Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

WAT w programie uzbrojonego robota PERUN

Fot. ZM Tarnów
Fot. ZM Tarnów

Posia­da zdal­nie ste­ro­wa­ny moduł uzbro­je­nia wraz z kara­bi­nem maszy­no­wym oraz sys­te­my odstra­sza­nia i śle­dze­nia. Tak wypo­sa­żo­ny jest Perun – auto­no­micz­ny pojazd koło­wy do zadań roz­po­znaw­czych i bojo­wych. Pro­to­typ pojaz­du, któ­re­go współ­twór­ca­mi są naukow­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, prze­szedł już pozy­tyw­ne testy tere­no­we na poli­go­nie woj­sko­wym w Giżyc­ku.

Pojazd powstał w ramach pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go przez Zakła­dy Mecha­nicz­ne Tar­nów (lider), bia­ło­stoc­ką spół­kę STEKOP S.A. oraz Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną. Jak podkreśla Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy WAT, ze stro­ny uczelni w pro­jek­cie uczest­ni­czą naukow­cy z Zespo­łu Radio­elek­tro­ni­ki i Zespo­łu Mecha­tro­ni­ki Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa. Opra­co­wa­ny przez kon­sor­cjum uzbro­jo­ny bez­za­ło­go­wiec prze­zna­czo­ny jest do pro­wa­dze­nia roz­po­zna­nia w bez­po­śred­niej stycz­no­ści wojsk, w tym pene­tra­cję miejsc nie­bez­piecz­nych i nie­do­stęp­nych dla czło­wie­ka, a tak­że do reali­zo­wa­nia zadań wspar­cia ognio­we­go pie­cho­ty i sił spe­cjal­nych.

„Ma wyko­ny­wać misje trud­ne, żmud­ne, nie­bez­piecz­ne i w każ­dych warun­kach atmos­fe­rycz­nych. Zna­ko­mi­cie może wspie­rać ochro­nę wojsk i obiek­tów waż­nych ze wzglę­du na bez­pie­czeń­stwo i obron­ność pań­stwa” – pod­kre­śla kpt mgr inż. Kamil Wacła­wik, kie­ru­ją­cy pra­ca­mi reali­zo­wa­ny­mi w Kate­drze Mecha­tro­ni­ki Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT.

Perun został wypo­sa­żo­ny w stan­dar­do­wo zdal­nie ste­ro­wa­ny moduł uzbro­je­nia wraz z kara­bi­nem maszy­no­wym kali­bru 7,62 mm, ale opcjo­nal­nie może to być nawet 12,7 mm. Plat­for­ma, na życze­nie użyt­kow­ni­ka, może posia­dać pakie­ty wypo­sa­że­nia spe­cja­li­stycz­ne­go, m.in. sys­te­my auto­ma­tycz­ne­go wykry­wa­nia ska­żeń che­micz­nych, pro­mie­nio­twór­czych i bio­lo­gicz­nych, aku­stycz­ny sys­tem wykry­wa­nia i loka­li­za­cji bro­ni strze­lec­kiej, reflek­to­ry dio­do­we (szpe­ra­cze) oraz środ­ki oddzia­ły­wa­nia nie­śmier­cio­no­śne­go (takie jak gra­na­ty dym­ne, czy syre­ny dźwię­ko­we).

Oprzy­rzą­do­wa­nie sen­so­rycz­ne plat­for­my dobra­no w taki spo­sób, aby zapew­nić moż­li­wość pro­wa­dze­nia obser­wa­cji dookól­nej i reali­za­cji ste­ro­wa­nia w warun­kach dzien­nych i noc­nych, jak rów­nież w warun­kach wystę­po­wa­nia znacz­ne­go zady­mie­nia i zapy­le­nia. Sys­tem nawi­ga­cji sate­li­tar­nej, zdal­nie ste­ro­wa­na gło­wi­ca obser­wa­cyj­na i ska­ner 3D, pozwa­la­ją na auto­no­micz­ne dzia­ła­nie pojaz­du na dużych odle­gło­ściach oraz samo­czyn­ne poko­ny­wa­nie prze­szkód tere­no­wych.

