Reklama

Polityka obronna

Polska i Białoruś będą współpracować w zwalczaniu klęsk żywiołowych

Fot. PSP
Fot. PSP

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował umowę pomiędzy rządem RP a Białorusią o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw.

Ratyfikowana przez prezydenta umowa reguluje podstawowe zasady dobrowolnego udzielenia pomocy w razie katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, które nie mogą być w pełni lub szybko opanowane przez środki jednego państwa.

Zgodnie z umową pomoc może być udzielona w formie skierowania grup ratowniczych lub ekspertów, w celu prowadzenia niezbędnych działań ratowniczych. Ponadto współpraca polega również na przekazaniu wyposażenia, środków pomocy lub w inny sposób uzgodniony między właściwymi organami, czyli po stronie Rzeczypospolitej Polskiej jest to Minister Spraw Wewnętrznych, zaś na Białorusi - Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Umowa składa się z preambuły oraz 19 artykułów. Załącznikami do umowy są: wykaz dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej dla grup ratowniczych i ekspertów oraz zaświadczenie dla grupy ratowniczej lub ekspertów o udzielaniu pomocy.

W umowie opisane są również inne formy współpracy miedzy jej stronami, takie jak: doskonalenie systemów wykrywania i powiadamiania o katastrofach, wspólne projekty naukowo-badawcze, wspólne ćwiczenia czy przygotowywanie specjalistów i programów specjalistycznych. 


Określono 
w umowie zasady przekraczania granicy i pobytu na terytorium państwa drugiej strony oraz określono zasady przemieszczania wyposażenia i środków pomocy przez granicę państwową. Z uwagi na fakt, iż wśród przewożonych środków pomocy mogą znajdować się także materiały medyczne w postaci środków odurzających i substancji psychotropowych, konieczne było uregulowanie również zasad przewożenia takich materiałów.

Uregulowana została także kwestia odszkodowań związanych z udzielaniem i przyjmowaniem pomocy ratowniczej. W tym celu wprowadzono zasadę, iż w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej przez członka grupy ratowniczej drugiej strony, za szkodę odpowiada strona zwracająca się o pomoc, zgodnie z przepisami prawa, które miałyby zastosowanie w przypadku szkody wyrządzonej przez własnych ratowników, co umożliwi ewentualne dochodzenie roszczeń przez osoby pokrzywdzone przed sądami we własnym państwie. Jednocześnie strony rezygnują z wszelkich roszczeń odszkodowawczych w przypadku wyrządzenia szkody na mieniu lub środowisku oraz szkód na życiu i zdrowiu członka grupy ratowniczej.

Ustawa ratyfikacyjna wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Reklama

Komentarze (2)

  1. KrzysiekS

    To bardzo dobra wiadomość powinniśmy mieć dobre stosunki z sąsiadami bez względu na ich wewnętrzną sytuację, poza tym chyba Polacy na Białorusi mają lepszy status niż na Litwie.

  2. Janek Kos

    Ustawa wejdzie w życie jak rząd da do druku, a z tym to w tym rządzie różnie bywa, wiadomo, są ważniejsze sprawy niż kierowanie do druku.

Reklama