Siły zbrojne

SUFO będzie ochraniać GROM

Fot. st. chor. mar. A.Dwulatek/COM CAM DORSZ

Jednostka Wojskowa Nr 2305 opublikowała ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zapewnienia całodobowej ochrony terenów, obiektów i urządzeń GROM-u przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na całodobowej ochronie terenów, obiektów i urządzeń Jednostki Wojskowej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną. Przetarg podzielony jest na dwie części. Czas realizacji usuługi określono na 36 miesięcy od momentu udzielenia zamówienia.  

Pierwsza część zakłada wykonywanie usługi polegającej na całodobowej ochronie terenów, obiektów i urządzeń jednostki przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną w Warszawie, natomiast druga część dotyczy Gdańska. Obie realizowane są w ramach procedury ograniczonej. Kryteria udzielenia zamówienia to cena (waga 60), czas dojazdu grupy interwencyjnej (waga 20) oraz forma zatrudnienia pracowników (waga 20).

W niniejszym postępowaniu zamawiający stawia wymóg zatrudnienia osób realizujących czynności takie jak ochrona osób i mienia świadczonych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w ramach przedmiotu umowy na umowy o pracę (bez ograniczeń etatowych).

Opis przedmiotu zamówienia, ze względu na poufny charakter informacji zostanie przekazany wyłącznie wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. Jak wskazuje GROM, całkowita wartość zamówienia przekracza kwotę 443 tys. euro. Jednostka przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin składania ofert to 16 lipca 2018 r., godz. 9:00.

Komentarze