„WAT w pro­jek­cie odpo­wie­dzial­ny jest za ana­li­zę nie­zbęd­nych wyma­ga­nych para­me­trów tak­tycz­no-tech­nicz­nych pojaz­du, ana­li­zę kwe­stii bez­pie­czeń­stwa użyt­ko­wa­nia pojaz­dów auto­no­micz­nych z uzbro­je­niem oraz opra­co­wa­nie zało­żeń tak­tycz­no-tech­nicz­nych. Stwo­rzy­li­śmy rów­nież kon­cep­cję i wyko­na­li­śmy sta­no­wi­sko dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia pojaz­dem. Nasi naukow­cy uczest­ni­czą w kon­sul­ta­cjach tech­nicz­nych na każ­dym eta­pie reali­za­cji pro­jek­tu, zarów­no w Zakła­dach Mecha­nicz­nych Tar­nów, jak i w sie­dzi­bie fir­my STEKOP” – mówi kpt mgr inż. Kamil Wacła­wik.

Pod­czas reali­za­cji prac badaw­czych, przy współ­udzia­le WAT zosta­ła wyko­na­na symu­la­cja pra­cy pro­to­ty­pu w warun­kach zbli­żo­nych do rze­czy­wi­stych, a tak­że prze­pro­wa­dzo­no wstęp­ne bada­nia po inte­gra­cji pojaz­du z modu­łem uzbro­je­nia. Ponad­to zespół z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest w trak­cie opra­co­wy­wa­nia kon­cep­cji i sce­na­riu­szy uży­cia pro­jek­to­wa­ne­go pojaz­du w róż­nych rodza­jach wojsk.

W zbliżającym się etapie koń­co­wym pro­jek­tu zespół WAT wraz z kon­sor­cjan­ta­mi prze­pro­wa­dzi demon­stra­cje pro­to­ty­pu w warun­kach ope­ra­cyj­nych oraz koń­co­we bada­nie wery­fi­ka­cyj­ne zgod­no­ści rezul­ta­tu pro­jek­tu z przy­ję­ty­mi zało­że­nia­mi tech­nicz­no-funk­cjo­nal­ny­mi. Po reali­za­cji badań koń­co­wych opra­co­wa­na zosta­nie koń­co­wa doku­men­ta­cja tech­nicz­na goto­we­go demon­stra­to­ra tech­no­lo­gii. Pod­czas testów tere­no­wych, któ­re odby­ły się nie­daw­no na poli­go­nie woj­sko­wym w Giżyc­ku, spraw­dzo­no już moż­li­wość ste­ro­wa­nia pojaz­dem przy wyko­rzy­sta­niu sta­cjo­nar­ne­go i mobil­ne­go sta­no­wi­ska ope­ra­to­ra. Testy wypa­dły pozy­tyw­nie.

Pro­jekt „Auto­no­micz­ny pojazd koło­wy z modu­łem uzbro­je­nia do zadań roz­po­znaw­czych i bojo­wych” (Umo­wa nr DOB-2P/02/03/2018 z dnia 05.10.2018) współ­fi­nan­so­wa­ny jest przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w ramach Pro­gra­mu Badań Nauko­wych na Rzecz Obron­no­ści i Bez­pie­czeń­stwa Pań­stwa pod nazwą „Przy­szło­ścio­we Tech­no­lo­gie dla Obron­no­ści – Kon­kurs Mło­dych Naukow­ców”. Cał­ko­wi­ta war­tość pro­jek­tu to 7 178 768 zł, w tym finan­so­wa­nie dla WAT wyno­si 502 500,00 zł. Pro­jekt roz­po­czął się  5 paź­dzier­ni­ka 2018 r. Ter­min zakoń­cze­nia jego reali­za­cji upły­wa 4 kwiet­nia 2021 r.

Reklama

Komentarze

    Reklama