Reklama

Polityka obronna

Gen. Fałkowski: jakie zasady demokratycznej kontroli nad wojskiem

Błaszczak Kolno Rosomak ZSSW 1 Dywizja
Autor. Leszek Chemperek CO/MON

W swoim artykule dla Defence24.pl gen. broni w st. spocz. dr Andrzej Fałkowski, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawia zasady według których powinna być sprawowana, w demokratycznym państwie, cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi.

Reklama

W kontekście tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach warto pochylić się nad pojęciem i zasadami cywilnej demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi. Powinni je znać i ich przestrzegać zarówno politycy, jak i wojskowi. W każdym prawie kraju dochodzi na tej linii do mniej lub bardziej spektakularnych zgrzytów, a naprawianie delikatnych relacji cywilno – wojskowych zależy od tego, jak bardzo naruszono te opisane w prawie i umowne rozgraniczenia zadań, kompetencji, czy też pisanych i niepisanych zasad.

Reklama

 Te pisane, są często skodyfikowana i można je znaleźć w aktach prawnych, włączając w to konstytucje krajowe. Np. nasza konstytucja w art. 26 ust. 2 stanowi wprost, że „Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli”. Można też, spotkać dywagacje na ten temat w formie książkowej, a „klasykiem gatunku” jest „The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil – Military Relations” Samuela P. Huntingtona. 

Czytaj też

W ramach swojej ponad 40-letniej służby wojskowej miałem też możliwość obserwować szereg tzw. dobrych praktyk nie tylko wynikających z zasad prawa, czy regulaminów.

Reklama

 Warto, co jakiś czas przytoczyć wybrane, kluczowe zasady demokratycznej kontroli nad wojskiem nawet w dużym skrócie, aby je przypomnieć zarówno decydentom politycznym, jak i wojskowym.

Do fundamentalnych zasad należy neutralność polityczna sił zbrojnych (Kodeks postępowania OBWE), czyli niewykorzystywanie sił zbrojnych w walce o władzę lub inne interesy polityczne. Zawsze należy się starać odpolitycznić siły zbrojne, , aby mogły cieszyć się wysokim poziomem zaufania całego społeczeństwa i służyć temu społeczeństwu.

Równie istotna (choć trudno tu mówić, że któraś zasada jest mniej ważna, a inna bardziej) jest cywilna supremacja. Ostateczną władzę nad wojskiem sprawują przywódcy cywilni wybierani przez naród. Wybrani funkcjonariusze państwa, tacy jak Prezydent lub władza ustawodawcza, mają władzę podejmowania decyzji dotyczących polityki wojskowej, operacji i budżetów.

Czytaj też

Podział władzy i stworzenie systemu kontroli i równowagi w celu zapobiegania nadużyciom sił zbrojnyc - oddzielenie MON od Sztabu Generalnego, oddzielenie Szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych od dowódców generalnego i operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podział władzy pomiędzy Prezydentem (Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych), a rządem (Minister Obrony Narodowej). Zasada ta działa w dwóch kierunkach. Zapobiega niewłaściwemu używaniu i nadużywaniu sił zbrojnych przez polityków. Jednocześnie zapobiega przejęciu przez kierownictwo wojskowe władzy państwowej przy użyciu sił zbrojnych i ustanowieniu autorytaryzmu wojskowego.

Niektóre z zasad są bardzo bliskie sobie, nakładają się na siebie i przeplatają. Jest to np. praworządność, a w tym Strategia Bezpieczeństwa Narodowego oraz zobowiązania międzynarodowe (można, również dodać międzynarodowe prawo humanitarne jako część prawa międzynarodowego chroniącego prawa ludności cywilnej w strefie konfliktu). Pokrewne jest tu poszanowanie praw człowieka oraz mechanizmy dochodzenia roszczeń, a także równość i różnorodność płci oraz postępowanie etyczne. Powyższe zasady mogą występować razem lub rozdzielnie, przy czym praworządność oznacza, że wojsko musi działać w granicach prawa, w tym konstytucji i odpowiednich ustaw. Przepisy powinny jasno definiować role, obowiązki i ograniczenia wojska.

Z kolei jasno sformułowana strategia bezpieczeństwa narodowego powinna kierować działaniami wojskowymi. Strategia ta powinna zostać opracowana i okresowo poddawana przeglądowi przez władze cywilne, a następnie przekazana do wiadomości publicznej.

Wojsko ma przestrzegać też zobowiązań międzynarodowych, praw i umów, w tym zasad zaangażowania podczas operacji i misji międzynarodowych, a także szanować  suwerenność i prawa innych narodów. Wojsko ma promować równość płci i różnorodność w swoich szeregach, dbając o to, aby możliwości i obowiązki żołnierzy nie były ograniczane ze względu na płeć, rasę lub inne czynniki. Siły zbrojne działają zgodnie z rygorystycznym kodeksem etycznym i zachowują się w sposób odzwierciedlający wartości i zasady społeczeństwa demokratycznego, któremu służą. Szczególna rola przypada też nadzorowi legislacyjnemu. Władza ustawodawcza i wykonawcza powinna odgrywać znaczącą rolę w nadzorowaniu wojska. Obejmuje to zatwierdzanie budżetów obronnych, udzielanie zezwoleń na działania wojskowe i regularne przesłuchania (np. parlamentarne) w celu oceny wyników działań wojskowych.

Czytaj też

Przejrzystość winna być podstawą wojskowych procesów decyzyjnych. Informacje na temat działań wojskowych, budżetów i strategii powinny być transparentne i dostępne dla społeczeństwa do wglądu, o ile nie jest to ograniczone tajemnicą państwową. W działalności sił zbrojnych funkcjonują mechanizmy umożliwiające pociągnięcie dowódców wojskowych do odpowiedzialności za swoje działania. Może to obejmować nadzór cywilny, dochodzenia, audyty i procesy dyscyplinarne. Jednostki i grupy powinny mieć dostęp do mechanizmów dochodzenia roszczeń w przypadku skarg związanych z wojskiem, czy to za pośrednictwem sądów cywilnych, rzeczników praw obywatelskich, czy też innymi kanałami.

Wojsko powinno utrzymywać wysokie standardy profesjonalizmu, w tym przestrzeganie kodeksów etycznego postępowania. Należy szkolić żołnierzy i oficerów, aby pozostali apolityczni i stali na straży wartości demokratycznych.

Poszanowanie praw człowieka, które wojsko musi respektować i chronić, zarówno w kraju, jak i podczas działania na arenie międzynarodowej. Należy dokładnie badać przypadki naruszeń praw człowieka, a osoby za nie odpowiedzialne powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności.

Społeczeństwo powinno być zaangażowane też w dyskusje na temat polityki obronnej, operacji wojskowych i użycia siły. W przypadku decyzji, które mogą prowadzić do działań wojskowych, należy zabiegać o świadomą zgodę społeczeństwa. Zatem niezbędna jest tu otwarta debata publiczna.

Współpraca/interakcja/integracja ze społeczeństwem obywatelskim wzmocni siły zbrojne, ponieważ skorzystają one ze wsparcia społecznego i wysokiego poziomu zaufania, co pomoże im w rekrutacji nowego personelu wojskowego, a następnie w adaptacji społecznej/przesiedleniu po zakończeniu służby wojskowej.

Do tej grupy zasad należy także współpraca cywilno-wojskowa. Pomoże ona społeczeństwu, bo sprawi, że siły zbrojne nie będą strukturą całkowicie zamkniętą i wyalienowaną (ze społeczeństwa), co w pewnym stopniu gwarantuje, że siły zbrojne nie zostaną użyte przeciwko własnej ludności. Zasada ta jest zatem korzystna dla obu stron, zarówno sił zbrojnych, jak i społeczeństwa. Ponadto, zgodnie z zasadami sektor bezpieczeństwa (i obronności) powinien zapewniać bezpieczeństwo nie tylko państwu, ale społeczeństwu.

Personel wojskowy powinien otrzymać edukację i szkolenie w zakresie znaczenia kontroli cywilnej i wartości demokratycznych, aby zapewnić jasne zrozumienie jego roli w społeczeństwie demokratycznym.

W każdym państwie muszą też obowiązywać jasne protokoły i procedury zarządzania kryzysami lub sytuacjami nadzwyczajnymi (np. wykorzystania Gwardii Narodowej, czy WOT w polskich warunkach), przy jednoczesnym utrzymaniu demokratycznej kontroli nad wojskiem, nawet w trudnych okolicznościach.

Czytaj też

I na zakończenie odpowiedzialność za siły zbrojne, która jest wartością demokratyczną i musi być stosowana jako kryterium jakości demokracji. Odpowiedzialność ministra obrony przed parlamentem i społeczeństwem obywatelskim jest zasadą, która powinna być realizowana np. w postaci przedstawiania rocznego sprawozdania z wyników polityki obronnej. Będzie normą (standardem, zasadą) prawną, jeżeli jest określona przez ustawę (lub inny akt prawny) lub utworzona jako tradycja przez ustrój demokratyczny.

Omówione skrótowo zasady - neutralność polityczna sił zbrojnych, cywilna supremacja, podział władzy i stworzenie systemu kontroli i równowagi w celu zapobiegania nadużyciom sił zbrojnych, praworządność, strategia bezpieczeństwa narodowego, zobowiązania międzynarodowe, równość płci i różnorodność, kodeks etyczny, nadzór legislacyjny, przejrzystość, odpowiedzialność za swoje działania, mechanizmy dochodzenia roszczeń, profesjonalizm, poszanowanie praw człowieka, otwarta debata publiczna nad wojskiem, współpraca/interakcja/integracja ze społeczeństwem obywatelskim, współpraca cywilno-wojskowa, edukacja i szkolenie, jasne protokoły i procedury zarządzania kryzysami lub sytuacjami nadzwyczajnymi, odpowiedzialność za siły zbrojne - stanowią swoistego rodzaju elementarz i mogą przesądzać o jakości demokratycznej kontroli nad wojskiem, zapewniając, że siły zbrojne pozostaną odpowiedzialne, etyczne i zaangażowane w przestrzeganiu wartości i zasad demokratycznych, służąc jednocześnie interesom narodu.

O zasadach tych powinni pamiętać zarówno politycy, jak i dowódcy wszystkich szczebli.

Autor: gen. broni w st. spocz. dr Andrzej Fałkowski

Gen. broni w stanie spoczynku Andrzej Fałkowski - doktor nauk ekonomicznych, był m.in. Polskim Przedstawicielem Wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli, Zastępcą Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Attaché Obrony, Dyrektorem Zarządu Logistyki i Zasobów Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO w Brukseli, Dyrektorem Departamentu Budżetowego MON, Zastępcą Szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego (P-5) Sztabu Generalnego WP.

Reklama

Komentarze (12)

 1. szczebelek

  Kto wydał rozkaz przemieszczenia niemieckich patriotów na wschodnią flankę? Minister obrony Niemiec Kto wydał decyzję o pacyfikacji Strefy Gazy? Minister i Premier Izraela. Kto posiada kody do aktywacji arsenału nuklearnego USA? Prezydent. Kto wydaje zgodę na kupno i sprzedaż uzbrojenia? Politycy,.. Kto podejmuje decyzje o kapitulacji? W Mariupolu to wojskowi się poddali czy jednak politycy na nich to wymusili? Społeczeństwo USA czy jednak politycy wysłali dwa lotniskowce na morze śródziemne? Wojskowi przede wszystkim mają chronić kraj i jego obywateli czy wojsko za rządów prawicy rozprawiło się z wieciami opozycji, bo jeśli robienie zdjęć, dekorowanie sprzętem podpisywania umów czy też jego pokazywanie społeczeństwu jest łamaniem apolityczności to czym były spotkania sędziów z opozycją? 😂🤣

  1. Krzysztof33

   Szczebelek - sorry ale twoja wypowiedź ma się nijak do zasad cywilnej kontroli nad wojskiem i zasad DOWODZENIA siłami zbrojnymi. MON nie dowodzi, MON podejmuje decyzje polityczne i tworzy ramy prawne funkcjonowania sił zbrojnych i ma się nie wpieprzać w proces dowodzenia. Wojsko nie jest od politycznych szopek.

 2. Bartek567

  Wojsko ma promować równość płci i różnorodność w swoich szeregach, dbając o to, aby możliwości i obowiązki żołnierzy nie były ograniczane ze względu na płeć, rasę lub inne czynnik. Bardzo szanuję Pana Generała i Jego osiągniecia ale nie mogę zgodzić się z tym zdaniem Pana Generała. Wojsko nie jest od PROMOWANIA czegokolwiek a od realizacji ściśle wyznaczonych zadań.. Czy racjonalne byłoby aby w imię "promowanej równości i różnorodności" np. wyznaczyć filigranową i drobną żołnierkę - lesbijkę do naciągania zerwanej gąsienicy czołgowej jako "parytet" dla heteroseksualnego muskularnego żołnierza? Czy tym sposobem osiągniemy lepsze i szybsze wykonanie zadania, w tym przypadku przyspieszymy naprawę zerwanej gąsienicy?

  1. xdx

   No nie wiem ,ja już widziałem dziewczyny naciągające gąsienice jak i ładujące pociski do czołgu. Kolega chyba za dużo filmów akcji się naoglądał jak myśli iż wojsku są sami muskularni mężczyźni lol Powiem tak - jakby ktoś kiedyś naprawdę zrobił test przydatności ( który notabene wszyscy zdają ) to wojsko skurczyło by się o połowę 😂😂😂 jakbyś zrobił test dla jednostek specjalnych to WP skurczyło by się do 2-4% tak wygląda „ sprawność fizyczna lol Jak chcesz oczekiwać więcej od kobiet to wymagaj wpierw więcej od mężczyzn

  2. Davien3

   Bartek w wojsku powinny decydować zdolności i jak dziewczyna da radę to czemu nie Aha w czołgach raczej nie spotkasz koszykarzy:))

  3. Krzysztof33

   Moja koleżanka służyła w JW 2305 i jakoś nikt nie miał z tym problemu, więc Bartek nie przesadzaj.

 3. Facetoface

  Całośc tych ,,poglądów,,burzy fakt nazwania WOT parawojskiem przez Tuska w Polsacie. Co udowadnia jedynie przyszłe zamiary i stosunek do całości armii.

  1. xdx

   Bo jest parą wojskiem jak każda milicja czy gwardia. Rozumiem iż ty jesteś w wot , no niestety to nie jest wojsko tylko milicja ( obywatele włączeni w strukturę ochrony ). Watpię aby ktoś to miał zamiar likwidować ale na pewno nie ma co przeceniać i robić z tego pępek świata.

  2. Davien3

   Facetoface a czym jest WOT wg ciebie bo regularnymi jednostkami WP nie sa na pewno A patrzac na ich szkolenie to parawojsko pasuje tez tak sobie nazwałbym ich raczej niedzielnymi żołnierzami.

 4. Tomasz

  Zauważyłem, że opozycja cały czas używa argumentu "upolitycznienie" . Tylko czymże jest sprawcze państwo jak nie kierowanie nim właśnie siłą polityczną? Bez siły politycznej to państwo po prostu zniknie w końcu z mapy. A co do zapisu konstytucji to odnosi się on do tego, że wojskiem kieruje władza cywilna (rząd i Prezydent) a nie jakieś dziwne organizacje praw człowieka. W armii nie ma demokracji, nie ma wyborów, armia ma wykonywać rozkazy. Konstytucja ma jedynie chronić przed wykorzystaniem wojska do atakowania własnego społeczeństwa.

 5. Prezes Polski

  Ja bym sobie życzył na początek, żeby partyjni funkcjonariusze nie dzwonili do jednostek przed wizytą ministra, z pominięciem drogi służbowej i nie rozkazywali dowódcom, jaki sprzęt wystawić z garaży, żeby minister na jego tle mógł się lansować. Opisane w mediach fakty - najwyżsi dowódcy nie byli obecni podczas narad w MON i dowiadywali się o zadaniach, jakie im zlecono są po prostu bulwersujące.

 6. Oxi

  Pan Generał (z wyrazami szacunku) opisał zasady podporządkowania wojska cywilnej kontroli. Natomiast w ogóle nie podjął tematu tzw. cywilnej kontroli nad armią, a w gruncie rzeczy cywilnego zarządzania armią. Gdzie są granice wtrącania się ministra do spraw wojska? Rozgraniczenie kompetencji? Czy istnieją/powinny istnieć możliwości blokowania pewnych decyzji ministra przez szefa sztabu np. co do rozdysponowania budżetu, zakupów uzbrojenia, ingerencji w strukturę jednostek itd.?

