Reklama

Legislacja

Jest projekt w zakresie organizacji szkoleń obronnych

Fot. st. szer. Piotr Pytel
Fot. st. szer. Piotr Pytel

Planowane jest wprowadzenie nowej podstawy do organizacji szkoleń obronnych. Rząd chciałby, aby za sprawą projektu rozporządzenia uzyskana została jakość i innowacyjność prowadzonego szkolenia, dostosowując je do standardów szkolenia realizowanego w państwach NATO. Chodzi, o zdaniem władz, zaprezentowanie spójnych, przejrzystych dla adresatów przepisów, eliminując tym samym pojawiające się współcześnie wątpliwości interpretacyjne.

Do uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia obronnego z 23 lutego tego roku. Wyjaśniając celowość nowego aktu, podkreślono, że dokonany „kompleksowy przegląd obszaru szkolenia obronnego w państwie oraz dotychczasowe doświadczenia z jego realizacji, jak również analiza rozwiązań szkolenia obronnego funkcjonujących w europejskich państwach NATO wskazały, że niezbędnym jest wypracowanie nowej koncepcji szkolenia obronnego w Polsce”.

Zauważono przy tym, że „projektowane zmiany uwzględniają postulaty i wnioski zgłaszane corocznie przez organy administracji rządowej w ramach Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. Dotyczą one wypracowania spójnych i jednolitych zasad organizacji szkolenia teoretycznego, wyraźnego rozdzielenia szkolenia teoretycznego od praktycznego, uaktualnienia problematyki szkoleniowej i dostosowania jej do zadań obronnych wykonywanych na poszczególnych szczeblach administracji publicznej oraz u właściwych przedsiębiorców, zmniejszenia liczby i zakresu sporządzanych dokumentów koncepcyjno-planistycznych i wykonawczych oraz precyzyjnego określenia roli i zadań organizatorów szkolenia.

Według twórców projektu, ważne było także to, że „w procesie przygotowania szkolenia wykorzystane zostaną również wyniki badania ankietowego przeprowadzonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej w zakresie potrzeb uczestników szkolenia skierowanej, za pośrednictwem obecnych koordynatorów szkolenia, do osób kierujących wykonywaniem oraz wykonujących zadania obronne”.

Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia, wspomniane szkolenie obronne ma obejmować trzy elementy, tj.: kursy obronne, prowadzone w formie zajęć teoretycznych; wyższe kursy obronne, obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne; a także ćwiczenia obronne, w tym gry decyzyjne i treningi, zwane dalej „ćwiczeniami”, prowadzone w formie zajęć praktycznych.

Zaznaczono przy tym, że zgodnie z nowym rozporządzeniem kursy obronne mają polegać na zapoznaniu ich uczestników z: ogólnymi uwarunkowaniami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa, w tym obronności; podstawami prawnymi realizacji zadań obronnych; organizacją i zasadami funkcjonowania systemu obronnego; sposobem realizacji zadań obronnych ustalonych stosownie do roli uczestników w systemie obronnym państwa. Jeśli zaś chodzi o wyższe kursy obronne to w ich przypadku dążyć się ma w szczególności do zapoznania uczestników ze strategicznymi zagadnieniami z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i funkcjonowania systemu obronnego oraz nabyciu praktycznych umiejętności niezbędnych do realizacji zadań obronnych.

W projekcie rozporządzenia założono też, że ćwiczenia będą polegały na: zgrywaniu wybranych elementów systemu obronnego na poszczególnych szczeblach administracji publicznej; nabywaniu przez osoby ćwiczące praktycznych umiejętności wynikających z ustalonych dla danego stanowiska pracy zadań obronnych; kształtowaniu umiejętności współdziałania w realizacji zadań obronnych jednostek organizacyjnych administracji publicznej i przedsiębiorców, na których nałożono zadania obronne, na poszczególnych szczeblach administracji publicznej; kształtowaniu umiejętności współdziałania jednostek organizacyjnych administracji publicznej z jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych.

Odbiorcami prowadzonych kursów obronnych mają być osoby kierujące wykonywaniem oraz same wykonujące zadania obronne w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej oraz w jednostkach organizacyjnych tworzonych przez organy samorządu terytorialnego. Pracownicy  komórek właściwych w sprawach obronnych w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, w jednostkach organizacyjnych tworzonych przez organy samorządu terytorialnego oraz u przedsiębiorców wykonujących zadania obronne, uczestniczą w kursach obronnych, obejmując stanowisko po raz pierwszy w tych komórkach.

