Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Centrum Badawczo-Rozwojowe Lubawy z koncesją MSWiA

Hełm AMP-1TP z przyłbicą, Fot. J.Sabak/Defence24.pl
Hełm AMP-1TP z przyłbicą, Fot. J.Sabak/Defence24.pl

Według informacji udzielonych przez Grupę Lubawa, MSWiA dokonało rozszerzenia koncesji posiadanej przez spółkę Lubawa na wytwarzanie elementów uzbrojenia, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym oraz obrotu nimi. Objęła ona nowo powstałe Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR).

Budowa CBR Lubawa S.A. została rozpoczęta w 2017 roku, przy wsparciu 4,6 mln zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wyposażanie i uruchamianie centrum realizowane były etapami, zgodnie z planem, a pierwsze funkcje zaczęło ono realizować już w 2019 r. Celem głównym projektu jest rozwój dotychczasowej działalności badawczo-rozwojowej Grupy Lubawa. Powstałe CBR jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną w spółce Lubawa S.A. zlokalizowaną w miejscowości Lubawa (woj. warmińsko-mazurskie) i stanowi zwiększenie możliwości badawczych Spółki, w zakresie wypracowania nowych, innowacyjnych produktów, usług i technologii, a w konsekwencji podniesienia konkurencyjności Spółki na rynku globalnym.

Rozwój nowych innowacyjnych produktów Grupy Lubawa

W ramach inwestycji wybudowano pomieszczenia, które są przeznaczone na działalność Centrum Badawczo- Rozwojowego oraz pozyskano niezbędną infrastrukturę B+R, w tym aparaturę badawczo-rozwojową, sprzęt, technologie, które służą przede wszystkim do wypracowania innowacyjnych produktów w zakresie wyrobów balistycznych, środków chroniących przed upadkiem z wysokości, tkanin elastomerowych i wyrobów pochodnych, stanowiących główne obszary innowacyjne Spółki. Jak podaje w komunikacie Lubawa, laboratorium balistyczne jest pierwszym tak kompleksowym laboratorium w tej części Europy. Ponadto zakupiono urządzenia laboratoryjne do badania cech fizyko-mechanicznych surowców i produktów, a także urządzenia laboratoryjne do badania wytrzymałości statycznych i dynamicznych wyrobów.

W pełni działające i wyposażone Centrum Badawczo-Rozwojowe Lubawa S.A. zostało objęte koncesją na wytwarzanie i obrót elementami uzbrojenia. Choć większość CBR funkcjonuje już od wielu miesięcy, objęcie go koncesją stanowi symboliczne zakończenie inwestycji. Od tej chwili Grupa Lubawa będzie mogła czerpać pełne korzyści z funkcjonowania centrum. Wykwalifikowana kadra prowadzi już prace R&D, co skutkuje osiągnięciem pełnej kontroli nad procesem badań i rozwoju.

Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Utworzenie CBR opiera się na dotychczasowej współpracy Grupy Lubawa z wybranymi przedsiębiorstwami (w tym z sektora MŚP) oraz jednostkami badawczymi np. Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii w Warszawie, Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, którą Spółka będzie dalej realizować i rozwijać.

Prace badawczo-rozwojowe oraz produkcja

CBR poza realizowaniem prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacji produktowych i procesowych, będzie prowadziło także prace w zakresie opracowania maszyn dedykowanych profilowi produkcyjnemu spółki oraz ich modernizacji. Pozwoli to na unowocześnienie maszyn i urządzeń w kierunku optymalizacji czasowej i kosztowej procesów technologicznych oraz wpływu na środowisko. Podejmowane są prace w zakresie modernizacji infrastruktury do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (prototypowanie, demonstracja, pierwsza produkcja). W centrum będzie się także odbywać produkcja na szeroką skalę.

Alicja Skolimowska, Główna Technolog Lubawa S.A.

Do najważniejszych rezultatów projektu należy zaliczyć przede wszystkim prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie: opracowania układów elastomerowo/ polimerowo-ceramicznych w zastosowaniach do ochrony indywidualnej i ochrony pojazdów i obiektów; systemu powstrzymywania spadania w środowisku zagrożonym wybuchem; lekkiej osłony przeciwwybuchowej, które następnie jako produkty Spółka wdroży do sprzedaży.

CBR realizuje także szereg projektów B+R obejmujących: konstrukcje tkaninowo-elastomerowe w zastosowaniach do środków ochrony indywidualnej i zbiorowej przed bronią masowego rażenia, przemysłowymi środkami toksycznymi; samouszczelniające zbiorniki paliwowe oraz technologia wykonania form do produkcji zbiorników paliwowych; materiały wielowarstwowe elastomerowo-polimerowe; materiały samoodkażające i biobójcze; wysokowytrzymałe kompozyty aramidowo-elastomerowe oraz lekkie wysokowytrzymałe mechanicznie konstrukcje tkaninowo- elastomerowe CSM/CR, NBR/PVC/CR; metodykę tworzenia brył makiet pneumatycznych w odniesieniu do właściwych rodzajów pozoracji.

Reklama
Reklama

Kompleksowe prace badawczo-rozwojowe w Grupie Lubawa

Etapy prac B+R obejmują w szczególności etap projektowania, konstruowania i wytwarzania produktów, przygotowanie do wdrożenia na rynek, prowadzenie analizy i badań pod względem wybranych parametrów technicznych (np. wodoszczelność, wytrzymałość, odporność na starzenie, kuloodporność, odłamkoodporność).

Dotychczas samodzielne wykonywanie wszystkich prac R&D przez Spółkę było niemożliwe z uwagi na ograniczenia infrastrukturalne, stąd decyzja o rozwoju działalności badawczo-rozwojowej i utworzeniu CBR, które umożliwiło Spółce przejęcie kontroli nad całym procesem badawczo-rozwojowym. A dzięki temu opracowywanie nowych, innowacyjnych w skali światowej, produktów oraz wprowadzanie zasadniczych zmian do już istniejących w naszej ofercie pozycji. Rozwój oferty wspiera stabilny wzrost wartości Spółki, poprzez umocnienie naszej pozycji, jako solidnego i profesjonalnego partnera w zamówieniach dla służb mundurowych, w tym dla: wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej oraz straży miejskich. Ważnym kierunkiem rozwoju produktów Grupy Lubawa jest również rynek cywilny.

Marcin Kubica

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, skierowany do krajowych przedsiębiorstw, jednostek naukowych i innych instytucji realizujących projekty badawczo rozwojowe oraz wdrażających innowacyjne produkty i rozwiązania, realizowany jest w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Spółka Lubawa dostarcza Siłom Zbrojnym RP, a także służbom mundurowym i użytkownikom zagranicznym systemy ochronne, sprzęt ratowniczy, a także środki kamuflażu i maskowania, w tym wielospektralnego. Jednym z bardziej znanych produktów Lubawy jest kamuflaż mobilny, używany między innymi na fińskich zmodernizowanych wozach BMP-2 oraz KTO Rosomak w wersji wozów dowodzenia, wprowadzonych niedawno do Sił Zbrojnych RP. Na tegorocznym MSPO w kamuflaż mobilny wyposażony był zmodyfikowany przez poznańskie WZM czołg Leopard 2A5.

Reklama

Komentarze

    Reklama