Reklama

Siły zbrojne

Podsumowanie pierwszego półrocza w SG WP

  • Fot. kremlin.ru
    Fot. kremlin.ru

W Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące pierwsze półrocze roku bieżącego w wykonaniu kadr Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (SG WP) oraz jednostek podporządkowanych. Spotkanie poświęcono ocenie stopnia realizacji zadań oraz określeniu priorytetów na kolejne miesiące, a także wskazaniu głównych kierunków działania na rok 2018.    

Jak informuje Sztab Generalny Wojska Polskiego, odprawę koordynacyjno-zadaniową z szefami komórek organizacyjnych tworzących sztab oraz jednostek podporządkowanych prowadził generał broni doktor Leszek Surawski. Celem spotkania było przeanalizowanie pierwszych kilku miesięcy 2017 roku oraz ustalenie dalszych celów na drugie półrocze. Ważne było również wskazanie celów na rok 2018. Sklasyfikowano też potencjalne zagrożenia, mogące mieć niepożądany wpływ na realizację niektórych przedsięwzięć.

W odprawie uczestniczyło kierownictwo SG WP, na czele z zastępcą szefa SG WP generałem brygady Janem Dziedzicem, jak również szefowie zarządów i bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych. Obecni byli przedstawiciele Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Terenowe organy administracji wojskowej reprezentowali szefowie szesnastu Wojewódzkich Sztabów Wojskowych.

spotkanie SGWP
Fot. A. Szubiński/ SGWP

Podsumowanie pierwszego półrocza było szczególnie ważne, gdyż na okres ten przypadło wiele prac i działań związanych z optymalizacją zadań poszczególnych służb. Wiele podjętych działań miały wpływ na proces kształcenia i funkcjonowania armii.

Ważne było również przeanalizownanie postępu dotyczącego realizacji postanowień z warszawskiego szczytu NATO, aktywowanie dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północno-Wschodniej i przygotowanie przyjęcia sojuszniczych sił wsparcia w ramach wysuniętej obecności na wschodniej flance NATO. Poruszono również kwestie modernizacji i wzmonienia Wojska Polskiego, problematykę tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Rozmawiano również o przekazaniu Węgrom prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej na płaszczyźnie wojskowej.

Pierwsza część odprawy poświęcona była problematyce funkcjonowania wojska w relacji z otoczeniem w regionach administrowanych przez Wojewódzkie Sztaby Wojskowe. Generał Surawski podkreślił znaczenie działań na rzecz budowania zrozumienia, akceptacji i zaufania społeczeństwa do Wojska Polskiego.

Aktywna praca terenowych organów administracji wojskowej powinna polegać na współpracy z władzami i samorządami w regionach, jak również umiejętnym, opartym na dialogu współdziałaniu na rzecz celów sił zbrojnych oraz środowisk lokalnych.

Generał Leszek Surawski, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Druga część odprawy dotyczyła problematyki obejmującej całokształt spraw i zagadnień związanych z funkcjonowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Sztab Generalny Wojska Polskiego realizuje proces planowania i programowania rozwoju, określania zdolności Sił Zbrojnych oraz organizowania systemów funkcjonalnych. Decyzje i rekomendacje opierają się na systemowej analizie oraz ocenie uwarunkowań bezpieczeństwa.

System kierowania i dowodzenia musi być sprawnym narzędziem służącym zapewnieniu stałej gotowości obronnej państwa.

Generał Leszek Surawski, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Robocza dyskusja służyła podniesieniu poziomu świadomości sytuacyjnej, koordynacji, identyfikacji i rozumieniu czynników determinujących realizację zadań oraz określeniu oczekiwanych efektów, przewidywanych do osiągnięcia w 2017 oraz 2018 roku.

 

Reklama

Komentarze

    Reklama