W przypadku udziału w wyższych kursach obronnych, w projekcie czytamy, że uczestniczyć w nich mają: ministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu i dyrektorzy generalni w rozumieniu ustawy z 2008 r. o służbie cywilnej; osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej i ich zastępcy; kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów i ministrom kierującym działami administracji rządowej lub przez nich nadzorowanych i ich zastępcy; kierownicy jednostek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów; wojewodowie i wicewojewodowie; marszałkowie i wicemarszałkowie województw, starostowie, prezydenci miast oraz ich zastępcy; dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych oraz ich zastępcy w urzędach obsługujących podmioty, takie jak ministerstwa, urzędy wojewódzkie, itp.; osoby pełniące funkcje organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej. Założono również, że w wyższych kursach obronnych mogą uczestniczyć posłowie i senatorowie.

Organizatorem kursów obronnych i wyższych kursów obronnych ma być Minister Obrony Narodowej. W projekcie czytamy, że będą one prowadzone w cyklu rocznym, w uczelni wojskowej, będącej jednostką organizacyjną nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Nowe rozporządzeni ma też wyróżnić organizowane w przyszłości ćwiczenia:

 • międzynarodowe – służące doskonaleniu zasad współdziałania z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi;
 • krajowe – służące zgrywaniu systemu obronnego państwa, w tym procedur kierowania obroną państwa oraz doskonaleniu współdziałania między podmiotami wchodzącymi w skład systemu obronnego państwa;
 • kompleksowe – służące zgrywaniu elementów systemu obronnego państwa oraz współdziałania jednostek administracji publicznej różnych szczebli i przedsiębiorców w realizacji zadań obronnych;
 • doskonalące – służące sprawdzeniu przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz doskonaleniu procedur kierowania ich wybranymi obszarami;
 • gry decyzyjne – służące wypracowywaniu decyzji podczas realizacji zadań obronnych;
 • treningi – służące doskonaleniu praktycznych umiejętności pracowników w zakresie wykonywania zadań obronnych.
Reklama
Link: https://sklep.defence24.pl/produkt/wspolczesna-obrona-narodowa/
Reklama 

Ćwiczenia organizuje się i prowadzi w oparciu o komórki właściwe w sprawach obronnych, podległe organizatorom ćwiczenia. Jednocześnie, zastrzega się, że w ćwiczeniach danego organizatora ćwiczenia mogą brać udział podmioty, które nie podlegają mu organizacyjnie, w tym przedsiębiorcy, na których nałożono zadania obronne. Trzeba też odnotować, że ćwiczenia mogą być prowadzone w wymiarze cywilno-wojskowym poprzez łączenie przedsięwzięć szkoleniowych organizatorów ćwiczeń z przedsięwzięciami szkoleniowymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w których przewiduje się udział sił układu pozamilitarnego.

Organizatorami ćwiczeń mają być w takim wydaniu:

 • Prezes Rady Ministrów w odniesieniu do ćwiczeń międzynarodowych i krajowych;
 • minister – w ramach kierowanego przez niego działu administracji rządowej – w odniesieniu do ćwiczeń kompleksowych, doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
 • osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej, wskazani przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra kierownicy jednostek organizacyjnych podległych im lub przez nich nadzorowanych, a także kierownicy jednostek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów – w odniesieniu do ćwiczeń doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
 • wojewoda – w odniesieniu do ćwiczeń kompleksowych, doskonalących, gier decyzyjnych i treningów;
 • marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta – w odniesieniu do ćwiczeń doskonalących, gier decyzyjnych i treningów.

Jeśli chodzi o odstęp pomiędzy ćwiczeniami, to w projekcie można przeczytać, że  ćwiczenia przeprowadza się nie rzadziej niż raz na sześć lat w przypadku ćwiczeń krajowych i kompleksowych, jak i nie rzadziej niż raz na trzy lata – w przypadku pozostałych ćwiczeń.

Koordynatorami ćwiczeń są w takich przypadkach:

 • Prezes Rady Ministrów – za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do ćwiczeń organizowanych przez: ministrów kierujących działami administracji rządowej; osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej i kierowników jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych; kierowników jednostek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów, wojewodów;
 • ministrowie – w odniesieniu do ćwiczeń organizowanych w kierowanych przez nich działach administracji rządowej, w tym przez osoby pełniące funkcje centralnych organów administracji rządowej i kierowników jednostek organizacyjnych podległych ministrom lub przez nich nadzorowanych;
 • wojewodowie – w odniesieniu do ćwiczeń organizowanych przez marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

JR

Reklama

Komentarze

  Reklama