Reklama

Siły zbrojne

Szkoła Doktorska WAT rozpoczęła rok akademicki

Fot. WAT
Fot. WAT

Nowy rok akademicki w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęło 156 doktorantów. Uroczystość z udziałem władz uczelni, zaproszonych gości, dyrekcji Szkoły i doktorantów odbyła się 13 października 2021 r. w Klubie WAT.

Jak podaje Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy WAT, Szkoła Doktorska Wojskowej Akademii Technicznej jest obecnie jedyną taką szkołą w wojskowym szkolnictwie wyższym. Placówka kształci i prowadzi badania naukowe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych, wykorzystując przy tym interdyscyplinarny potencjał dydaktyczny i naukowy Akademii, współpracując z wydziałami akademickimi i radami dyscyplin naukowych WAT.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej dr inż. Piotr Zalewski w wystąpieniu inauguracyjnym zaznaczył, że placówka jest dobrze rozpoznawalna w kraju. Świadczą o tym liczby. W tegorocznej rekrutacji o miejsce w Szkole Doktorskiej WAT starały się 79 osoby. Najwięcej, bo 28 z nich ubiegało się o miejsca w ramach dyscypliny naukowej nauki o bezpieczeństwie.

image
Fot. WAT

Wśród 59 nowo przyjętych osób, aż 39 to wyróżniający się absolwenci studiów magisterskich, którzy ukończyli studia z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem i bardzo dobrym. Naukę w nowym roku akademickim rozpocznie również 5 osób w ramach V edycji programu Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego pn. „doktorat wdrożeniowy”. Głównym założeniem tego programu jest ułatwienie rozpoczęcia współpracy firm i uczelni w zakresie realizacji badań skupionych wokół problemu wskazanego przez firmę. „Tym samym znaleźliśmy się w gronie 67 szkół doktorskich oraz instytutów badawczych, zakwalifikowanych do tego programu. Stanowi to wyraz uznania dla Akademii i naszej szkoły w środowisku uniwersyteckim” – zaznaczył dyrektor dr inż. Piotr Zalewski.

Podkreślił, iż przyjęta w Szkole formuła indywidualnego kształcenia doktoranta przywróciła możliwość kształcenia oficerów poza system podnoszenia kwalifikacji MON. W tegorocznej rekrutacji przyjęto 24 oficerów, głównie absolwentów WAT. W sumie w placówce kształci się już 57 oficerów. W przyszłości zasilą oni nie tylko szeregi pracowników naukowych naszej Akademii, ale też pozostałych uczelni wojskowych, instytutów naukowo-badawczych oraz instytucji centralnych MON.

Młodzi naukowcy kształcący się w Szkole Doktorskiej odnoszą liczne sukcesy, zarówno na forum krajowym, jak i zagranicznym. Zdobywają nagrody w prestiżowych konkursach, w tym w ostatnio rozstrzygniętym prestiżowym konkursie o nagrodę Ministra Obrony Narodowej na opracowanie koncepcji i realizację projektu bezzałogowego systemu powietrznego lub bezzałogowego systemu morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Uzyskują też pozytywne oceny ze strony naukowców innych uczelni. Młodzi doktoranci aktywnie uczestniczą w projektach badawczych, a wyniki prac publikują w uznanych czasopismach i periodykach. Ich dotychczasowy wkład w rozwój nauki to 26 projektów badawczych, 47 publikacji, 50 referatów oraz 17 nagród.

Po przemówieniu inauguracyjnym nastąpił główny punkt uroczystości – ślubowanie doktorantów pierwszego roku. Słowa przysięgi przyjął dyrektor Szkoły dr inż. Piotr Zalewski. Nowo przyjętym doktorantom życzył, by czas kształcenia w Szkole Doktorskiej WAT był okresem intensywnego osobistego rozwoju oraz nabywania kompetencji, które będą owocować sukcesami w przyszłej pracy zawodowej.

Do młodych naukowców zwrócił się rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. „Staliście się pełnoprawnymi doktorantami Szkoły Doktorskiej oraz całej społeczności Wojskowej Akademii Technicznej. Za Wami niełatwy proces rekrutacji. To Wasz pierwszy sukces na drodze do zdobycia stopnia naukowego doktora. Jestem przekonany, że współpraca ze znamienitymi naukowcami naszej uczelni wpłynie na Wasz wszechstronny rozwój i otworzy przed Wam nowe horyzonty i możliwości” – powiedział rektor-komendant WAT. Nawiązał przy tym do jubileuszu 70-lecia istnienia Akademii i jej bogatego dorobku w przyznawaniu stopnia doktora. „Pierwszy stopień naukowy doktora nauk technicznych nadano w naszej Alma Mater w 1951 roku. Uzyskał go kpt. mgr inż. Sylwester Damazy Kaliski, późniejszy generał dywizji, profesor, członek rzeczywisty PAN, komendant-rektor Akademii oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Życzę Państwu podobnie bogatej ścieżki kariery naukowej” – mówił płk prof. Przemysław Wachulak.

W imieniu Samorządu Doktorantów wypowiedziała się doktorantka mgr inż. Justyna Zalewska. Swoim kolegom doktorantom życzyła dużo sił i wytrwałości w realizacji badań naukowych, jak również, aby kształcenie w Szkole Doktorskiej WAT było początkiem dynamicznie rozwijającej się kariery naukowej i zawodowej.

Wykład inauguracyjny pt. „Początek XX wieku… jako relatywistyczny przełom w fizyce” wygłosił prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz, czł. koresp. PAN.

Uroczystość uświetnił Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej pod dyrekcją dr Joanny Korczago.


Szkoła Doktorska Wojskowej Akademii Technicznej została powołana zarządzeniem Rektora-Komendanta WAT z dnia 16 maja 2019 r. Prowadzi kształcenie w siedmiu dyscyplinach naukowych: automatyce, elektronice i elektrotechnice, informatyce technicznej i telekomunikacji, inżynierii lądowej i transporcie, inżynierii materiałowej, inżynierii mechanicznej, naukach o bezpieczeństwie oraz naukach chemicznych. Kształcenie doktorantów trwa osiem semestrów. Odbywa się w formie zajęć dydaktycznych (obowiązkowych i fakultatywnych) oraz według indywidualnego planu badawczego przygotowanego przez doktoranta i promotora. Opiekunem naukowym doktoranta jest promotor, wyznaczony po trzech miesiącach kształcenia kandydata w Szkole Doktorskiej. Promotorem może zostać nauczyciel akademicki z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, deklarujący działalność naukową w dyscyplinach prowadzonych w Szkole Doktorskiej. Postępowanie o nadanie stopnia naukowego doktora odbywa się przed radami dyscyplin naukowych.

Reklama

Komentarze

    Reklama