Reklama

Polityka obronna

Ocena systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego - rząd przyjął sprawozdanie

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Międzyresortowy Zespół do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego powołany został przez premier Beatę Szydło, po nawałnicach jakie w sierpniu tego roku przeszły przez Polskę. Jego zadaniem była ocena funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość, dotyczących m.in. przygotowania służb do realizowania działań ratowniczych i zarządzania kryzysowego. Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu przyjęła przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka sprawozdanie z prac.

Jak ustalono, w sierpniu br. za pośrednictwem wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego przekazano do powiatów ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jednak w wielu przypadkach ostrzeżenia przesłane przez służby wojewodów utknęły właśnie na szczeblu powiatu i nie zostały przekazane niżej do gmin. 

Zespół w sprawozdaniu rekomendował m.in.:

  • aby na potrzeby usuwania skutków klęsk żywiołowych, komendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej, powoływali sztaby koordynacyjne, z uwzględnieniem zapewnienia systemu łączności i dowodzenia;
  • uproszczenie procedur regulujących udział sił zbrojnych w działaniach ratowniczych i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, a także o zasadach udziału wolontariuszy na miejscach takich zdarzeń;
  • konieczność znowelizowania ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz zakończenie prace nad ustawą regulującą kwestie ochrony ludności;
  • konieczność włączenia Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) do systemu alarmowania i ostrzegania, a ponadto podjęcie prac nad osiągnięciem pełnej funkcjonalności RSO, jeśli chodzi o powiadamianie ludności o zagrożeniach z wykorzystaniem wiadomości tekstowych na danym obszarze. Aby umożliwić wysyłanie SMS-ów z ostrzeżeniami konieczne są zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne;
  • zapewnienie całodobowego obiegu informacji w administracji samorządowej. Wzmocnione miałyby zostać powiatowe centra zarządzania kryzysowego w sposób zapewniający ich integrację z systemem obiegu informacji w ramach Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto, starostowie i wójtowie mieliby obowiązek udziału w ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych przez wojewodę w ramach zarządzania kryzysowego;
  • aby przy współpracy z Lasami Państwowymi wyznaczyć miejsca organizacji obozów harcerskich i innych tymczasowych miejsc wypoczynku zbiorowego, które zapewnią bezpieczeństwo ich uczestnikom. Taki wniosek zgłosili też harcerze na spotkaniu z szefem MSWiA. Zadeklarowano wówczas, że każdy obóz będzie miał zapewnioną łączność radiową z powiatowym dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej (za pośrednictwem sprzętu udostępnionego przez strażaków). Umożliwi to szybką wymianę informacji na temat zagrożeń. Drugą formą współpracy będzie użyczanie sprzętu medycznego, takiego jak apteczki i deski ortopedyczne, niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom obozu.

Omówiono również kwestie pomocy socjalnej i usuwania skutków nawałnic oraz zapewnienia ciągłości świadczenia kluczowych usług w takich obszarach jak: łączność, energia elektryczna czy transport. Zauważono, że samorządy – poza zaopatrzeniem w wodę – nie analizują ryzyka związanego z brakiem kluczowych usług (żywność, paliwo). Ponadto, obiekty istotne dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych (w tym siedziby urzędów) nie są wyposażane w awaryjne źródła zasilania.

Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, obecnie trwają prace nad nowym systemem ostrzegania oraz ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Głównym celem projektowanej ustawy jest prawne uregulowanie systemowych kwestii związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. Ustawa określi kompetencje i obowiązki organów władzy i administracji publicznej, m.in. zadania ochrony ludności, organy administracji publicznej odpowiedzialne za ochronę ludności, a także organizację wykrywania zagrożeń oraz powiadamiania, ostrzegania i alarmowania.

Ponadto, w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, przewidziano utworzenie Centralnej Bazy Magazynowej, która ma być wyposażona w odpowiedni sprzęt służący zapobieganiu i zmniejszaniu strat spowodowanych skutkami np. nawałnic czy powodzi. Baza taka będzie wsparciem dla władz lokalnych i służb ratowniczych podczas prowadzenia działań w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej na każdym szczeblu administracji. Ma powstać również Krajowe Centrum Ochrony Ludności, którego głównym zadaniem będzie odpowiednie przygotowanie pracowników wszystkich szczebli administracji publicznej zaangażowanych w zadania dotyczące ochrony ludności. Projekt niedługo trafi do uzgodnień międzyresortowych. 

W skład zespołu – obok szefa MSWiA – wchodzili m.in. ministrowie: rolnictwa i rozwoju wsi, cyfryzacji, energii, infrastruktury i budownictwa oraz wojewodowie, m.in.: kujawsko-pomorski, wielkopolski i pomorski. W pracach wzięli też udział szefowie służb: Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej oraz przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Czytaj też: Premier: do końca września propozycje zmian w systemie ostrzegania i niesienia pomocy

Reklama

Komentarze (1)

  1. Jaga

    A dlaczego nie było pracowników socjalnych, którzy organizują i realizują pomoc ofiarom?

Reklama