Reklama

Siły zbrojne

Kto dostarczy centrum szkolenia operatorów BSP?

Fot. Baykar
Fot. Baykar

Lotnicza Akademia Wojskowa opublikowała ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym dostawy mobilnego centrum szkolenia personelu bezzałogowych statków powietrznych.

Reklama

Przedmiotem rozpoczętego pod koniec września br. zamówienia Lotniczej Akademii Wojskowej jest dostawa mobilnego centrum szkolenia personelu bezzałogowych statków powietrznych. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału kończy się w dniu 8 listopada br. o godz. 12:00. Zamawiający zastrzegł, że oferta złożona przez wykonawców musi zachować ważność do 5 lutego 2023 r. Termin wykonania zamówienia został określony do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie później jednak niż do 30.11.2023 roku, z uwagi na konieczność rozliczenia dotacji w 2023 r. jako zewnętrznego źródła finansowana zamówienia.

Reklama

Postępowanie to prowadzone jest jako procedura otwarta w trybie przetargu nieograniczonego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku do specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części oraz informuje, że wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

Czytaj też

Jedynym wymogiem określonym przez zamawiającego jest warunek, że wykonawca ma udowodnić, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie dostawę pojazdu specjalnego (pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczona do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia) obejmującego przebudowę lub zabudowę samochodu osobowego/ciężarowego w ramach jednej umowy (dostawy) o wartości co najmniej 700 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Reklama

W ogłoszeniu czytamy, że zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Reklama

Komentarze

    Reklama