Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Wojsko kupuje mobilne radiostacje lotnicze

Polski F-16
Fot. NATO Air Command/Twitter

W ostatnich dniach Agencja Uzbrojenia opublikowała ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym dostawy co najmniej sześciu kompletów Mobilnych Radiostacji Lotniczej Łączności Radiowej (MRLŁR) na pojazdach bazowych. Radiostacje mają m.in. umożliwiać szyfrowaną łączność radiową w relacji ziemia-powietrze.

Reklama

Agencja Uzbrojenia za pośrednictwem Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowała ogłoszenie dotyczące dostawy co najmniej sześciu kompletów Mobilnych Radiostacji Lotniczej Łączności Radiowej (MRLŁR) rozmieszczonych na pojazdach bazowych (ciężarówki Jelcz 662). Będą one przeznaczone do zabezpieczenia bezpiecznej, odpornej na zakłócenia fonicznej wymiany radiowej (jawnej i niejawnej) służbom ruchu lotniczego i organom dowodzenia i naprowadzania z załogami statków powietrznych. Czytamy również, że MRLŁR ma realizować szyfrowaną łączność radiową pomiędzy korespondentami w relacji ziemia-powietrze oraz pełnić funkcję radiostacji (wykonywać zadania posterunku radiowego) dla systemów stacjonarnych eksploatowanych przez Siły Zbrojne RP.

Każda z radiostacji powinna składać się z co najmniej: podwozia bazowego, kabiny łączności, systemu radiowego, systemu radiotelefonicznego, systemu antenowego, systemu dystrybucji czasu, systemu zasilania, stanowiska nadzoru i kontroli urządzeń, stanowiska operatora, urządzenia wynośnego, urządzeń utajniających, tablicy przyłączy liniowych, dokumentacji technicznej, zestawu technicznych środków materiałowych, zestawu narzędzi specjalistycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Ponadto, wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu wykonawczego, zrealizowania testów i szkolenia personelu, a także dostarczenia zestawów części zamiennych i udzielenia licencji na dokumentację techniczną zamawiającemu.

Czytaj też

Agencja Uzbrojenia informuje także, że w celu realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający ma dostarczyć zestaw nadawczo-odbiorczy radiostacji AN/PRC-150 (C) lub jej następcy. Oferowana Mobilna Radiostacja Lotniczej Łączności Radiowej powinna spełniać wymagania w zakresie instalacji, montażu i dostosowania urządzeń do zapewnienia ochrony elektromagnetycznej systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych. Szczegółowe wymagania w zakresie m.in. zapewnienia przez wykonawcę bezpieczeństwa dostaw oraz inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną określone dokumencie niejawnym, który zostanie przekazany zaproszonym wykonawcom. Zamówienie podstawowe obejmuje sześć kompletów radiostacji, a ponadto 17 może zostać zakupionych w ramach opcji.

Przetarg prowadzony jest w formie procedury negocjacyjnej, a termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu potrwa do 31 maja br. do godz. 10:00. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zobowiązani będą do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 1,3 mln PLN. W zakresie pozyskania Mobilnej Radiostacji Lotniczej Łączności Radiowej w 2019 roku prowadzono dialog techniczny.

Komentarze (1)

  1. Commo Guy

    AN/PRC-150 nie jest juz produkowana, jej nastepca to AN/PRC-160.