Reklama

Polityka obronna

Wojsko Polskie coraz liczniejsze. Wykonanie budżetu MON w 2021 roku w Sejmie

Autor. Sejm RP

Dzisiaj odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw budżetu i finansów Sił Zbrojnych RP, która jest częścią sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Podkomisja omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w 2021 roku wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie części budżetowej 29 – Obrona narodowa.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Budżet MON w 2021 roku zgodnie z ustawą budżetową po nowelizacji wynosił 58,146 mld zł, a po zasileniu z rezerw ostatecznie wyniósł 58,148 mld zł. Na koniec 2021 roku jego realizacja wyniosła 57,061 mld zł co stanowi ponad 98,1 % planu po zmianach. Różnicę stanowi kwota niewykorzystana czyli środki niepobrane, niewydatkowane i zwrócone przez dysponentów w kwocie 23 mln zł oraz wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 1,065 mld zł. W obszarze wydatków majątkowych w części 29 budżet został zrealizowany w kwocie 21,818 mld zł, co stanowi 38,2 % całości wydatków w tej części.

W 2022 roku zrealizowano ustawowy wymóg przeznaczenia co najmniej 2,2 % PKB na wydatki obronne. Składają się na nie:

Reklama
 • wyżej wymienione wydatki w części 29 obrona narodowa;
 • 439 mln zł wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa realizowanych przez innych dysponentów części budżetu;
 • 614 mln zł wydatków, które nie wygasły z końcem 2020 roku, a były realizowane w 2021 roku;
 • 176 mln zł wydatków z Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych;
 • 16 mln zł wydatków na inwestycje budowlane finansowane ze środków własnych Agencji Mienia Wojskowego. Należy przy tym zaznaczyć, iż powyższe wyliczenie uwzględnia wpłatę MON na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych w wysokości 6,3 mld zł.

Na 2021 rok zaplanowano dotacje i subwencje w wysokości 2,425 mld zł i wydano je prawie w całości czyli w 99,8 % (łącznie 2,419 mld zł). Dotacje i subwencje otrzymały m. in. uczelnie wojskowe, Agencja Mienia Wojskowego, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Wojskowy Instytut Medyczny i Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej oraz muzea wojskowe.

Czytaj też

W roku 2021 roku świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez MON wyniosły 7,929 mld zł, a otrzymywało je średniorocznie około 157,3 tys. świadczeniobiorców. Natomiast wydatki bieżące jednostek budżetowych ostatecznie po wszystkich zmianach miały wynosić 23,972 mld zł, a wydano 23,351 mld zł czyli około 97,4 % planu. Największą część wydatków bieżących przeznaczono na uposażenia żołnierzy zawodowych (8,693 mld zł) oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych MON (2,943 mld zł). W wydatkach bieżących zaplanowano również wydatki objęte centralnymi planami rzeczowymi na kwotę 3,164 mld zł, a zrealizowano je w około 91,7 % czyli w kwocie 2,903 mld zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 22,279 mld zł (ostatecznie po wszystkich korektach) i zrealizowano w kwocie 21,818 mld zł czyli w 97,9 %. Wydatki majątkowe objęte centralnymi planami rzeczowymi zrealizowano w kwocie 17,913 mld zł na które składały się wydatki:

 • 13,852 mld zł na realizację Planu Modernizacji Technicznej;
 • 1,817 mld zł na realizację Planu Zakupu Środków Materiałowych;
 • 1,878 mld zł na realizacje Planu Inwestycji Budowalnych;
 • 366 mln zł na realizację Planu Inwestycji NSIP.

Przygotowanie, wyposażenie i funkcjonowanie Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju w 2021 roku kosztowało budżet MON 335 mln zł.

Jak co roku, również po zakończeniu 2021 roku, część zaplanowanych wydatków nie wygasła i jest realizowana w bieżącym 2022 roku. Łącznie na ten rok przeszło 1,065 mld zł, z których 619 mln zł jest w ramach Planu Modernizacji Technicznej, 28 mln zł w ramach Planu Zakupu Środków Materiałowych, a 66 mln zł w ramach Planu Inwestycji Budowlanych. Pozostałe nie wygasające wydatki przeznaczone są głównie na dodatkowy fundusz motywacyjny dla żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników wojska.

Czytaj też

Rok 2021 był ostatnim pełnym rokiem funkcjonowania Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Niedawno, już w 2022 roku, został on zastąpiony Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych. W ubiegłym roku fundusz wszedł ze stanem środków wynoszącym 3,714 mld zł, a rok zakończył ze stanem 10,081 mld zł. Było to możliwe głównie dzięki jednorazowej wpłacie z budżetu MON w wysokości 6,3 mld zł. W roku 2021 ze środków Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych sfinansowano zadania w wysokości zaledwie 176 mln zł.

Stan ewidencyjny Sił Zbrojnych RP na koniec 2021 roku wynosił 113.586 żołnierzy i był większy o 3486 żołnierzy w porównaniu z końcem 2020 roku. W ciągu całego roku do służby przyjęto 9651 żołnierzy, a odeszło z niej 6165.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli dochody i wydatki w części 29 – Obrona narodowa zostały wykonane zgodnie z założeniami ustawy budżetowej na rok 2021 i nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dochodzenia należności oraz udzielenia ulg w spłacie należności. Wydatki zostały poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi określonymi w ustawie o finansach publicznych. Nie stwierdzono niecelowego lub niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. NIK również pozytywnie ocenił wykonanie planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego.

Na koniec posiedzenia, bez głosów sprzeciwu, przyjęto pozytywną opinię Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Reklama

Komentarze

  Reklama