Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Polska nie opuszcza poprzeczki dla tarczy antyrakietowej. Szef Inspektoratu Uzbrojenia dla Defence24 o priorytetach modernizacji

Strzelanie pociskiem przeciwlotniczym Patriot. Fot. Ministerstwo obrony Holandii
Strzelanie pociskiem przeciwlotniczym Patriot. Fot. Ministerstwo obrony Holandii

”Siły Zbrojne RP zainteresowane są pozyskaniem sprzętu wojskowego (SpW) najnowocześniejszego, który nie będzie wymagał modernizacji lub wymiany w krótkim okresie czasu od momentu jego pozyskania, z uwzględnieniem aktualnej oceny zagrożeń.” - mówi w rozmowie z Defence24.pl Szef Inspektoratu Uzbrojenia płk Dariusz Pluta. W wywiadzie omawiane są priorytetowe programy modernizacyjne, w tym dotyczące obrony powietrznej, wojsk pancernych czy Marynarki Wojennej. 

Jędrzej Graf, Maksymilian Dura: Trwają prace nad Strategicznym Przeglądem Obronnym. Jednym z obszarów prac przy SPO jest funkcjonowanie systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Panie Pułkowniku, czy w tym zakresie należy oczekiwać zmian prawnych lub instytucjonalnych?

Pułkownik Dariusz Pluta, Szef Inspektoratu Uzbrojenia: Strategiczny Przegląd Obronny ma na celu zdefiniowanie kierunków rozwoju polskiego systemu obronnego w perspektywie 15 lat. Wspomagamy prace prowadzone w ramach SPO na poziomie eksperckim w obszarze odpowiedzialności Inspektoratu Uzbrojenia. Należy zwrócić uwagę na skalę tego przedsięwzięcia, które obejmuje przegląd i ocenę nie tylko funkcjonowania struktur podległych ministrowi obrony narodowej, ale całego systemu obronnego Państwa, zarówno w obszarze przygotowań militarnych, jak i niemilitarnych. Oznacza to, że w ramach SPO będzie analizowana skuteczność działania również innych niż MON ministerstw, a także kompetencje i potencjał sektora narodowego przemysłu obronnego, państwowego i prywatnego, w kontekście efektywności wspierania systemu obronnego Państwa w czasie kryzysu i konfliktu zbrojnego. Jednym z istotnych elementów SPO jest ocena funkcjonowania systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego. Wyniki analiz będą bazą do wypracowania propozycji zmian optymalizujących rozwiązania proceduralno-prawne w tym obszarze. Propozycje te mogą również obejmować zmiany strukturalno-instytucjonalne. Jaka będzie ich skala okaże się po opublikowaniu SPO. Poczekajmy na jego wyniki.

W jakim stopniu przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia biorą udział w pracach zespołów roboczych, które pracują nad SPO? 

Inspektorat Uzbrojenia delegował swoich ekspertów do udziału w pracach prowadzonych na rzecz Strategicznego Przeglądu Obronnego. Pracują w dwóch Zespołach roboczych - pierwszy dotyczy Pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, drugi obejmuje Proces planowania obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczą bezpośrednio w pracach ww. zespołów, reprezentując Inspektorat Uzbrojenia, mają jednak wsparcie merytoryczne całej podległej mi Instytucji. Jestem przekonany, że analizy wykonane z udziałem Inspektoratu Uzbrojenia w pozytywny sposób zasilają merytorycznie proces analityczny prowadzony w trakcie SPO, chociażby z tego powodu, iż Inspektorat posiada unikalną, praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego, potwierdzoną wieloletnią praktyką w realizacji zamówień dla SZ RP.

Niedawno rząd przyjął Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zakładającą wzrost wydatków obronnych do 2,2 proc. PKB do 2020 roku i do 2,5 proc. PKB do 2030 roku. Czy IU otrzymał już jakieś wytyczne dotyczące tych dodatkowych funduszy, bądź też są one uwzględniane w planach finansowych?

Nie otrzymaliśmy takich wytycznych. Nie mogę wypowiadać się na temat planów finansowych, za opracowanie których IU nie odpowiada.

Inspektorat prowadzi analizy w zakresie kosztów wprowadzania i użytkowania Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego. Czy IU ma wpływ na planowanie środków finansowych przez MON w programie modernizacji technicznej, czy też jest wykonawcą planu?

Zgodnie z kompetencjami Inspektorat Uzbrojenia jest wykonawcą planu modernizacji technicznej SZ RP. Nie oznacza to jednak, że Inspektorat nie jest angażowany w proces konstruowania jego zawartości. Wykonywane w Inspektoracie Uzbrojenia, w trakcie fazy analityczno-koncepcyjnej, analizy finansowo-czasowe są uzgadniane z Instytucjami MON bezpośrednio zaangażowanymi w opracowanie PMT. W czasie uzgadniania projektów planu i jego ostatecznych wersji odnosimy się do konieczności zabezpieczenia odpowiedniego poziomu finansowania zadań, na które zawarliśmy umowy wieloletnie. Środki na nowe zadania oszacowujemy na podstawie analiz rynku i doświadczeń z poprzednich przetargów. Uczestniczmy również w procesie korygowania PMT w trakcie jego realizacji, proponując rozdysponowani środków z uzyskanych oszczędności po przeprowadzonych procedurach zamówień i z zadań, które z różnych przyczyn okazały się niemożliwe do zrealizowania w roku budżetowym. Jak widać IU, dysponując analityczną i praktyczną wiedzą, jest w pewnym zakresie zaangażowany w planowanie środków finansowych na zadania ujęte w PMT.

Pluta
Fot. Inspektorat Uzbrojenia.

Często okazuje się, że zatwierdzone i oszacowane plany są zmieniane po zbilansowaniu. Przykładowo, w Marynarce Wojennej pierwotnie planowano pozyskanie okrętów Miecznik o wyporności około 1000 ton, a obecnie ma ona być ponad dwukrotnie większa. Również wymagania na patrolowiec Czapla uległy rozszerzeniu. Czy Inspektorat ma możliwość przerwania podobnego procesu zmian, aby uniknąć przekroczeń kosztów? 

