Reklama

Siły zbrojne

Będą zmiany w trzynastkach dla żołnierzy

Fot. BeatriceBB/Pixabay

10 października w serwisie internetowym Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia MON w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego, czyli popularnej „trzynastki”. Jakie zapisy zawarto w projekcie? Kiedy żołnierze otrzymają najbliższe trzynastki?

Reklama

Przygotowanie nowego rozporządzenia to wymóg wynikający wprost z artykułu 442 ustawy o obronie Ojczyzny. Zapisy przyjętej 23 kwietnia ustawy zobowiązywały Ministra Obrony Narodowej do wydania stosownego rozporządzenia. Projekt wraz z uzasadnieniem znaleźć można na stronach RCL. Dokument został już skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Reklama

Proponowane zapisy

Reklama

Propozycje zawarto w projekcie wskazują, że żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy nabywa prawo do trzynastki w wysokości 1/12 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Nagroda dodatkowa przysługuje także żołnierzom nowo powołanym do zawodowej służby wojskowej, o ile służbę taką pełnią przez co najmniej pół roku. Trzynastka wypłacana jest wówczas proporcjonalnie do czasu pełnionej przez żołnierza zawodowej służby wojskowej w pierwszym roku jej pełnienia. W przypadku gdy żołnierz zawodowy kończy swoją służbę to zgodnie z zapisami przedstawionymi w projekcie przysługiwała mu będzie nagroda za czas pozostawania w służbie w wysokości 1/12 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za każdy miesiąc jej pełnienia. Warto zauważyć, że w związku z dołączeniem do grupy żołnierzy zawodowych studentów uczelni wojskowych krąg osób uprawnionych do nagrody w kolejnych latach będzie powiększony m.in. o podchorążych AMW, AWL, LAW i WAT, o ile ich staż służby zawodowej przekroczy sześć miesięcy w danym roku kalendarzowym. 

Bez trzynastki – czyli jak utracić prawo do nagrody rocznej

Ustawa o raz projekt rozporządzenia precyzują w jakich sytuacjach żołnierz zawodowy może utracić prawo do dodatkowego uposażenia. Katalog ten obejmuje następujące zdarzenia i przesłanki:

Reklama

  • nieusprawiedliwiona nieobecność w służbie przez okres powyżej dwóch dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego;
  • niedostateczna ocena ogólna w opinii służbowej; 
  • degradacja lub utrata stopnia wojskowego;
  • uprawomocnione orzeczenie o wymierzeniu kary usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
  • prawomocne orzeczenie środków karnych w postaci pozbawienia praw publicznych, zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego oraz wydalenia z zawodowej służby wojskowej;
  • prawomocne skazanie na karę pozbawienie wolności lub aresztu wojskowego bez warunkowego jej zawieszenia. 

Reklama

Czytaj też

Reklama

Przypadki szczególne – zawieszenie uposażenie oraz śmierć żołnierza

Reklama

Żołnierzowi zawodowemu, któremu zawieszona została część uposażenia trzynastka wypłacana jest w terminie wypłaty zawieszonej części uposażenia. Zgodnie z przepisami ustawy i projektem rozporządzenia pośmiertna trzynastka wypłacana będzie wraz z odprawą lub odprawą pośmiertną w przypadku śmierci żołnierza lub gdy został on uznany za zmarłego. 

Zasady przyznawania i informowanie jednostek wojskowych

Nowe rozporządzenie zastąpi podobny akt prawny wydany przez MON w 2014 roku (Dz. U. poz. 355). Projekt zakłada, że podstawą do wypłaty nagrody dodatkowej za dany rok będzie decyzja dowódcy wojskowej, w której żołnierze pełnił służbę na koniec roku kalendarzowego lub w której zakończył jej pełnienie o ile nastąpiło to w ciągu roku. W projekcie zawarto mechanizm informowania nowego dowódcy jednostki wojskowej o liczbie dni nieusprawiedliwionej nieobecności w służbie co może przekładać się na pozbawienie prawa do trzynastki, gdy nieobecność stanowi ponad dwa dni robocze ciągiem. 

Reklama

Czytaj też

Reklama

Kiedy wypłata?

Reklama

Przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia precyzują ogólne zapisy ustawy mówiące o wypłacie trzynastki w pierwszym kwartale. Proponuje się, aby nagroda roczna wypłacana była wraz z uposażeniem, czyli najpóźniej na początku marca. O ile w toku konsultacji i uzgodnień nie nastąpią znaczące zmiany to proponowane przepisy mają szansę wejść w życie w najbliższych tygodniach – po 14 dniach od opublikowania rozporządzenia w dzienniku ustaw.

Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama