Reklama

Siły zbrojne

PKP Cargo wraca do gry?

Fot. kpt. Błażej Łukaszewski, szer. Piotr Pytel / 12BZ
Fot. kpt. Błażej Łukaszewski, szer. Piotr Pytel / 12BZ

Podlegająca Inspektoratowi Wsparcia 2. Regionalna Baza Logistyczna prowadzi postępowanie dotyczące umowy ramowej na usługi transportu kolejowego dla wojska. Jej szacowana wartość określana jest na ponad miliard złotych.

Zgodnie z uzyskanymi przez Defence24.pl od rzecznika prasowego Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informacjami od 3 lutego 2021 roku ponownie prowadzone jest postępowanie dotyczące zawarcia umowy ramowej na świadczenie usługi transportu kolejowego. Procedurę prowadzi 2. Regionalna Baza Logistyczna z Warszawy.

Przypomnijmy, że poprzednie postępowanie dotyczące prowadzone od początku grudnia 2020 r. zostało zamknięte w dniu 4 stycznia 2021 r. z powodu nie osiągnięcia przez strony porozumienia w trakcie negocjacji.

Obecne prowadzone jest w trybie z wolnej ręki, przewidzianym dla zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Podstawą prawną, jak zaznacza rzecznik Inspektoratu Wsparcia, jest art. 422 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych (dotyczący umów ramowych) w związku z art. 415, ust.2, pkt. 1 tej samej ustawy. 

Negocjacje prowadzone są z jednym wykonawcą – PKP Cargo. Umowa, o ile uda się dojść tym razem stronom do porozumienia, ma być zawarta na okres siedmiu lat. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez IW SZ umowa powinna zostać podpisana w pierwszej dekadzie marca 2021 r.

Zakres usługi dotyczy transportu kolejowego w komunikacji krajowej (części nr 1) oraz transportu kolejowego w komunikacji międzynarodowej (części nr 2). Świadczenie usługi dotyczy przewozu z wykorzystaniem transportu kolejowego sprzętu wojskowego oraz personelu wojskowego zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Przewozy kolejowe będą realizowane przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze (WOG) oraz jednostki wojskowe jako wojskowe transporty operacyjne oraz wojskowe transporty zaopatrzenia. Wagony do realizacji przewozów (towarowe i osobowe) ma zabezpieczyć wykonawca.

Jak czytamy w ogłoszeniu zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym UE, a datowanym na 15 lutego, postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej. Celem przyjęcia takiej formy jest ustalenie warunków realizacji zadań, które mogą zostać udzielone Wykonawcy na podstawie umów realizacyjnych w okresie obowiązywania umów oraz cen i przewidywanych ilości usług transportu kolejowego. Co za tym idzie, wartość umowy będzie zależna od faktycznego zakresu usług zrealizowanych na jej podstawie w ciągu 7 lat obowiązywania, natomiast obecnie szacowana jest na 318,9 mln zł netto w stosunku do transportu międzynarodowego oraz 825,8 mln zł netto w transporcie krajowym. Razem PKP Cargo może więc uzyskać znacznie ponad miliard złotych przychodów.

Zamawiający zdecydował się na prowadzenie negocjacji z PKP Cargo ze względu na fakt, że spółka ta jest gwarantem ciągłości przewozów kolejowych zarówno w czasie pokoju, kryzysu, jak i wojny. Także stosowne przepisy, jak rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. 2015.1871 z 13.11.2015), wskazują PKP Cargo jako przedsiębiorstwo realizujące zadania obronne na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Co równie istotne PKP Cargo posiada duże doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie transportów kolejowych, zarówno zaopatrzenia, jak i operacyjnych dla jednostek Sił Zbrojnych RP oraz posiada odpowiedni tabor kolejowy do transportu sprzętu wojskowego (w tym 180 szt. platform do transportu najcięższego sprzętu wojskowego). Na zakup tego taboru zresztą otrzymała ona w latach 2018–2019 środki z budżetu MON. Także dzięki umowie z PKP Intercity S.A. może ona wykorzystywać wagony pasażerskie dla potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Spółka PKP Cargo posiada także stosowną licencję Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w zakresie uprawień do przewozów pasażerskich i towarowych, z możliwością transportu w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Podsumowując uzasadnienie wyboru konkretnego wykonawcy do negocjacji, zamawiający wskazał także uwagę na fakt, iż realizacja przedmiotu zamówienia przez PKP Cargo jest również ważnym elementem z uwagi na prawidłowość działań obronnych państwa, a ponadto służy zabezpieczeniu przemieszczeń jednostek wojskowych, a zatem zabezpiecza istotny interes bezpieczeństwa państwa.

Komentarze