Zasadnicze parametry taktyczno-techniczne planowanego do pozyskania SpW zawarte są w Wymaganiach Operacyjnych opracowywanych w SG WP przy udziale Gestora. Odzwierciedlają one potrzeby operacyjne SZ RP, na których określenie Inspektorat Uzbrojenia nie ma wpływu. Potrzeby te są nadrzędną dyrektywą w procesie pozyskiwania nowego SpW. Mogą one, w trakcie ich określania, zmieniać się z różnych powodów, np. w wyniku powstania nowych zagrożeń, zmiany koncepcji działań na teatrze działań bojowych czy też dostępności nowych technologii. W praktyce, do momentu zakończenia fazy analityczno-koncepcyjnej, dopuszczalne są zmiany pewnych parametrów planowanego do pozyskiwania SpW. Ważne jest jednak, aby przedmiot zamówienia i jego parametry były tak precyzyjnie ustalone i uzgodnione, aby po zawarciu umowy na opracowanie lub dostawę SpW nie było potrzeby wprowadzania istotnych zmian wymagań technicznych, gdyż może to implikować konieczność asygnowania dodatkowych środków finansowych na wykonanie zadania oraz spowodować opóźnienia w procesie uzyskiwania zdolności operacyjnych SZ RP.

W jaki sposób odbywa się proces podejmowania decyzji o otwarciu postępowania? Inspektorat przygotowuje dokumentację, Wstępne Wymagania Taktyczno-Techniczne, Studium Wykonalności. Kto jest odpowiedzialny za ostateczne zatwierdzenie zgody na rozpoczęcie postępowania? 

Przedmiotowy obszar regulują przepisy resortowe dotyczące zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych oraz pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych RP. W myśl tych przepisów, podstawą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia jest ujecie zadania we właściwym centralnym planie rzeczowym (modernizacji technicznej lub zakupów środków materiałowych) lub jego projekcie, zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej oraz zatwierdzony przez Sekretarza Stanu w MON (lub Ministra Obrony Narodowej w przypadku zamówień o wartości powyżej 100 mln zł) wniosek w sprawie pozyskania nowego SpW.

Na etapie uzgadniania tych dokumentów Inspektorat Uzbrojenia dokonuje oceny, czy poszczególne zadania są właściwie przygotowane dokumentacyjnie, w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie postępowania.

Dlaczego nie rozpoczęto jeszcze postępowania na pozyskanie okrętu podwodnego nowego typu Orka? Cała dokumentacja została już wykonana. Czy Minister Obrony Narodowej jeszcze nie podpisał ostatecznego wniosku?

Aktualnie prowadzona jest jeszcze faza analityczno-koncepcyjna, której wynikiem będą zaktualizowane WZTT (Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne - red.) i SW (Studium Wykonalności - red.) oraz wniosek o pozyskanie SpW (Sprzętu Wojskowego - red.). Uruchomienie postępowania przetargowego na dostawę OPNT pk. „ORKA” nastąpi po podpisaniu przez Ministra Obrony Narodowej wniosku o pozyskanie sprzętu wojskowego.

PT-91
Nowe platformy bojowe zastąpią w służbie między innymi czołgi PT-91. Fot. kpt. Zbigniew Gierczak.

Główne programy modernizacyjne Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, poza ulepszeniem posiadanych KTO Rosomak i czołgów Leopard 2 bazują na pracach rozwojowych, realizowanych przez krajowy przemysł. Są to BWP Borsuk i WWB Gepard. Czy oba projekty realizowane są terminowo i dają szansę na wprowadzenie nowych pojazdów do armii w ciągu przyszłej dekady?

Projekty BWP Borsuk oraz WWB Gepard realizowane są na podstawie umów zawartych przez Wykonawców projektów z NCBR. Umowny termin zakończenia projektów: BWP Borsuk – 23.10.2019 r., WWB Gepard – 22.12.2018 r. Obecnie realizacja projektu WWB Gepard jest opóźniona głównie z uwagi na redefiniowanie Wymagań Operacyjnych oraz zmianę wybranych parametrów. Wykonawca PR prowadzi analizę redefiniowanych WO pod kątem aktualizacji Projektu Koncepcyjnego.

Czy potwierdza Pan, że doszło do redefinicji wymagań w zakresie WWB Gepard i zwiększenia zakładanej masy pojazdu? Czy bierze się pod uwagę możliwość przeprowadzenia programu nowego czołgu we współpracy z partnerem zagranicznym, na przykład z Niemcami?

W 2016 r. doszło do redefinicji wymagań operacyjnych w zakresie WWB Gepard. W związku ze zmianą parametrów obecnie w Inspektoracie Uzbrojenia trwa częściowe powtórzenie fazy Analityczno-Koncepcyjnej (w celu aktualizacji zapisów w SW i WZTT). Aktualnie w IU nie rozpatruje się wariantu przeprowadzenia programu nowego czołgu we współpracy z partnerem zagranicznym.

W krótkim okresie najważniejszym programem w Wojskach Pancernych i Zmechanizowanych jest modernizacja czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL. Czy jest ona realizowana zgodnie z pierwotnie założonym harmonogramem? Czy weryfikacja parametrów (elementów) może skutkować koniecznością podpisania dodatkowych umów, związanych z zakupem czy instalacją tych elementów?

Umowa dotycząca modernizacji czołgów Leopard 2A4 do wersji 2PL realizowana jest zgodnie z pierwotnym harmonogramem oraz jej zapisami. Wartość powyższej umowy nie obejmuje kosztów ewentualnego usprawnienia czołgów w obszarze nieobjętym modernizacją, gdyż na etapie zawierania umowy nie był znany ich niezbędny zakres.

W październiku 2016 roku Inspektorat Uzbrojenia ogłosił nowe postępowanie na system zarządzania polem walki ROSOMAK BMS. Na jakim etapie jest obecnie procedura?

Obecnie postępowanie na dostawę Systemu Zarządzania Walką Szczebla Batalionu (SZWSB), kr. ROSOMAK BMS jest na etapie negocjacji technicznych z Wykonawcą, tj. konsorcjum, w skład którego wchodzą:

•          POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A, - Lider Konsorcjum

•          PIT-RADWAR S.A.,

•          WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI nr 2 S.A,

•          ROSOMAK S.A.,

•          ITWL.

Przyjęto jednak kryteria zakładające, że głównym wykonawcą może być wyłącznie podmiot kontrolowany przez Skarb Państwa. To wyłączyło z postępowania prywatne podmioty krajowe, niejednokrotnie dysponujące doświadczeniem. Czy IU bierze pod uwagę zwiększenie roli podmiotów prywatnych w tym postępowaniu?

Inspektorat Uzbrojenia realizuje decyzję Ministra ON w zakresie oceny PIBP. Zgodnie z nią prywatne podmioty krajowe rzeczywiście nie mogą być bezpośrednim Wykonawcą zamówienia, ale mogą uczestniczyć w jego realizacji na poziomie podwykonawczym. Ponadto Inspektorat Uzbrojenia nie posiada kompetencji w zakresie wywierania wpływu na Wykonawcę jako spółki kapitałowej prawa handlowego na skład podmiotów Konsorcjum występujących w przedmiotowym postępowaniu. Zaproszenie do negocjacji otrzymał Wykonawca, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz spełnił warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego.

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz mówił niedawno, że będą podejmowane wysiłki w celu jak najszybszego uruchomienia programu artylerii rakietowej Homar. Jakie kroki są potrzebne, żeby to postępowanie zostało zrealizowane?

Pozyskanie dywizjonowych modułów ogniowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych o kryptonimie „HOMAR” prowadzone jest w trybie zakupu z dostosowaniem.

Konsorcjum wyłonione do realizacji projektu (liderem Konsorcjum jest PGZ S.A.) zostało zobligowane do aktualizacji oferty i ponownego przedstawienia jej Zamawiającemu, co powinno nastąpić do końca bieżącego miesiąca. W przypadku złożenia przez Konsorcjum pełnej i kompleksowej oferty, uwzględniającej również budowę potencjału produkcyjno-serwisowego w kraju, po przeprowadzeniu negocjacji Inspektorat Uzbrojenia planuje podpisanie umowy w br.

Poprzednie postępowanie na bezzałogowce Orlik i Wizjer zostało unieważnione z uwagi na ponowną ocenę PIBP, zakładającą skierowanie zamówienia do podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa. W jakim stopniu IU zamierza dopuścić krajowe prywatne, przedsiębiorstwa do przetargów na bezzałogowce Orlik, Wizjer, czy inne systemy BSP?

Warunki podmiotowe jakie muszą spełniać wykonawcy/podwykonawcy, aby móc ubiegać się o realizację zamówienia wynikają ze szczególnych wymagań dotyczących podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa przyjętych dla zadań ORLIK i WIZJER. Przedmiotowe wymagania zostały zdefiniowane w uzasadnieniu, o którym mowa w Decyzji Nr 92/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kwalifikowania zamówień i oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 101 z późn. zm.). Uzasadnienie jest dokumentem niejawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) i jego treść nie może zostać ujawniona publicznie.

Patriot Holandia
Polska zamierza pozyskać zestawy Patriot z systemem IBCS. Fot. Ministerstwo Obrony Holandii.

Przejdźmy do programu Wisła, największego i najważniejszego z punktu widzenia modernizacji Sił Zbrojnych. Pojawiły się informacje, że Stany Zjednoczone nie będą już zamawiały pocisków PAC-2, choć są one oferowane Polsce jako element zestawów Patriot. Czy przewiduje się, że Wojsko Polskie ma pozyskać zarówno rakiety PAC-2, jak i PAC-3, czy też tylko te ostatnie?

W przekazanym stronie rządowej zapytaniu ofertowym (Letter of Request – LOR), ze względu na zapewnienie wymagań stawianym zestawom WISŁA, wskazano zarówno rakiety PAC-2 GEM-T, jak również rakiety PAC-3 MSE. Ponadto wyrażono zainteresowanie zastosowaniem rakiet niskokosztowych tzw. Low Cost Interceptor (LCI). Przewiduje się, że zestaw WISŁA będzie wykorzystywał co najmniej dwa typy rakiet. Wybór wariantu, w tym również ostateczny wybór rodzaju rakiet, nastąpi po prowadzonych analizach i rozmowach w tym zakresie.

Pojawiły się doniesienia, że USA nie zgadzają się na dostosowanie oferowanych Polsce baterii Patriot do IBCS, gdyż nie został on jeszcze wdrożony do produkcji.

Siły Zbrojne RP zainteresowane są pozyskaniem sprzętu wojskowego (SpW) najnowocześniejszego, który nie będzie wymagał modernizacji lub wymiany w krótkim okresie czasu od momentu jego pozyskania, z uwzględnieniem aktualnej oceny zagrożeń. Przekazane zapytanie ofertowe LOR obejmuje pozyskanie SpW w aktualniej konfiguracji – PATRIOT Configuration 3+ ze zintegrowanym systemem kierowania walką – IBCS. Mając na uwadze m.in. stopień zaawansowania prac nad wdrożeniem IBCS w US Army oraz związane z jego implementacją zmiany w konfiguracji zestawów PATRIOT, po przeprowadzeniu konsultacji z amerykańską stroną rządową trwa procedura uszczegółowienia przekazanego zapytania ofertowego.

Czy Inspektorat Uzbrojenia uczestniczy w rozmowach dotyczących MEADS, czy wyłącznie Patriota?

Inspektorat Uzbrojenia nie prowadził i nie prowadzi negocjacji z MEADS.

Jednym z elementów systemu Patriot, pozyskiwanego w ramach Wisły miał być pocisk niskokosztowy LCI. Czy plany zakupu rakiet nowego typu, produkowanych w ramach współpracy przemysłowej, są nadal aktualne?

Biorąc pod uwagę wymagania systemu, w tym zdolności przeciwrakietowe i przeciwlotnicze, a także  fakt, że zasadniczy potencjał rakiety PAC-3 MSE skierowany jest na zwalczanie rakiet (pocisków) balistycznych, w zapytaniu ofertowym (LOR) wyrażono zainteresowanie strony polskiej zastosowaniem w zestawach PATRIOT rakiet niskokosztowych, tzw. Low Cost Interceptor (LCI).

Kolejnym programem obrony powietrznej jest zestaw krótkiego zasięgu Narew. Czy system dowodzenia Wisły będzie współpracować z wyrzutniami i radarami zestawów Narew? W jakim stopniu powiązane są wymagania dla obydwu projektów?

Realizacja zadania NAREW jest na etapie fazy analityczno-koncepcyjnej. Biorąc pod uwagę, że pozyskanie zestawów średniego i krótkiego zasięgu realizowane jest w ramach budowania zdolności systemowych SZ, pozyskanie zestawów NAREW i ich konfiguracja zależą w dużej mierze od ostatecznych rozwiązań przyjętych w programie WISŁA.

Czy pozyskanie technologii azotku galu dla polskiego przemysłu radiolokacyjnego w programie Wisła jest brane pod uwagę? 

Sprawy związane z zakresem transferu technologii w ramach zamówienia należą do kompetencji Dyrektora Biura ds. umów offsetowych MON.

Przejdźmy do Marynarki Wojennej. Program Kormoran jest przedstawiany jako przykład dobrej współpracy przemysłu, przede wszystkim Stoczni Remontowa Shipbuilding oraz OBR CTM z Zamawiającym. Czy jest taka możliwość, że kolejne niszczyciele min będą budowane przez innego wykonawcę, niż miało to miejsce w wypadku pracy rozwojowej?

Umowa na realizację pracy rozwojowej pk. KORMORAN II przewiduje zawarcie umowy wykonawczej na dostawę 2-giej i 3-ej jednostki z wykonawcą pracy pod warunkiem pozytywnych wyników Badań Kwalifikacyjnych jednostki prototypowej.

Specjaliści wskazują, że wymagania dotyczące nowych okrętów są zbyt wysoko postawione, co widać choćby po rozbudowanym Bojowym Centrum Informacji okrętu patrolowego Ślązak. Czy Inspektorat Uzbrojenia ma możliwość stwierdzenia, że wymagania są nadmiernie rozbudowane i zbyt kosztowne w realizacji?

Wymagania związane z BCI są określane przez przyszłego użytkownika i weryfikowane w procesie uzgadniania  dokumentacji z Gestorami (okrętu i poszczególnego SpW, który jest na wyposażeniu okrętu). Zgodnie z opracowaną dokumentacją IU prowadzi umowę na budowę okrętu patrolowego w wersji podstawowej, w której uwzględniono zapas modernizacyjny. Inspektorat Uzbrojenia na etapie dialogów technicznych, a następnie negocjacji z potencjalnymi wykonawcami, weryfikuje określone potrzeby i możliwości finansowania w tym zakresie.

Czy rozpoczęcie fazy analityczno-koncepcyjnej w sprawie zdolności MRTT w układzie narodowym jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w międzynarodowym programie, prowadzonym m.in. z udziałem Norwegii i Holandii?

Obecnie w Resorcie Obrony Narodowej trwają analizy nad sposobem zaspokojenia potrzeb operacyjnych SZ RP w zakresie pozyskania zdolności do zapewnienia:

•          powietrznego transportu o zasięgu strategicznym;

•          ewakuacji medycznej;

•          tankowania w powietrzu.

Rozpatrywane są dwa warianty zaspokojenia potrzeby: krajowy (samodzielny zakup) i międzynarodowy (z udziałem państw NATO).

Rosomak Mniedło
Fot. chor. R.Mniedło/11LDKPanc.

Obok czołgów Leopard 2 przewiduje się również zmodernizowanie KTO Rosomak, między innymi poprzez doposażenie ich w wyrzutnie pocisków Spike-LR na wieżach Hitfist-30. Na jakim etapie znajduje się postępowanie na integrację transporterów z PPK? Czy planowane są również inne modyfikacje dla eksploatowanych KTO Rosomak?

W 2016 r. wszczęto postępowanie na „Doposażenie KTO ROSOMAK z systemem wieżowym HITFIST-30 w wyrzutnię PPK SPIKE z wykorzystaniem pakietu integracyjnego”. Trwają negocjacje warunków umowy. Za planowanie modyfikacji SpW odpowiedzialny jest Gestor SpW.

Nowo pozyskane transportery Rosomak, podobnie jak BWP Borsuk, mają otrzymać wieże bezzałogowe ZSSW-30. Kiedy można się spodziewać dostawy do Sił Zbrojnych pierwszych tak uzbrojonych pojazdów?

Pierwsze dostawy KTO z ZSSW do Sił Zbrojnych planowane są w 2019 r.

Czy Inspektorat Uzbrojenia bierze pod uwagę lub planuje modernizację czołgów PT-91 Twardy i T-72M1, bądź zakup dla nich amunicji nowego typu?

W przypadku wprowadzenia przez organy planujące  nowych zadań dotyczących m. in. pozyskania amunicji 125 mm nowego typu, Inspektorat Uzbrojenia będzie je realizował.

Komentatorzy wskazują na konieczność przyśpieszenia wymiany myśliwców MiG-29 i samolotów myśliwsko-bombowych Su-22. Czy Inspektorat Uzbrojenia bierze pod uwagę rozpoczęcie procesu pozyskiwania nowych myśliwców w najbliższym czasie, na przykład w ramach fazy analityczno-koncepcyjnej?

Pozyskanie następców samolotów MiG-29 i Su-22 jest określone w Wymaganiu Operacyjnym i stanowi w myśl Decyzji nr 72/MON tzw. potrzebę perspektywiczną. Inspektorat Uzbrojenia posiada kompetencje do prowadzenia procedury pozyskania samolotów nowego typu poprzez uruchomienie fazy analityczno-koncepcyjne,j a następnie fazy realizacyjnej dla takiego zadania. Decydujące w tym zakresie będzie stanowisko zgłoszone przez Gestora i SGWP. 

Pluta
Fot. Inspektorat Uzbrojenia.

Na jakim etapie są postępowania na bezzałogowce taktyczne średniego zasięgu Gryf oraz systemy klasy MALE Zefir? Czy istnieje możliwość, że ich dostawy rozpoczną się przed 2020 rokiem?

Aktualnie dla zadań BSP klasy MALE pk. ZEFIR oraz BSP klasy taktycznej średniego zasięgu pk. GRYF w Ministerstwie ON trwa faza analityczno-koncepcyjna (FA-K). Po zakończeniu FA-K nastąpi faza realizacyjna (zostanie uruchomione postępowanie), której wynikiem będzie pozyskanie przedmiotowych zestawów BSP. Prowadzone są prace mające na celu wypracowanie optymalnej drogi pozyskania tego typu systemów BSP.

Dlaczego podjęto decyzję o redefinicji wniosku o ocenę występowania PIBP (Podstawowego Interesu Bezpieczeństwa Państwa) w sprawie programów Miecznik i Czapla? Jaki wpływ na realizację programu mogą wywrzeć ewentualne zmiany?

Na decyzję miał wpływ m.in. ówczesny stan ekonomiczny jednego z konsorcjantów występujących w postępowaniu tj. Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz niewystarczający sposób zarządzania realizowanymi projektami. Czynniki te stwarzały nieakceptowalne ryzyko braku realizacji zadania w wyznaczonym terminie. Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie terminowej realizacji zadania. 

W krótkiej perspektywie czasowej może dojść do kumulacji postępowań dotyczących okrętów dla Marynarki Wojennej. Obok największych programów, jak Miecznik, Czapla, Orka i Kormoran, mają być też pozyskiwane holowniki, okręt wsparcia logistycznego Bałtyk, małe okręty w ramach programu Transhol czy zbiornikowce paliwowe. W jaki sposób IU przygotowuje się do realizacji tak dużej liczby procedur, czy jest brane pod uwagę ich rozłożenie w czasie?

Terminy realizacji zadań wynikają z Planu Modernizacji Technicznej SZ. Zdajemy sobie sprawę z jakimi złożonymi zadaniami przyjdzie nam się wkrótce zmierzyć. Stąd  podejmuję działania mające na celu zatrudnienie dodatkowych specjalistów, którzy byliby zaangażowani w proces pozyskania SpW dla MW.

Dziękujemy za rozmowę.

Jędrzej Graf, Maksymilian Dura

Reklama

Komentarze (39)

 1. zasadnicza

  Skoro Rosja stanowi takie powazne zagrozenie jak sie mowi to pozwolcie obywatelom na kupno kazdego rodzaju broni a w ciagu roku bedziemy najlepiej uzbrojona armia swiata a znajac przdsiebiorczosc naszego spoleczenstwa to przejmiemy nawet bron atomowa.kto sie boi uzbrajac obywateli?

 2. Krzysiek

  W 2018 roku przeczytamy podobny wywiad "analizujemy, rozważamy".Ta sytuacja trwa od wielu lat, a fakty są takie, że w ostatnim czasie przybyło kilka haubic i kilka Rosomaków. OT nie zestrzeli Iskanderów;) A śmigłowce się sypią.

 3. zainteresowany

  Problem poruszony przez "rekomendujący" jest wart szczególnej uwagi i aktywnego zainteresowania nie tylko aktualnego szefa IU ale również właściwych służb bo tego wymaga interes naszej armii itp. w tym naprawa systemu pozyskiwania SpW

  1. alibaba

   Bardzo słusznie

 4. czynny

  "emeryt", "Zainteresowany" i "rekomendujący" mają rację trzeba pilnie naprawiać system pozyskiwania SpW eliminując trafnie wskazywane przez nich zło - to rekomenduję w pierwszej kolejności nowemu szefowi IU

  1. zgoda

   MASZ PEŁNĄ RACJE !!!!!!!!!!

 5. Ryszard

  No więc na co niby mamy wydać te 2% PKB w 2017? Przecież wygląda na to, że żadna poważna umowa (Wisła, Narew, Kruk, Orka i reszta MW, Homar) nie będzie w tym roku podpisana.. Zaliczka na 16 śmigieł + dalsze wydatki na OT nie zjedzą tych 2% Jakieś pomysły?

  1. Lord

   Wynika z tego, że tylko się mówi o planowanych wydatkach, a potem te pieniądze nie są realnie wydawane. Więc możemy powiedzieć nawet, że wydamy 3% , a może nawet 5% PKB jak i tak wydamy nie całe 2 % procent PKB i zakupimy w ostatniej chwili cokolwiek. Pieniądze idą na utrzymanie wojska i obecnie na OT, a co dalej się z nimi dzieje tego nie wiem.

 6. sfasf

  Gadania, analizy, prelekcje, makiety, kosztorysy itd.Nic Polska nie kupi. Jakby miala to zrobić to by juz dawno kupili. Za 100 lat bedziemy miec patrioty jak ameryka bedzie je trzymac w muzeum to my to wezmiemy.

 7. Ppp

  Tarcza antyrakietowa w Polsce broniaca USA moze byc w Polsce pod warunkiem ze wszyscy decydenci wraz z rodzinami beda mieszkac w jej poplizy bo taka tarcz to ona jest bardzo bezpieczna i napewno ich obroni.

