Reklama

Siły zbrojne

840 mln zł na transport kolejowy dla wojska

Fot. kpt. Katarzyna Sawicka
Fot. kpt. Katarzyna Sawicka

Na stronach unijnej platformy zakupowej (TED) 2. Regionalna Baza Logistyczna z Warszawy opublikowała ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante dotyczące świadczenia usługi transportu kolejowego. Wartość zamówienia oszacowano na ok. 843 mln PLN netto. 

Zamawiający poinformował, że wspomniane ogłoszenie przesyła do publikacji przed podjęciem decyzji o udzieleniu zamówienia wybranemu Wykonawcy, co jest jednoznaczne z zakończeniem negocjacji.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu kolejowego, a dotycząca jej umowa ramowa ma zostać zawarta na okres 4 lat w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przewozy kolejowe będą realizowane przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze (WOG) oraz jednostki wojskowe jako wojskowe transporty operacyjne oraz wojskowe transporty zaopatrzenia.

Zadanie to zostało z podziałem na dwie części:
– transport krajowy,
– transport międzynarodowy.

W opublikowanym ogłoszeniu zamawiający zamieścił stosowne wyjaśnienie, w którym podał powody przeprowadzenia negocjacji z jednym wykonawcą – PKP Cargo. Wynika z nich, że 2. RBLog od roku 2012 próbował uruchomić postępowania na usługę transportu kolejowego, jednak z uwagi na brak ofert, do podpisania umowy ramowej nigdy nie doszło. W 2016 roku prowadzony został dialog techniczny, który również nie przyniósł żadnych rezultatów. Żaden z potencjalnych wykonawców nie był w stanie wykonać zamówienia ze względu na niespełnianie niezbędnych warunków technicznych. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z jednym wykonawcą PKP Cargo S.A., zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Reklama
Reklama

Wniosek o przeprowadzenie w/w negocjacji z PKP Cargo został uzasadniony następującymi argumentami:

 1. w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. 2015.1871 z 13.11.2015) PKP Cargo S.A. jest wykazana jako przedsiębiorstwo realizujące zadania obronne na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
 2. w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa — minister właściwy ds. transportu zapewnia transport kolejowy poprzez uruchomienie zadań obronnych nałożonych m.in. na PKP Cargo S.A., na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2004.34.294 z 4.3.2004);
 3. PKP Cargo S.A. jest gwarantem ciągłości przewozów kolejowych zarówno w czasie pokoju, kryzysu, jak i wojny;
 4. PKP Cargo S.A. posiada duże doświadczenie i jako jedyna firma świadczy dla jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP, usługi w zakresie transportów kolejowych, zarówno zaopatrzenia, jak i operacyjnych;
 5. w ramach zadań określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP w latach 2018–2019 PKP Cargo S.A. otrzymało z budżetu MON środki na zakup platform kolejowych do przewozu ciężkiego sprzętu wojskowego (SpW);
 6. PKP Cargo S.A. jako jedyna posiada, odpowiednie pojazdy kolejowe, do transportu najcięższego SpW;
 7. PKP Cargo S.A. jest w stanie zastosować upust stawek, dla wojskowych transportów kolejowych w zakresie wykorzystania platform kolejowych do transportu ciężkiego SpW;
 8. całość powyższego sprzętu utrzymywana jest przez PKP Cargo S.A. w gotowości do użycia przez Siły Zbrojne RP;
 9. PKP Cargo S.A. z uwagi na doświadczenie oraz posiadany tabor kolejowy może jako jedyna firma zapewnić w czasie pokoju zdolność szybkiego przemieszczenia komponentów SZ RP zadeklarowanych do Połączonych SZ o Bardzo Wysokiej Gotowości -  VJTF (Very High Readiness Joint Task Forces) w ramach Sił Odpowiedzi NATO;
 10. PKP Cargo S.A. posiada podpisaną umowę z firmą PKP Intercity S.A. na wykorzystywanie wagonów pasażerskich, dla potrzeb Sił Zbrojnych RP;
 11. PKP Cargo S.A. jest narodowym przewoźnikiem, z uwagi na to, że udziały Skarbu Państwa RP wynoszą około 33 %.

Szacunkowa wartość, tego istotnego z punktu widzenia mobilności Sił Zbrojnych RP zamówienia wynosi: 843 mln PLN netto.

Reklama

Komentarze

  Reklama