Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

NIK oceniła działalność Agencji Mienia Wojskowego

AMW. Fot. Defence24
AMW. Fot. Defence24

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się gospodarowaniu przez Agencję Mienia Wojskowego nieruchomościami, którymi zarządza w imieniu Skarbu Państwa.

Agencja Mienia Wojskowego, będąca obecnie instytucją dziedziczącą nieruchomości po Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i dawnej AMW, dysponowała w ubiegłym roku nieruchomościami o wartości ewidencyjnej 3,53 mld PLN. Składają się na nie budynki o łącznej powierzchni 1,6 mln m² i 4072 hektary terenu. NIK skontrolowała skuteczność planów związanych ze sprzedażą, wynajmem i dzierżawą tych nieruchomości. Wnioski z kontroli były pozytywne i zdaniem NIK AMW zarządzała nieruchomościami „rzetelnie i gospodarnie”. Uchybienia wykryto jedynie w Oddziale Regionalnym we Wrocławiu.

W okresie objętym kontrolą koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wyniosły łącznie ponad 145,7 mln zł i obejmowały przede wszystkim podatek od nieruchomości, koszty ochrony, opłaty za energię elektryczną, koszty ubezpieczenia, wydatki na usługi zarządzania, koszty zabezpieczenia, koszty przeglądów okresowych.

Jak wynika z raportu NIK Agencja Mienia Wojskowego prawidłowo i skutecznie naliczała należności za nieruchomości udostępniane ze swojego zasobu oraz rzetelnie prowadziła windykację tych należności. Dokonano też umorzeń należności na łączną kwotę 44 mln PLN, ale dotyczyły one głównie niewypłacalnych dłużników i pieniędzy sprzed kilku-kilkunastu lat.

AMW terminowo i w prawidłowej wysokości dokonywała wpłat na fundusze celowe: Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (łączna kwota ponad 60 mln PLN). Zadeklarowała też 18 mln PLN podatku od nieruchomości, chociaż biorąc pod uwagę, że AMW powinna zapłacić podatek od wszystkich nieruchomości wg najwyższych stawek, jak dla gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą (z wyłączeniem budynków mieszkalnych i gruntów z nimi związanych), wysokość podatku od nieruchomości powinna wynieść w ciągu roku w tym około 42 mln zł.

W toku kontroli NIK, AMW złożyła do Trybunału Konstytucyjnego skargę konstytucyjną, kwestionując rozstrzygnięcia organów podatkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz sądów administracyjnych, które wykazywały, iż wystarczającą przesłanką zakwalifikowania gruntu albo budynku podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości do kategorii gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. I to, mimo że faktycznie nie wykorzystuje on posiadanego gruntu albo budynku do prowadzenia działalności gospodarczej. Skarga nie została jeszcze rozpatrzona.

Po zakończonej kontroli Minister Obrony Narodowej poinformował NIK, że trwają prace nad realizacją wniosków Najwyższej Izby Kontroli dotyczących zmian przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w celu częściowego zwolnienia podatkowego AMW z podatku od nieruchomości.

Reklama

Komentarze

    Reklama