 8. AndrzejM.

  Wbrew obowiązkowemu narzekaniu, mam inną ocenę i wnioski z tej rozmowy. Polska jest krajem w specyficznym położeniu geopolitycznym. Leżymy na Nizinie Środkowoeuropejskiej w strefie walki o dominację Wschodu i Zachodu - stąd ciągły nacisk z obu stron i ciągłe zagrożenie pochodami wojennymi obcych mocarstw na osi wschód-zachód. Poprzeczka wymagań co do siły państwa jest zatem wysoka. Jak zauważył Piłsudski - Polska będzie albo wielka albo nie będzie jej wcale. W dodatku takie Czechy, Słowacja czy Węgry są schowane za łukiem Karpat, co samo w sobie stanowi równoważnik kilku dywizji wojsk lądowych. Marynarka wojenną też nie muszą się przejmować, ani nawet jej utrzymywać jako odrębny rodzaj sił zbrojnych [zresztą: bardzo kosztowny]. Sytuacja się zmienia - i modernizacja i sama struktura SZ RP muszą się zmieniać. W dodatku z racji podwyższonej poprzeczki wymagań geopolitycznych, musimy być mocno autonomiczni w zakresie techniki wojskowej w oparciu o własny przemysł i własną bazę serwisową. Najprawdopodobniej ćwiczenia Zapad-2017 ZASADNICZO zmienią sytuację strategiczna i rozkład priorytetów i nakładów względem różnych rodzajów SZ RP. Będziemy mieli z FR długą granicę lądową, idealną terenowo do ataku dla reaktywowanej właśnie w tym celu 1 Armii Pancernej Gwardii. Obwód Kaliningradzki z izolowanego kotła stanie się drugim ramieniem uderzenia - czy dla rolowania polskiej obrony, czy dla zmontowania klasycznego kotła, itd. Dobrze, że nie utopiliśmy się w kosztowne i PRZESTARZAŁE strategicznie programy, anulowano starą Wisłę i Caracale. Teraz mamy pole manerwu decyzyjnego i pole manewru środkami do ich realizacji. Tak - mniejszymi od optymistycznych planów z 2013. Tu ani IU ani MON nie jest tego winien - tak po prostu jest i trzeba jak najlepiej je wykorzystać. Na pewno wskazana jest jak największa sieciocentyczna interoperacyjność wszystkich rodzajów SZ RP. I budowanie jak największej asymetrii "koszt-efekt", zniechęcającej agresora do ataku. To trudne, bo sieciocentryczność i interoperacyjność wszelkich efektorów i detektorów i nosicieli to rzecz nowa w ramach RMA. Na pewno z punktu widzenia negocjacyjnego działania na przetrzymanie oferentów i na skłonienie ich tym do ulepszenia i rozszerzenia oferty - to jest korzystne dla Polski. Porównać stare i nowe oferty Wisły, Narwi czy Homara.... Sęk w tym, czy aby okno czasowe na przezbrojenie - nie jest aby zbyt ciasne, czy starczy nam czasu przed godzina W?....W przypadku Wisły i tak żadne przyspieszanie decyzji nie zmieni realnych postępów prac ZEWNĘTRZNYCH podmiotów - czy Raytheona czy MEADS. Być może w nowej sytuacji najlepszym rozwiązaniem względem floty jest wypożyczenie 2 U-bootów od Niemców, dokończenie i dokupienie trzeciego MDR, dokończenie Ślązaka i modernizacja nawet starych trałowców w nowe wyposażenie, zwłaszcza w drony podwodne [AUV] i sensory i środki łączności ze śmigłowcami i samolotami - np. poddanymi modernizacji C-295 do zadań ZOP czy AEW. Bo nowe Orki, nie dość, że kosztowne, to realnie możemy się ich spodziewać "po 2025". A na Czaple i Mieczniki, ba nawet na kontynuację serii Kormorana II - może zabraknąć zwyczajnie pieniędzy - zwłaszcza w kalkulacji "koszt-efekt". Efekty spodziewanego zajęcia Białorusi widać od początku roku - mocno przyśpieszono procedury na granatniki "wielorazowe" i "jednorazowe", amunicja krążąca ma być zamawiana w tysiącach, przyśpieszono procedury z Krylem. Model "tarcza-miecz" dla Polski jest teraz kalkulowany na nowo. I dobrze - ślepa kontynuacja nieaktualnych założeń byłaby czymś tragicznym. Ktoś wskazał np. brak Kruka. A może w warunkach pełnoskalowej wojny, nasyconej przez npla środkami plot, takie szturmowe "pancerniki" do bezpośrednich ataków nie mają racji bytu? To nie Afganistan... Może lepiej za jednego Kruka - choćby był to "ekstra-wyposażony" AH-64E - lepiej mieć 5 Głuszców z rakietami Spike NLOS, korzystającymi z bezpośredniego pozycjonowania celów przez drony? Przy czym ten sam Głuszec ze Spike-NLOS będzie mógł być wykorzystany np. do ataku na jednostki morskie npla? [jak koreańskie Wildcaty...]. Na pewno zabór Białorusi zwiększy niebezpieczeństwo wojny hybrydowej i aktów dywersji i prowokacji i sabotażu na infrastrukturę krytyczną. Stąd przyśpieszanie zakupów dla OT [50 tys Beryli, 2,5 tys UKM, 600 LM-60, optoelektronika, także drony] mam za rozsądne reagowanie na czas na zbliżające się niebezpieczeństwo destabilizacji państwa. Co pozwoli dokończyć dość "spokojnie" modernizację WP - zwłaszcza w okresie przejściowym, gdy zabezpieczeniem przed wariantem "deeskalacyjnego" użycia broni jądrowej przez FR są wojska NATO w Polsce. A nasza broszka to pokazać, że z tą pomocą NATO kontrolujemy państwo i jesteśmy warci tej pomocy - jako cenny strategicznie gracz. Tyle, że te wojska NATO [czyli realnie USA] nie będą wiecznie - tak czy tak ok. 2025 USA będzie wyskrobywało wszelkie zasoby i przerzucało na Pacyfik. Oby jak najpóźniej... Do tego czasu musimy stanąć na własnych nogach - reagując elastycznie wg priorytetów zmiany zagrożeń wynikłych ze zmiany sytuacji. A to jak na razie jest wykonywane. Dlatego całościową ocenę działań MON i IU w tej złożonej i wymagającej sytuacji wystawiłbym na "cztery z plusem". Pewnie - może być lepiej, nawet znacznie lepiej - ale też rytualne rozdzieranie szat i biadolenie nie ma merytorycznego uzasadnienia - zwłaszcza po szczegółowej analizie, którą tu tylko szkicuję.

  1. dropik

   z dużej chmury mały deszcz. najpierw wytoczyłeś geopolityczne armaty a potem skoncentrowałeś się na marynarce wojennej i wyposażeniu do "harcerzyków" spod znaku WOT. To w żaden sposób nie zmienia naszej sytuacji w obliczy tak zarysowanego zagrożenia. Na te chwilę widać, że zakupy uzbrojenia w 2017 będą rekordowo niski. no chyba że znowu Mon kupi niezbyt potrzebne bibeloty jak w zeszłym roku (400 pieronów i 50 tys beryli).

  2. nikt ważny

   Ciekawie tylko proponował bym bez spekulacji w rodzaju NLOS. W zakresie geopolitycznym i strategicznym pozostałem tezy i wnioski mają swoje uzasadnienie. Mamy XXI wiek więc struktura zarówno SZ jak i ich wyposażenia i uzbrojenia winna być dostosowana do aktualnego poziomu technologicznego współczesnego pola walki co nie powinno przekreślać środków rozumianych jako klasyczne bo współczesny teatr działań dość łatwo przekształca się w środowisko gdzie zastosowanie nowoczesnych środków walki może być niemożliwe. Mój zarzut do stanowiska MON mógłby być taki że kontynuuje narrację o jakiś programach które z geopolitycznego i strategicznego punktu widzenia nigdy nie powinny mieć miejsca. Jako realista jednak wiem że narracja publiczna jest elementem działań obronnych z zakresu dezinformacji, nie tyle obywateli, co wrogów. Jedyne co zapewne może razić w przekazie, odpowiedziach rozmówcy, to to że jest on dość nieudolny i zestawiony przy pomocy tzw "nowomowy" na poziomie niedouczonego urzędnika nie zaś oficera który z racji służby posługuje, powinien się posługiwać zupełnie innym językiem.

  3. czytelnik

   Słuszne uwagi.

 9. dropik

  Spójrzmy na fakty nie bajania o 3% pkb w przyszłym wieku: W 2016 przyjęto , że wydatki na PMT wyniosą 77 mld zamiast jak planowano wcześniej 103 mld. Programy wieloletnie obniżone zostały do 60 mld z 75 mld. W tym roku wydatki na programy wieloletnie mają wynieść 6,3 mld zamiast 7 mld jak planowano w ustawie budżetowej, czyli 700 mln pójdzie na nieplanowane bibeloty.

  1. Lord

   Dlaczego są takie zmiany w wydatkach? Więc realnie są cięcia w PMT i dlatego nie ma zakupów w większych programach. Zamieszanie ze śmigłowcami też opóźnia wydawanie pieniędzy. Można odnieść wrażenie, że wymagania w programie Wisła prowadzą do przesunięcia zakupu tego sytemu. Więc mamy w kilku programach dodatkowe opóźnienie. Wygląda to tak, jakby wszystkie większe programy były opóźniane. Ciekawe z jakich powodów to ma miejsce?

 10. emeryt

  Podsumowując osiągnięcia IU za ostatnie 3 lata ( tyle czasu śledzę ten portal ) to ta instytucja jest w permanentnej FAZIE ANALITYCZNO KONCEPCYJNEJ problemu jak prowadzić zakupy uzbrojenia aby nie kupić uzbrojenia dla WP. Jeśli dokonano zakupu uzbrojenia to tylko możemy zawdzięcza to sile lobbystycznej oferenta a nie IU .

 11. Marek1

  ..."KTO Rosomak z wieżami Hitfist-30 mają otrzymać wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych" ... mają, mają - to juz z 5-6 lat chyba mija jak ... mają(kiedyś) otrzymać. Póki co wiemy jedynie, że w ub. roku dokonano szalenie zaawansowanego eksperymentu przywieszając z boku wieży KTO elementu o analogicznej wadze i rozmiarach jak planowany zasobnik startowy dla 2 Spike, by sprawdzić jak to wpłynie na zdolność pływania pojazdu. Jak na 5-6 lat "integracji" KTO z ppk progres jest zaiste imponujący ...

 12. gegroza

  Po co oni właściwie istnieją ? NIc od nich nie zależy. Niczego nie wiedzą ale zatrudnia za to nowych specjalistów. jest jeszcze gorzej niż wcześniej

  1. J.

   Oni są od "obrabiania" papierów, których jest ogrom....

  2. dropik

   IU istniej dopiero 6 lat i chłopaki dopiero się uczą wszystkiego. Taką wiedzę zdobywa się latami a dodatkowo upływ kadrowej krwii po 2015 nie pomaga.

 13. wieloletni obserwator

  "Zainteresowany" i "rekomendujący" mają racje że system pozyskiwania SpW powinien ulec pilnej naprawie szczególnie w kierunku oczyszczenia z tych którzy robią co im pasuje itd. a nie wojsku itp.

 14. krzysztof

  co do założenia że wykonawcą Borsuka, Geparda i innych dużych programów musi być spółka państwowa to jest słuszne - to jedyne bezpieczne rozwiązanie że nie da się zablokować programu choćby przejmując kapitałowo prywatnego producenta co przy spółkach akcyjnych jest proste - dobry kierunek to pełna kontrola państwa nad programem

  1. prawnik

   W normalnych systemach prawnych przejęcie pakietu większościowego w prywatnej spółce zajmującej się produkcją uzbrojenia uzależnione jest od wyrażenia na to zgody przez państwo poprzez decyzję stosownego organu np odpowiednika naszego .UOKiK.Podkreślam w normalnym systemie prawnym.

  2. SafeG

   Zakład jak zakład ale prawa do projektów powinny być na własność wojska a nie prywatnej firmy.

  3. Bunio

   Podaj jeden przykład przejęcia kluczowego przedsiębiorstwa obronnego przez obcy "wrogi" kapitał w cywilizowanym kraju. I nie, nie dlatego, że są to przedsiębiorstwa państwowe. Tylko dlatego, że prawo zapewnia odpowiednią kontrolę w takich branżach.

 15. As

  W kwestii wysoko trzymanej poprzeczki to ja się zgodzę. Ona musi być tak wysoko, żeby żaden z oferentów jej nie sięgnął przez te wszystkie lata, kiedy będziemy usilnie zbierać środki na jej zakup.

