Reklama

Siły zbrojne

Kto otrzyma bezpłatnie mienie wojskowe?

Fot. Agencja Mienia Wojskowego
Fot. Agencja Mienia Wojskowego

Resort obrony narodowej wprowadza zasady, które obowiązywały będą w 2021 roku w zakresie przekazywania ruchomego mienia skarbu państwa. Sprawdzamy kto uczestniczył będzie w pracach powołanej w tym celu resortowej komisji oraz kto może ubiegać się o bezpłatne przekazanie sprzętu z wojskowych magazynów.

22 kwietnia w dzienniku urzędowym Ministra Obrony Narodowej opublikowano decyzję nr 52/MON w sprawie Komisji do spraw przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa w 2021 r. Jest to chwila z pewnością wyczekiwana przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, placówki edukacyjne oraz instytucje kultury zainteresowane bezpłatnym przekazaniem sprzętu i wyposażenia wojskowego.

Skład komisji

Dokument podpisany przez Wojciecha Skurkiewicza, Sekretarza Stanu w MON określa skład tej komisji. Pracami tego zespołu kierował będzie Waldemar Zubek, zastępca dyrektora Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”, a członami zespołu zostali Paweł Dycht, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego MON oraz oficerowie i pracownicy resortu obrony narodowej reprezentujący: Dowództwo Generalne RSZ, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”. W decyzji wskazano, że w pracach komisji uczestniczyć mogą, lecz bez prawa udziału w głosowaniu, inne osoby zaproszone przez przewodniczącego posiadające wiedzę ekspercką na temat przekazywanego mienia ruchomego.

Zadania komisji

Głównym zadaniem Komisji będzie rozpatrzenie wniosków o nieodpłatne przekazanie w 2021 roku mienia ruchomego skarbu państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Obsługę prac komisji zapewni Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”, a sposób pracy komisji określono w regulaminie, który stanowi załącznik do decyzji, która obowiązuje od 22 kwietnia.

Zasady oceny wniosków

Ocena merytoryczna wniosków realizowana będzie w oparciu o kryterium potrzeb Sił Zbrojnych RP (waga 50 proc.), celu pozyskania (waga 30 proc.) oraz wiarygodności wnioskodawcy (waga 20 proc.).

W przypadku kryterium potrzeb sił zbrojnych ocena wniosków dokonywana będzie na podstawie analizy profilu wnioskodawcy. W tej kategorii szkoły z klasami mundurowymi o profilu wojskowym mogą liczyć na 12 punktów, podmioty priorytetowe na 10 punktów, organizacje pozarządowe działające na rzecz obronności państwa na 9 punktów, muzea wojskowe, których organem założycielskim jest MON na 8 punktów, inne muzea na 6 punktów, inne podmioty systemu oświaty na 5 punktów, inne państwowe lub samorządowe instytucje kultury także na 5 punktów, pozostałe podmioty na 4 punkty.

Natomiast w przypadku kryterium wsparcia resortu obrony narodowej podnoszenie umiejętności proobronnych, wspieranie edukacji uczniów klas mundurowych i wspieranie budowy rezerw osobowych sił zbrojnych dają 15 punktów. Wspieranie zadań WOT pozwala na zdobycie 14 punktów, a wspieranie weteranów misji poza granicami państwa, kombatantów i osób represjonowanych gwarantuje 13 punktów. Z kolei wspieranie systemu bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej poprzez udział w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym pozwala na uzyskanie 12 punktów, a rozwijanie aktywności fizycznej w dyscyplinach sportowych przydatnych w wojsku 10 punktów.

Punkty można uzyskać także w przypadku potwierdzenie współpracy z podmiotami, których organem prowadzącym lub organizatorem jest MON oraz z uczelniami wojskowymi - 10 punktów. 8 punktów uzyskają podmioty wspierające muzealnictwo wojskowe, kształtujące postawy patriotyczne, zajmujące się edukacją historyczną (historia wojskowości oraz upowszechnianie tradycji oręża polskiego). Na 5 punktów mogą liczyć pozostałe podmioty.

Cel pozyskania mienia premiował będzie wzmocnienie systemu obronnego państwa oraz szkolenia proobronne – 12 punktów. Na 10 punktów liczyć mogą podmioty, które przekazywane mienie ruchome wykorzystają w celu promocji służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej oraz doskonalenia umiejętności żołnierzy rezerwy, edukacji obronnej, działań ratowniczo-gaśniczych. Inne premiowane aktywności to:

  • podtrzymywanie tradycji narodowych i patriotycznych – 7 punktów;
  • wsparcie przedsięwzięć aktywizujących społeczeństwo do budowy obywatelskiego zaplecza wojska – 7 punktów;
  • ochrona mienia i/lub życia oraz ochrona zdrowia– 6 punktów;
  • ochrona zdrowia i prowadzenie działań ratowniczych – 6 punktów;
  • prowadzenie działań ratowniczych 6 punktów;
  • działalność na rzecz byłych żołnierzy (rezerwistów), weteranów, uczestników misji poza granicami kraju, a także ich rodzin – 5 punktów;
  • wsparcie kultury fizycznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – 2 punkty;
  • wsparcie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologii społecznej – 1 punkt.

Wiarygodność wnioskodawców zostanie oceniona w wyniku analizy ich aktywności w okresie ostatnich 10 lat w obszarze współpracy z Wojskiem Polskim lub państwowymi i samorządowymi jednostkami związanymi z obronnością lub bezpieczeństwem państwa. W tym przypadku oceniana będzie jakość zrealizowanych przedsięwzięć na podstawie dokumentacji fotograficznej, rekomendacji, sprawozdań, zawartych umów oraz porozumień – skala ocen od 0 do 7 punktów. Liczba zrealizowanych projektów przekłada się odpowiednio na: 15 punktów w przypadku ponad 10 przedsięwzięć, 10 punktów dla przedziału od 6 do 10 projektów, 8 punktów dla od 4 do 5 zrealizowanych przedsięwzięć i 1 punkt dla przedziału od 1 do 3 projektów. Premiowana jest także współpraca z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej. Zawarcie ponad 5 porozumień to korzyść w postaci 15 punktów, 10 punktów przypada na przedział od 3 do 4 porozumień, a 5 punktów za zawarcie 1 lub 2 porozumień. Z tytułu otrzymanych rekomendacji można zdobyć 10 punktów, gdy jest ich 6 i więcej, 7 punktów dla przedziału od 3 do 5 rekomendacji oraz 3 punkty dla jednej lub dwóch rekomendacji.

Finał prac komisji

Załącznikiem do decyzji jest wzór karty oceny wniosku a prace komisji kończy przygotowanie protokołu końcowego oraz wykazu mienia przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania. Protokół oraz wykaz przekazywany jest szefowi resortu obrony narodowej w terminie do 60 dni licząc od chwili zakończenia przyjmowania wniosków.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama