Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

PGZ szuka członków zarządu

Fot. PGZ

Polska Grupa Zbrojeniowa ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członków Zarządu Spółki. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatam mają się odbyć 14 września 2022 roku.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członków Zarządu Spółki.

Czytaj też

Pisemne zgłoszenia Kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy składać w biurze Spółki w Warszawie (czynnym w dni robocze w godz. Od 8:00 do 16:00), adres: 00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4a, VI piętro (Departament Zarządu), w terminie do dnia 13 września 2022 r. do godz. 14.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu PGZ S.A. - nie otwierać". Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi w biurze Spółki w Warszawie w dniu 13 września 2022 r. o godz. 16.00. Rada Nadzorcza Spółki, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu, zaprosi Kandydatów dopuszczonych do dalszego udziału w postępowaniu do odbycia rozmów kwalifikacyjnych. Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu odbywać się będą w dniu 14 września 2022 r. w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a.

Reklama

Pozostałe informacje o Spółce Kandydaci znajdą również na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.grupapgzsa.pl

Kandydat na stanowisko musi spełniać określone wymogi:

 1. Posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. Posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. Posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. Spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 5. Korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 6. Nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych;
 7. Posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „tajne" lub złożyć oświadczenie o zobowiązaniu Kandydata do poddania się procedurze sprawdzającej w tym zakresie, w terminie 21 dni od powołania do Zarządu Spółki;
 8. Nobowiązać się o ile to konieczne, w przypadku do powołania do Zarządu Spółki do niezwłocznego zabezpieczania kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji;
 9. Posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka.

Czytaj też

Kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Oświadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek (w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia);
 3. Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie);
 4. Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów);
 5. Oświadczenie w przedmiocie pełnienia funkcji społecznego współpracownika albo zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 6. Oświadczenie w przedmiocie uczestnictwa w składzie organu reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 7. Oświadczenie w przedmiocie zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczenia pracy na rzecz partii politycznej na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 8. Oświadczenie w przedmiocie pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej lub ponadzakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 9. Oświadczenie w przedmiocie prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, które mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki;
 10. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
 11. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń oraz oświadczenie o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karnoskarbowych przeciw Kandydatowi;
 12. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „tajne" lub oświadczenie o zobowiązaniu Kandydata do poddania się procedurze sprawdzającej w tym zakresie, w terminie 21 dni od powołania do Zarządu Spółki;
 13. Oświadczenie o zobowiązaniu się o ile to konieczne, w przypadku powołania do Zarządu Spółki – do niezwłocznego zabezpieczania kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

Czytaj też

Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, Kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu: CV zawierające w treści informację o adresie do korespondencji, numerze telefonu i adresie e-mail do kontaktów dla celów Postępowania kwalifikacyjnego; list motywacyjny (w oryginale); oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego; inne dokumenty, które Kandydat uznana za istotne.

Reklama

Komentarze (3)

 1. Robert0

  Pisiorki zajęte obsadzaniem stanowisk zapomniały do czego PGZ jest powołana. Do lutego br a nawet później PGZ nie potrafi wdrożyć do produkcji żadnego istotnego uzbrojenia. Na "drona" wydała ponad 800 mln PLN (dalej nie lata) a nie doinwestowano HSW. Za to bez pardonu pozbyto się jedynego niepartyjnego fachowca czyli B.Zająca bo ogłosił prawdę, że MON kupuje badziewie kosztem polskiego przemysłu i samego Wojska Polskiego. Myślałem, że za POPSL było źle ale jak podsumujemy "dorobek" pisu (mała litera celowo) to okazuje się, że obecnie jest tragedia. Oczywiście tą tragedią podobnie jak smoleńską pisowskie trole grają i tłumaczą kupowanie za miliardy uzbrojenia chociaż mieli na to 7 lat. Tymczasem to UA napadnięta przez russkich pomaga nam (nie za darmo) przesyłając prąd i węgiel (100 tys ton). Okazuje się, że PiS w 7 lat zrobił większe szkody PL niż russcy w UA!!!

  1. Był czas_3 dekady

   Zacznij chociaż trochę myśleć samodzielnie bez TVNu i przypomnij sobie kto zamykał nasze kopalnie, stocznie na rozkaz Niemiec. Kto wymyśla pakiety klimatyczne by dobić biedniejsze, mniejsze kraje ? To są właśnie tego skutki. Musimy dokupić węgiel Cofnij się w czasie i przypomnij sobie kto ograniczał produkcję naszego mleka, kto likwidował i na czyje polecenie nasze cukrownie.... Niedługo będziemy ograniczać hodowle zwierząt, produkcję wyrobów mięsnych... Pomyśl o kolejnych skutkach.

 2. Suchodolski

  Może pani Sobolewska ? Ma duże doświadczenie w radach nadzorczych.

 3. AdSumus

  To nie PGZ powinno szukać prezesa, tylko Polska ministrów i premiera. Dodajmy PGZ to Sasin i wszystko w temacie.

Reklama