  1. fx

   Skończ się kompromitować za ten sprzęt nie płaci się gotówką za jednym razem tylko jak za F-16 przez lata a nawet dekady. My wydajemy na MON 11 mld $ i z roku na rok będzie tego więcej patrz wzrost gospodarczy i planowane dochodzenie do 3 % PKB, a taki Izrael 16 mld $ to jakim cudem oni mają praktycznie wszystko a my nic ? Tu bardziej chodzi o to że to czego my chcemy jeszcze nie ma czytaj IBCS i radar 360 stopni. W Polsce brakuje też specjalistów od takich umów którzy przypilnuja aby nam kitu nie wcisnęli.

 16. marcin

  w ten sposób do niczego MON nie dojdzie. Nie ma tak aby było wszystko najnowocześniejsze, bo cykl produkcyjny jest długi, a modernizacja przebiega bez przerwy. Zawsze będzie to sprzęt wymagający modernizacji w różnym zakresie.

 17. tryt

  Mam nadzieję, że Ruskie zlitują się nad nami i poczekają jeszcze te 20 lat byśmy mogli zmodernizować sobie naszą armię. Byłoby miło z ich strony :)

  1. olo

   Oni prędzej zbankrutują co już widać przez niskie ceny ropy. Ich nie stać na większe zaangażowanie w Syrii czy na Ukrainie a wy byście chcieli aby Polskę zaatakowali ?

 18. Goral

  Ogólnie wszystko analizujemy i jest super roboty mamy bardzo dużo i jesteśmy zarobieni na maxa. A nowe uzbrojenie może kiedyś będzie .Po prostu rozpacz!!!

 19. Ned

  A o programie Kruk żadnego słowa. Umarł śmiercią naturalną.

  1. Podbipięta

   A po co panu ten Kruk?Ten drogi badziew nie zwiększy naszego bezpieczeństwa a wydrenuje kasę potrzebną na ważniejsze zakupy.

  2. SafeJ

   I może tak będzie lepiej, to jest zbyt ważny i drogi program dla obecnej władzy.

 20. Lord

  Zastanawiam się czy nie powinniśmy założyć Stowarzyszenia na rzecz modernizacji technicznej Wojska Polskiego. Wiele osób piszących komentarze jest za modernizacją sił zbrojnych w Polsce, nie zależnie od poglądów politycznych. Moglibyśmy zacząć zbierać fundusze na modernizację lub na badania. Można ufundować grant jako stowarzyszenie na opracowanie konkretnej technologii itp., zakup wyposażenia dla wojska itp. Przed wojną i kilka lat po wojnie istniał FON Fundusz Obrony Narodowej. Może powinniśmy jako obywatele wspomóc modernizację w taki sposób aby środki faktycznie trafiały do wojska, a konkretnie do żołnierzy, a nie np. żeby nasi czołgiści W T72 i PT91 i w Leo byli skazani byli na śmierć, bo nie odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Wysyłania świadome poprzez zaniechania w bój żołnierzy bez przygotowania jest ludobójstwem.

  1. SafeO

   Ale tu nawet nie chodzi, że nie ma kasy na nowy sprzęt tylko nie ma woli jego wprowadzenia bo np. hełmy dla czołgistów są kupowane non stop a nikomu nie chce się wprowadzać nowego wzoru.

 21. Arek S

  "Czy Inspektorat Uzbrojenia uczestniczy w rozmowach dotyczących MEADS, czy wyłącznie Patriota? Inspektorat Uzbrojenia nie prowadził i nie prowadzi negocjacji z MEADS." Czyli nie ma żadnej konkurencji dla Patriota...to po co to mydlenie oczu, że MEADS wraca do gry i skoro są obaj oferenci brani pod uwagę to Polska na tym skorzysta i wynegocjuje dla siebie dobre warunki. Obecnie nie ma ŻADNEJ wiarygodnej informacji od MONU...

  1. Drzewica

   Czy zastosowany jest rachunek ekonomiczności przyjęcia poszczególnych systemów? Znamy stan polskiego budżetu i potrzeb rozwojowych gospodarki, nie tylko obrony narodowej, zatem musimy brać pod uwagę koszt ewentualnego przyjęcia systemu Patriot w którym jedna rakieta kosztuje około 3 milionów dolarów, a trzeba ich wiele!

 22. SafeE

  Jest gdzieś polskojęzyczny artykuł na temat ICBS?

  1. Jaca

   Chyba najlepszy http://www.defence24.pl/447971,ibcs-zastapi-system-dowodzenia-patriot-us-army-ujawnia-szczegoly

 23. KrzysiekS

  Przeraża mnie brak decyzyjności widać to na przykładzie programu WISŁA cytuję: "Wybór wariantu, w tym również ostateczny wybór rodzaju rakiet, nastąpi po prowadzonych analizach i rozmowach w tym zakresie" Czyli sami jeszcze nie wiedzą co wybrać po rozmowach znowu zaczną analizy?

  1. dropik

   czego tu nie rozumiesz ? amerykanie opracowują nowego patriota i w tej chwili nie są w stanie nam nic takiego sprzedać ani podpisać umowy na jego dostawę. możemy kupić tylko taki jaki jest teraz czyli stary ale nikt u nas juz nie chce go kupować.

 24. rekomendujący

  Czy prawdą jest to co dość powszechnie mówi się że uzdrowienie systemu pozyskiwania SpW może nastąpić szczególnie po odejściu z niego kolejnych osób m.in. dziwnie przyczyniających się do kupowania wielu komercyjnych lub prostych rozwiązań z tzw. wolnej ręki (np. sanitarek, czy radiostacji zagranicznych na Honkerach których zresztą wykonanie prawdopodobnie okazało się niemożliwe zgodnie z umową i grożą z tego tytułu duże odsetki karne) i jednocześnie przez lata gmatfajacych do granic absurdu procedury na zakup rzeczywistych wyrobów wojskowych (np. MMSD itd.) posiadających zidentyfikowany i dobrze znany polski potencjał przemysłowy gwarantujący ich wysoką jakość powtarzalność unifikację itp.? Czy wydaje się nietrudne znalezienie odpowiedzi na to pytanie nie byłoby bardzo pomocne nowemu szefowi IU itd.?

 25. SitCom

  Coś nie poszło :X http://www.defence24.pl/67664,wisla-wedlug-raytheona-nowe-tanie-pociski-w-tarczy-polski

Reklama