Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Remontowa Shipbuilding dostawcą statków dla Urzędu Morskiego

Fot. Urząd Morski w Szczecinie
Fot. Urząd Morski w Szczecinie

Urząd Morski w Szczecinie poinformował o wyborze stoczni Remontowa Shipbuilding z Gdańska do budowy dwóch wielozadaniowych jednostek pływających za w sumie 173 miliony złotych (około 213,5 mln złotych z VAT). Inwestycja jest realizowana jako projekt unijny z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Zgodnie z opublikowaną przez Urząd Morski w Szczecinie informacją o udzieleniu zamówienia realizacja budowy obu jednostek będzie się składała z trzech etapów (faz):

  • Faza I – realizacja i wykonanie (w oparciu o Opis Przedmiotu Dostawy) opracowań technicznych dotyczących przedmiotu Dostawy (rysunków, wyliczeń, opisów, zestawień danych technicznych dotyczących poszczególnych parametrów, wzorniki, makiet etc.), w tym szczegółów urządzeń i instalacji, elementów wyposażenia Przedmiotu Dostawy i to zgodnie z Umową;
  • Faza II – wykonanie i dostarczenie Przedmiotu Dostawy wraz z wszelkimi dokumentami potwierdzającymi możliwość bezwarunkowego uprawnienia Zamawiającego do korzystania z Przedmiotu Dostawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami Zamawiającego wynikającymi w szczególności z Opisu Przedmiotu Dostawy wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla personelu Zamawiającego zgodnie z Umową;
  • Faza III – usuwanie wad i usterek Przedmiotu Dostawy w trakcie trwania okresu rękojmi oraz gwarancji jakości i to zgodnie z Umową.

Wyboru dokonano biorąc pod uwagę: cenę (z wagą 60) oraz czas przedłużenia okresu rękojmi i gwarancji jakości (z wagą 40). Do przetargu ogłoszonego 12 września 2017 r. zgłosiły się dwa podmioty składając oferty za 170,6 i 173,7 miliona złotych przy początkowej wartości zamówienia oszacowanej na 187,8 miliona złotych (bez VAT). Ostatecznie wybrano ofertę stoczni Remontowa Shipbuilding z Gdańska podpisując z tą stocznią umowę 5 marca 2018 r.

Zgodnie z informacją umieszczoną na oficjalnej stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Koszt całego projektu szacowany jest na 240 mln zł (z VAT), z czego dofinansowanie unijne wyniesie 204 mln zł (85% kwoty). Inwestycję ściśle powiązano „z bezpieczeństwem żeglugi na torach podejściowych i na obszarze portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie” i ma ona stanowić „jeden z elementów budowy systemu poprawiającego dostępność portów od strony morza, wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego, a przez to wzrost konkurencyjności i prestiżu portów”.

Efektem projektu będą oddane do 2020 r. dwa statki wielozadaniowe „z podstawową funkcją lodołamacza pełnomorskiego wraz z wyposażeniem w urządzenia specjalistyczne. Jednostki wielozadaniowe w codziennej eksploatacji przeznaczone będą do realizacji zadań statutowych Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni. W szczególności statki posłużą do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich. Będą również wyposażone w urządzenia niezbędne do wykonywania pomiarów hydrograficznych wraz z ich obróbką i opracowywaniem.

Jednostki wielozadaniowe, w przypadku wystąpienia katastrofy morskiej, będą mogły zostać wykorzystane do holowania, zwalczania rozlewów olejowych, gaszenia pożarów, jak również wypełniać będą funkcje ratownicze. W okresie zimowym, gdy wystąpi zalodzenie torów wodnych, służyć będą do lodołamania”.

Wstępnie założono że oba statki mają mieć długość 60-65 m, szerokość 12-15 m i zanurzenie około 3,5 m, natomiast załogę ma stanowić 6 osób i około 14 osób personelu specjalistycznego.

Zakup tego typu jednostek uzasadniono:

  • rozwojem infrastruktury portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej, skutkującym zwiększonym ruchem statków w obszarach właściwości Dyrektorów Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni;
  • otwarciem portu zewnętrznego z terminalem LNG w Świnoujściu, co powoduje zwiększenie wymagań w zakresie utrzymania torów podejściowych do tego portu (lodołamanie, utrzymanie zmodernizowanego oznakowania nawigacyjnego, osłona przeciwpożarowa);
  • wymogami w zakresie tworzenia krajowych i regionalnych systemów gotowości do zwalczania zanieczyszczeń, których istotnymi uczestnikami pozostają Urzędy Morskie w Szczecinie i Gdyni;
  • obowiązkiem zorganizowania systemu i zapewnienia środków technicznych do skutecznego reagowania na zanieczyszczenia morza niebezpiecznymi i szkodliwymi substancjami (co wynika z Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach 9 kwietnia 1992 r.).
Reklama

Komentarze (1)

  1. PRS

    Dobra wiadomość. MW RP powinna także zamówić przynajmniej 2 takie jednostki (jako uzupełnienie 6 zamówionych holowników). Możliwość umieszczenia 2 kontenerów na rufie jako bezwzględny wymóg.

Reklama