Reklama

Polityka obronna

Legia Akademicka po nowemu

Autor. CWCR

Od 5 lat Legia Akademicka, czyli projekt ochotniczego szkolenia wojskowego studentów, jest idealną propozycją dla tych, którzy czas studiów chcą wykorzystać do odbycia służby wojskowej. Od szóstej edycji, która rozpocznie się w aktualnym roku akademickim, program czekają ustawowe zmiany.

Reklama

Do tej pory ochotnicze szkolenie wojskowe studentów uczelni wyższych w programie Legia Akademicka ukończyło blisko 20 tysięcy osób. Pochodzili oni z 75 uczelni, które zgłosiły akces w programie. Ochotnicy odbywali zajęcia teoretyczne w uczelniach, a następnie w czasie letniej przerwy międzysemestralnej uczestniczyli w szkoleniu w wytypowanych jednostkach wojskowych, które kończyło się przysięgą w module podstawowym lub egzaminem na podoficera w module podoficerskim. W jednym roku możliwe było zrealizowanie modułu podstawowego i podoficerskiego. Można też było rozdzielić oba szkolenia w czasie – moduł podoficerski zrealizować na przykład rok później. Dodatkowo w 2021 roku wprowadzono moduł oficerski – mogli z niego skorzystać przede wszystkim absolwenci modułu podoficerskiego z poprzednich edycji.

Reklama

Ostatecznie przez pięć edycji programu moduł podstawowy ukończyło ponad 10 300 ochotników. Blisko 9 000 zostało kapralami po module podoficerskim. Ponad 220 studentów ukończyło moduł oficerski.

Co zmieniła ustawa?

Zmiany w programie nadeszły nieuchronnie wraz z przyjęciem Ustawy o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 roku. Ten akt prawny, który wprowadził m.in. dobrowolną zasadniczą służbę wojskową czy aktywną rezerwę, objął także Legię Akademicką. Jakie to zmiany?

Reklama

Przede wszystkim program przewiduje, że realizację ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów można odbyć w trzy lata. W pierwszym roku legioniści odbywać będą wyłącznie szkolenie praktyczne trwające do 28 dni, kończące się przysięgą i nadaniem stopnia szeregowego rezerwy. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że realizują szkolenie podstawowe przewidziane dla dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W trakcie szkolenia m.in. zapoznają się z musztrą, regulaminami wojskowymi oraz obsługą wyposażenia osobistego. Po złożeniu przysięgi wojskowej student, który odbył szkolenie, przeniesiony zostanie na swój wniosek do aktywnej rezerwy. Osobę, która nie ukończyła szkolenia podstawowego lub nie złożyła wniosku o przeniesienie do aktywnej rezerwy przenosi się do rezerwy pasywnej.

Autor. CSWOT

W kolejnym roku student, który ukończył szkolenie podstawowe i został szeregowym, będzie mógł realizować kształcenie w module podoficerskim w Szkole Legii Akademickiej – to szkolenie teoretyczne realizowane w uczelni oraz szkolenie praktyczne trwające nie mniej niż 21 dni realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych organizowanych w wytypowanych jednostkach wojskowych i jednostkach szkolnictwa wojskowego. Część teoretyczna programu (w tym e-learningu) realizowana jest w uczelniach. Po zdaniu egzaminu na podoficera, studentom i absolwentom proponuje się szkolenie specjalistyczne w specjalnościach wojskowych należących do korpusów osobowych:

 • kryptologii i cyberbezpieczeństwa
 • Wojsk Specjalnych
 • Żandarmerii Wojskowej
 • w innych – stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP.
YouTube cover video

Studenci i absolwenci, którym jednej specjalności będzie mało, będą mogli odbyć dodatkowe szkolenie, kończące się nadaniem kolejnej specjalności wojskowej. Kwalifikacji na szkolenie specjalistyczne dokonają odpowiednio dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych oraz komendant główny Żandarmerii Wojskowej. Po ukończeniu modułu i zdaniu egzaminu na podoficera uczestnik programu zostanie mianowany do stopnia kaprala.

