Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Kraby z wieloletnim wsparciem

Fot. Huta Stalowa Wola
Fot. Huta Stalowa Wola

2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie poinformowała o wyborze wykonawcy napraw awaryjnych Dywizjonowego Modułu Ogniowego „Regina”. Został wybrany jeden wykonawca, a koszt realizacji napraw pogwarancyjnych wyniesie maksymalnie 24 mln złotych. Czynności mają być wykonywane w ciągu najbliższych trzech lat, w zależności od potrzeb i stanu technicznego sprzętu. 

W suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wyczytujemy, że zamówienie dotyczyło usługi naprawy awaryjnej elementów DMO Regina. Postępowanie było prowadzone według procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jak zamawiający napisał w uzasadnieniu wybory takiej procedury i konkretnego wykonawcy: „Huta Stalowa Wola S.A. jest producentem elementów DMO Regina, tj. m.in. 155 mm samobieżnych haubic KRAB, wozów dowodzenia (WD, WDSz), wozów amunicyjnych (WA) oraz wozów remontu uzbrojenia i elektroniki (WRUiE), opracowała instrukcję napraw zatwierdzoną przez Inspektorat Uzbrojenia. (..) Dodatkowo właścicielem dokumentacji konstrukcyjnej na nośniki do wozu amunicyjnego i WRUE oraz dokumentacji konstrukcyjnej na samopoziomujący układ podnoszenia kontenera (SUPK) w WRUE jest producent sprzętu. Do wykonywania napraw w zakresie platformy hakowej podlegającej WDT należy posiadać uprawnienia do wykonywania takich napraw wydane przez WDT. HSW S.A. posiada stosowne uprawnienia. Umowa na opracowanie instrukcji napraw przewidywała zakres napraw w warunkach polowych. Ponadto ww. dokumentacja, jako przedmiot prawa autorskiego, stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa HSW S.A. i podlega ochronie na mocy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”.

Innym ważnym czynnikiem, który wpłynął na wybór tej procedury, był priorytetowe traktowanie w Wojsku Polskim wymienionego sprzętu wojskowego. Mając na uwadze doświadczenie, jak i zaplecze technologiczne oraz dokumentację, zdecydowano się na wybór Huty Stalowa Wola jako wykonawcy niezbędnych czynności naprawczych. Dodatkowo jak czytamy: „Wykonawca powinien posiadać dostęp do części zamiennych”.

Reklama
Reklama

2 RBLog i Huta Stalowa Wola podpisały umowę o wartości 24 mln złotych (z podatkiem VAT, wartość netto wyniosła 19 512 195,12 zł). Z umowy wynika, że w każdym z lat 2021-2023 maksymalna wartość brutto umowy wynosi 8 mln złotych. Ostateczna wartość będzie zależna od zakresu wykonanych prac (według potrzeb i stanu technicznego sprzętu. Ustalono również stawkę za roboczogodzinę. Huta Stalowa Wola za godzinę pracy przy naprawie DMO Regina w 2021 roku zażądała 639,60 zł brutto (520,00 zł netto), w 2022 roku 664,20 zł brutto (540,00 zł netto), a w 2023 roku 694,95 zł brutto (565,00 zł netto). 

Decyzja zezwalająca na wykonanie naprawy awaryjnej wydana została 5 maja bieżącego roku. Przewiduje się, że zostanie zlecone podwykonawstwo w ramach zamówienia. Warto zauważyć, że to już kolejny przypadek gdzie Inspektorat Wsparcia, któremu podlega 2 RBLog., decyduje się na zamówienie serwisu sprzętu w ramach umowy wieloletniej. Taka praktyka pozwala na zabezpieczenie potencjału do eksploatacji danego sprzętu i jest korzystna zarówno z punktu widzenia zamawiającego, jak i wykonawcy.

Dywizjonowy Moduł Ogniowy „Regina” składa się z 24 armatohaubic samobieżnych Krab oraz Wozów Dowódczo-Sztabowych (WDSz), Wozów Dowodzenia (WD), Wozów Amunicyjnych (WA), a także Wozu Remontu Uzbrojenia i Elektroniki (WRUiE). Obecnie systemem Regina dysponują już trzy dywizyjne pułki artylerii, dwa z nich posiadają po jednym ukompletowanym dywizjonie (11 Mazurski Pułk Artylerii oraz 5 Lubuski Pułk Artylerii), z kolei do 2 dywizjonu 23 Śląskiego Pułku Artylerii dostarczono w ub. r. dwie baterie, a w tym roku ma tam trafić trzecia. Kolejne  Łącznie do 2024 r. Wojsko Polskie ma dysponować co najmniej 122 haubicami Krab w pięciu dywizjonach i baterii szkolnej.

Kacper Bakuła

Reklama

Komentarze

    Reklama