 7. wert

  kolejny złotofunduszowy "ekspert" różańszczyzny robi za autorytet. Gdzie był autorytet gdy POświęcano połowę Polski nawet nie starając sie minimalnie o redukowanie skutków działalności rozbrajaczy WP? Dalej rozbrajano dalej redukowano naklady dalej zwracano kasę do budżetu, dalej resetowano się na POkładzie Aurory racząc się obficie napitkami

  1. bezreklam

   Z tego co wiem to ta "polowa polski" - miala byc posiwecna w wawlce - a linia wisly to ostatczna rubiez.

  2. OptySceptyk

   A jakeś komentarze co do meritum? Bo w ogóle nie odniosłeś się do treści artykułu, swoją drogą, uważam, ze wyważonego i stonowanego. Ja bym używał innych słów.

  3. Artem

   W żadnej tam walce, Wisła miała być pierwszą linią obrony do której miano się szybko wycofac. Ale najlepszy skecz jest taki, że kolejną linią miała być Odra - musztarda po obiedzie.

 8. Losowy_nick

  Ale gdzie zdobył wykształcenie pominęliście celowo?

 9. Chyżwar

  Czy Wojska Polskiego można używać do pacyfikacji rodaków niezadowolonych z tego, że pseudo uchodźcy rabują im sklepy? Tego dotyczyły słynne Zamieszki na Bucierzy. Czyli ostatnie ćwiczenia wojskowe pod rządami Siemoniaka.

  1. szczebelek

   Pilniki wojskowe obecnej władzy można włączyć pod integrację ze społeczeństwem tak samo jak ich obecność pod wschodnią granicą oraz marketing by ludzie chcieli wybrać wojsko, ale opozycja wie lepiej, bo armia ma być w koszarach bez poligonu.

  2. bezreklam

   W sumie za PRLu- wojsko Polskie cieszlo sie zaufaniem nawet mimo tego ze wladza byla komunstczna

  3. Krzysztof33

   Użycie Sił Zbrojnych regulują odpowiednie przepisy - poczytaj sobie.

 10. bezreklam

  Napewno odejscie generalow w trakcie wyborow - jest aktem politcznym. Mozna by ich za to krytykowac0- tylko co jesli to Blaszczak pierwszy zaczal uzwac wojska do politki (np sprawa rakiety czy granicy) A oni tylko na to reaguja?

 11. Ma_XX

  szkoda, że tabory ciągnące się za politykami nie poszły do linii tylko do spółek skarbu państwa

 12. Walczak

  Fajny artykuł. Szkoda że nasza władza ma to wszystko gdzieś. Obsadzili politykami wszystkie możliwe państwowe instytucje na wzór turecko węgiersko rosyjski. Państwowe firmy wykorzystywane nie tylko okradane przez polityków ale i wykorzystywane oficjalnie do kampanii wyborczej, kupowanie przez partię niezależnych mediów, upolitycznienie wszystkich prokuratur, sądów, włącznie z najwyższym i trybunałem, wykorzystywanie wojska do kampanii wyborczej. Ale to ludziom nie przeszkadza. Bo dali 500zł. Bo w telewizji rządowej mówią że jest dobrze a kiedyś było gorzej. Dla ludzi bez kręgosłupa moralnego, z niskim poziomem wykształcenia i inteligencji to nie przeszkadza. Reszcie jednak tak. Niestety głup[ich jest dosyć dużo.

  1. Mirek1961

   Treść i poziom twojego komentarza świadczy dobitnie o jakości wyksztalcenia oraz kulturze osobistej a raczej jej braku.

  2. Bartek567

   Panie Walczak , w Pana poście niestety prawdziwe jest tylko ostatnie zdanie.

  3. wert

   taki Orlen wpłacił w pierwszym półroczu do budżetu 37,5 mld PLN. Roczny zysk przewyższa zysk z całego POprzedniego okresu "żondóf fachowcóf". Połowę zysku generuje zagranica. Obajtek firmując takie zyski i firmę awansującą do pierwszej piątki najszybciej rosnących firm na świecie, otrzymałroczną pensję 1,4 mln. Niejaki krawiec POprzedni prezes firmując stratę 7 mld w 2014 zarobił prawie 7 mln PLN. Taka jest różnica. Dla leminga nie do uchwycenia dla ludzi NORMALNYCH oczywiste

Reklama