Reklama

Polityka obronna

Kto komu podlega w MON?

Foto: st. szer. Wojciech Król CO/MON via Flickr.
Foto: st. szer. Wojciech Król CO/MON via Flickr.

W dzienniku urzędowym Ministra Obrony Narodowej ukazała się decyzja normująca zasady kierowania resortem obrony narodowej. Sprawdzamy, jakie zmiany zostały wprowadzone w tym zakresie i jakie instytucje zmieniły swoją podległość.

Decyzja nr 23/MON z 26 lutego 2021 roku została podpisana przez Ministra Mariusza Błaszczaka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym MON, tj. 1 marca. Jednocześnie traci moc decyzja nr 54/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 67). Zmiany w zakresie kompetencji i upoważnień wiceministrów zostały zatem wprowadzone po niemal jedenastu miesiącach.

Bezpośrednio pod ministra

Według zapisów decyzji w bezpośredniej podległości Ministra Obrony Narodowej pozostaje Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

 • Biuro Ministra Obrony Narodowej;
 • Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej;
 • Departament Budżetowy;
 • Departament Kadr;
 • Departament Kontroli;
 • Departament Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
 • Departament Prawny;
 • Departament Strategii i Planowania Obronnego;
 • Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych.

Aktualnie bezpośrednio pod ministra Błaszczaka podlega dziesięć departamentów, w tym dwa, które podlegały uprzednio pod Pawła Woźnego, podsekretarza stanu. Kompetencje tego wiceministra zostały na mocy decyzji podzielone pomiędzy szefa resortu obrony narodowej i pozostałych wiceministrów. Przypomnijmy, że po pożegnaniu z resortem obrony narodowej Paweł Woźny został powołany na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolumbii, Antigui i Barbudzie i Saint Lucii. Stanowisko ambasadora objął 24 października ubiegłego roku.

Podporządkowanie pod wiceministrów

Sekretarzowi Stanu Wojciechowi Skurkiewiczowi na mocy nowej decyzji podlegają nadal cztery departamenty:

 • Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa;
 • Departament Spraw Socjalnych;
 • Departament Szkolnictwa Wojskowego;
 • Departament Wojskowej Służby Zdrowia.

Sekretarzowi Stanu Sebastianowi Chwałkowi podporządkowany nadal pozostaje niezwykle istotny w procesie modernizacji i zaopatrywania sił zbrojnych Departament Polityki Zbrojeniowej oraz Departament Infrastruktury. 

Natomiast Sekretarzowi Stanu Marcinowi Ociepie nadal podporządkowane jest Biuro do Spraw Umów Offsetowych oraz Departament Innowacji kierowany przez płk Marcina Górkę. 

Sztab bez zmian

Decyzja nie wprowadza zmian w zakresie instytucji podporządkowanych Szefowi Sztabu Generalnego. Generałowi Rajmundowi Andrzejczakowi niezmiennie podlegają komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny Wojska Polskiego:

 • Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1;
 • Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2;
 • Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7;
 • Zarząd Logistyki - P4;
 • Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5;
 • Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6;
 • Zarząd Planowania Rzeczowego - P8.

Departament i biura nadzorowane przez Dyrektora Generalnego

Departament Administracyjny oraz Biuro Audytu i Biuro Dyrektora Generalnego nie zmieniły podporządkowania. Kieruje nimi nadal Andrzej Jarema, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony.

Upoważnienia wiceministrów

Minister Błaszczak wskazał w decyzji, że wiceminister Wojciech Skurkiewicz nadal uczestniczy w posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów ds. cyfryzacji. Minister Skurkiewicz z upoważnienia szefa resortu obrony narodowej podpisuje również dokumenty na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz związane z uzgodnieniami międzyresortowymi, opiniowaniem i konsultacjami publicznymi w ramach procedur legislacyjnych. Ponadto koordynuje sprawy związane z działalnością parlamentarną i proobronną oraz udziela – z upoważnienie Ministra Obrony Narodowej – odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie.

Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w MON w świetle zapisów decyzji koordynuje na poziomie państwa polskiego w imieniu ministra prace związane z Programem Mobilizacji Gospodarki oraz sprawuje w imieniu i z upoważnienie ministra nadzór nad Agencją Mienia Wojskowego.

Trzeci z sekretarzy stanu – Marcin Ociepa jako przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej uczestniczy w posiedzeniach Komitetu ds. Umów Offsetowych oraz Komitetu Offsetowego. Jego kompetencje to także koordynacja spraw dotyczących współpracy z Unią Europejską, implementacją innowacyjnych technologii obronnych. Ponadto minister Ociepa reprezentuje szefa resortu obrony narodowej w sprawach dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (prace w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa).

Reklama

Komentarze

  Reklama