Reklama

Siły zbrojne

WAT wciela nowych podchorążych

Fot. Sebastian Jurek/WAT
Fot. Sebastian Jurek/WAT

W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­wa się wcie­le­nie 850 kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych, któ­rzy po nie­ła­twym pro­ce­sie rekru­ta­cji i egza­mi­nach wstęp­nych zosta­li przy­ję­ci na stu­dia woj­sko­we w WAT. Kolej­nym eta­pem, któ­ry muszą przejść nowo wcie­le­ni kan­dy­da­ci, jest pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we.

Ze wzglę­du na duży tego­rocz­ny limit miejsc na stu­dia woj­sko­we w WAT, wcie­le­nie trwa dwa dni, 10 i 11 wrze­śnia. Jak podkreśla Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy Wojskowej Akademii Technicznej, po przy­ję­ciu, pobra­niu umun­du­ro­wa­nia i wypo­sa­że­nia żoł­nier­skie­go, nowo powo­ła­ni kan­dy­da­ci do życia woj­sko­we­go zosta­ją przy­dzie­le­ni do pod­od­dzia­łów szkol­nych, otrzy­mu­ją wypo­sa­że­nie oso­bi­ste, zapo­zna­ją się z kadrą i infra­struk­tu­rą uczel­ni oraz z zasa­da­mi żoł­nier­skie­go zacho­wa­nia, a tak­że porząd­kiem dnia, codzien­nym tokiem służ­by i rejo­nem zakwa­te­ro­wa­nia pod­od­dzia­łu. Odwie­dza­ją fry­zje­ra i roz­ma­wia­ją z psy­cho­pro­fi­lak­ty­kiem. W ponie­dzia­łek 14 wrze­śnia pod­czas uro­czy­stej zbiór­ki otrzy­ma­ją swo­ją pierw­szą służ­bo­wą broń.

Tak wypo­sa­że­ni i przy­go­to­wa­ni kan­dy­da­ci roz­pocz­ną następ­nie pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we. Tak zwa­na uni­tar­ka to czas inten­syw­ne­go szko­le­nia bojo­we­go, szko­le­nia logi­stycz­ne­go oraz czas zdo­by­wa­nia wie­dzy z zakre­su edu­ka­cji oby­wa­tel­skiej i wycho­wa­nia woj­sko­we­go. Każ­dy kan­dy­dat na żoł­nie­rza zawo­do­we­go musi przejść wszyst­kie te eta­py szko­le­nia, zanim otrzy­ma stu­denc­ki indeks.

Stu­dia woj­sko­we w WAT od lat cie­szą się nie­słab­ną­cym zain­te­re­so­wa­niem. W komunikacie uczelnia podkreśla, że w tym roku naj­bar­dziej oble­ga­ne kie­run­ki to che­mia, geo­de­zja i kar­to­gra­fia, lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka, logi­sty­ka, czy budow­nic­two. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest dosko­na­le przy­go­to­wa­na na przy­ję­cie dużej licz­by nowych stu­den­tów. WAT zapew­nia bar­dzo dobre warun­ki dydak­tycz­ne i byto­we. Stu­den­ci mają do dys­po­zy­cji duże poko­je i dosko­na­le przy­go­to­wa­ne woj­sko­we sto­łów­ki. Służ­ba w woj­sku wyma­ga od żoł­nie­rzy dużej spraw­no­ści fizycz­nej. Aka­de­mia dys­po­nu­je boga­tą infra­struk­tu­rą spor­to­wą, dzię­ki któ­rej przy­szli żoł­nie­rze mogą  odby­wać codzien­ne zaję­cia z wycho­wa­nia fizycz­ne­go. Przez cały okres trwa­nia pod­sta­wo­we­go szko­le­nia woj­sko­we­go uczel­nia zapew­nia kan­dy­da­tom zabez­pie­cze­nie medycz­ne. Mło­dych ludzi wspie­ra­ją dodat­ko­wo psy­cho­log, kape­lan WAT oraz cała kadra dydak­tycz­na.

Przed nowy­mi pod­cho­rą­ży­mi kil­ka tygo­dni wytę­żo­ne­go szko­le­nia pod­sta­wo­we­go i pozna­wa­nia taj­ni­ków żoł­nier­skie­go rze­mio­sła. Wie­dza teo­re­tycz­na oraz umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne naby­te w tym cza­sie zosta­ną zwe­ry­fi­ko­wa­ne pod­czas egza­mi­nów koń­co­wych.

Po inten­syw­nym szko­le­niu mło­dzi adep­ci przy­stą­pią do uro­czy­stej przy­się­gi woj­sko­wej, zosta­ną peł­no­praw­ny­mi kan­dy­da­ta­mi na żoł­nie­rza zawo­do­we­go. Naj­lep­si otrzy­ma­ją z rąk rek­to­ra-komen­dan­ta WAT wyróż­nie­nia za naj­lep­sze wyni­ki zdo­by­te pod­czas szko­le­nia pod­sta­wo­we­go.

Reklama

Komentarze

    Reklama