,00
starszy szeregowy (starszy marynarz) 1 8200,00
szeregowy (marynarz) 0 8100,00
Reklama

Komentarze

    Reklama