Czytaj też

Trzeci etap to kształcenie na oficera w module oficerskim realizowanym przez studenta lub absolwenta w akademiach wojskowych – to szkolenie teoretyczne i praktyczne realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych – które trwa nie mniej niż 62 dni. Za nabór ochotników do szkolenia w module oficerskim odpowiadać będzie komisja powołana przez szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Szkoły LA

Kandydatów na oficerów i podoficerów kształcić będą Szkoły Legii Akademickiej. W tym roku do realizacji programu wytypowano 63 uczelnie cywilne i 5 uczelni wojskowych, a także 8 wojskowych centrów szkolenia. Ich pełny wykaz można znaleźć pod linkiem.

Wsparcia uczelniom ze Szkół Legii Akademickiej udzielać będą wytypowane przez MON jednostki wspierające. Jednostki te na potrzeby szkolenia będą udostępniać obiekty szkoleniowe oraz sprzęt wojskowy oraz kierować instruktorów do zajęć programowych.

Dla kogo?

Z ochotniczego szkolenia wojskowego dla studentów i absolwentów w Szkołach Legii Akademickiej mogą skorzystać studenci i absolwenci:

 • posiadający obywatelstwo polskie
 • kobiety i mężczyźni zdolni do czynnej służby wojskowej (kat. A)
 • nieskazani za przestępstwa popełnione z winy umyślnej

Oferta jest skierowana do wszystkich roczników studiów dziennych i zaocznych studiujących na uczelniach publicznych i niepublicznych studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Mogą z niej skorzystać także absolwenci uczelni, którzy rozpoczęli szkolenie w Szkołach Legii Akademickiej posiadając status studenta i chcący kontynuować to szkolenie po ukończeniu studiów.

Autor. CSWOT

Przystąpienie do realizacji programu w Szkole Legii Akademickiej odbywa się na pisemny wniosek studenta/absolwenta, który należy dla modułu podoficerskiego złożyć do koordynatora w uczelni w terminie określonym przez uczelnię oraz do szefa CWCR dla modułu oficerskiego w terminie – do 31 stycznia.

Wsparcie studenckiego budżetu

Jednym z atrakcyjniejszych elementów programu są korzyści finansowe, przewidziane dla jego uczestników. W pierwszym etapie szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej za 28 dni szkolenia student otrzyma 4 560 zł. Jeśli nie ma ukończonych 26 lat, nie zapłaci od tej kwoty podatku. Za udział w ćwiczeniach wojskowych w module podoficerskim otrzyma ponad 2 700 zł. Jeśli chciałby w ramach posiadanego już stopnia kaprala kształcić się na szkoleniu specjalistycznym, może zgłosić się na 15 dni ćwiczeń wojskowych, za które otrzyma ponad 1 900 zł. Z kolei student biorący udział w ćwiczeniach wojskowych w module oficerskim otrzyma ponad 9 100 zł za 62 dni. To atrakcyjna kwota nie tylko dla studenckich budżetów.

Więcej informacji na temat Legii Akademickiej dostępnych jest na stronie.

Po co to wszystko?

Głównym założeniem realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Szkoły Legii Akademickiej jest budowanie potencjału rezerw osobowych. Jednym z założeń Ministerstwa Obrony Narodowej jest zwiększenie liczebności polskiej armii do 300 tysięcy. Pozyskanie przeszkolonych ochotników wśród studentów jest jedną z dróg do realizacji tego założenia.

Materiał przygotowany przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Reklama

Komentarze (3)

 1. Niutek

  Czy ktoś chciałby mieć, w czasie wojny, za dowódcę plutonu podporucznika po Legii Akademickiej?

  1. Wojciech Krolopp

   W czasie godziny W żołnierze będą śpiewać to samo co teraz kibice na stadionach śpiewają o Legii.

  2. bc

   Na szczęście są możliwe jeszcze inne stanowiska dla ppor rezerwy, szczególnie tych po niepublicznych "wyższych" szkołach robienia hałasu. LA powinna być obowiązkowo aktywna na wszystkich uczelniach publicznych a już szczególnie technicznych.

 2. Filemon19

  Legio akademicka Kanada na was czeka I nie za mierne 4200 pln

 3. KPS

  49 dni "weMONie" i już kapral.... albo 63 i oficer.... no SUPER!!!

Reklama