Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Nowe nauczanie języków w wojsku

Fot. st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek, Combat Camera DO RSZ
Fot. st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek, Combat Camera DO RSZ

Resort obrony narodowej wprowadza nowe uregulowania dotyczące szkoleń, kursów i egzaminów językowych. Określono m.in. zdania i kompetencje Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w zakresie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych. Zmiany przedstawiamy na podstawie zapisów decyzji MON opublikowanej 27 maja.

Umiejętności i kompetencje w posługiwaniu się językiem angielskim oraz innymi językami obcymi to bardzo istotny element systemu kształcenia sił zbrojnych. Współdziałanie w środowisku międzynarodowym, udział w operacjach sojuszniczych, misjach pokojowych, międzynarodowych ćwiczeniach czy służby poza granicami państwa wymagają wysokich kompetencji w obszarze komunikacji i znajomości języków obcych. Niestety, pomimo że od przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego minęło już ponad 20 lat, nie wszyscy żołnierze i pracownicy wojska prezentują wysoki poziom znajomości języków obcych. Warto jednak zauważyć działania resortu w tym obszarze. Czy przełożą się one na poprawę kompetencji wojska? Prawdziwym testem w tym zakresie są niewątpliwie ćwiczenia z udziałem wojsk amerykańskich i naszych sojuszników z NATO oraz służba poza granicami kraju.

Nowa decyzja MON

27 maja w dzienniku urzędowym resortu obrony narodowej opublikowano decyzję nr 73/MON w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej. Dokument dzień wcześniej podpisany został przez sekretarza stanu Sebastiana Chwałka. Moc straciła tym samym obowiązująca do tej pory decyzja nr 251/MON z 26 czerwca 2015 roku podpisana przez ministra w rządzie PO-PSL Tomasza Siemoniaka. Warto zauważyć, że dokument ten do tej pory był nowelizowany tylko raz – niewielkie zmiany wprowadzono bowiem w 2018 roku.

Jakie zmiany w systemie kształcenia i egzaminowania wprowadza nowa decyzja?

Redakcja Defence24 dotarła do uzasadniania, które przygotowano wraz z nowymi przepisami. Czytamy w nim m. in., że wprowadzanie nowej decyzji wynika z potrzeby określenia zdań i kompetencji Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej i Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w zakresie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych. Obowiązująca do tej pory decyzja nie uwzględniała bowiem zmian jakie zaistniały w strukturze sił zbrojnych tj. utworzenia podlegających bezpośrednio pod ministra obrony narodowej Wojsk Obrony Terytorialnej (utworzone z 1 stycznia 2017 roku) oraz podporządkowania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych pod Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Dzięki wprowadzonym zmianom Dowódca WOT i Szef Inspektoratu Wsparcie uzyskują możliwość powoływania komisji egzaminacyjnych (egzaminy na poziomie 1 i 2) oraz wystawiania świadectw znajomości języków obcych zgodnie z obowiązującym w NATO porozumieniem STANAG 6001. 

Dodatkowo na podstawie decyzji, w uzasadnionych przypadkach żołnierze pełniący w kraju służbę na stanowiskach w międzynarodowych strukturach wojskowych będą mogli ubiegać się o wydanie świadectw w języku angielskim. Ponadto Przewodniczący Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych MON oraz przewodniczący komisji egzaminacyjnych uzyskają uprawnienia do wystawiania zaświadczeń o wynikach egzaminu językowego. Docenią to z pewnością żołnierze i pracownicy wojska ubiegający się o stanowiska w strukturach sojuszniczych. Zaświadczenie tego rodzaju będzie miało ważność 90 dni i pozwoli na potwierdzenie zdobytych lub zweryfikowanych kompetencji językowych. Jest to duże ułatwienie, ponieważ pozwala na potwierdzenie kwalifikacji przed uzyskaniem świadectwa.

Organizacja szkolenia językowego w siłach zbrojnych

Analiza zapisów zawartych w decyzji MON pozwala na poznanie organizacji i systemu kształcenia oraz egzaminowania sił zbrojnych w zakresie znajomości języków obcych. Jak zatem wygląda ten system w świetle zapisów nowej decyzji?

Dla kogo nauka?

Nauką i doskonaleniem znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej objęci są żołnierze zawodowi, kandydaci na żołnierzy zawodowych – podchorążowie, kadeci i elewi, członkowie korpusu służby cywilnej oraz inni pracownicy resortu obrony narodowej, a także żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową.

Decyzja wskazuje na Szefa Sztabu WP, dowódców rodzajów sił zbrojnych oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia, dyrektorów (szefów) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Dowódcę Garnizonu Warszawa oraz rektorów-komendantów uczelni wojskowych jako przełożonych, których zadaniem jest zapewnienie możliwości w zakresie nauki i podnoszenia kwalifikacji w obszarze znajomości języków obcych.

Priorytety

Resort określa następujące priorytety kształcenia językowego:

 • realizacja celu związanego z członkostwem w NATO w zakresie umiejętności językowych;
 • spełnienie wymogów określonych na zajmowanym stanowisku;
 • przygotowanie do służby na stanowiskach poza granicami kraju oraz w szkoleniach prowadzonych w językach obcych;
 • podnoszenie poziomu znajomości innych języków obcych niż język angielski – wybrane jednostki wojskowe.

Formy nauczania

Żołnierze i pracownicy wojska mają możliwość korzystania z następujących form nauczania języków obcych:

- kandydaci na żołnierzy zawodowych:

 • nauczanie programowe w uczelniach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia oraz szkołach podoficerskich;

- żołnierze zawodowi, żołnierze OT i pracownicy resortu obrony narodowej:

 • kształcenie w ramach semestralnych kursów językowych;
 • doskonalenie w ramach kursaów doskonalących i wyrównawczych;
 • doskonalenia na kursach językowych w placówkach edukacyjnych za granicą;
 • doskonalenia podczas szkolenia w jednostkach (instytucjach) wojskowych;
 • doskonalenia w formie e-lerningu;
 • nauczania w ramach innych doraźnie organizowanych kursów;

- żołnierze zawodowi:

 • programowe doskonalenie znajomości terminologii wojskowej w ramach specjalistycznych kursów (studiów) dłuższych niż trzy miesiące.

Skala ocen

Znajomość języka obcego określana jest poprzez Standardowy Profil Językowy w obrębie sprawności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

W zakresie oceniania znajomości języków obcych zgodnie z Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001 obowiązują następujące poziomy:

 • poziom 0 – brak znajomości języka;
 • poziom 0+ - niepełna znajomość podstawowa;
 • poziom 1 – znajomość podstawowa;
 • poziom 1+ - znajomość podstawowa plus;
 • poziom 2 – znajomość średnio zaawansowana;
 • poziom 2+ - znajomość średnio zaawansowana plus;
 • poziom 3 – znajomość zaawansowana;
 • poziom 3+ - znajomość zaawansowana plus;
 • poziom 4 – znajomość biegła;
 • poziom 4+ - znajomość biegła plus;
 • poziom 5 – znajomość doskonała.

Gdzie i jak szkoli się wojsko?

Kursy języka angielskiego organizowane są na bazie Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi (WSNJO), uczeni wojskowych, ośrodków doskonalenia językowego i centrów szkolenia sił zbrojnych. Dodatkowo za zgodą Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, dowódców rodzajów sił zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i Dowódcy Garnizonu Warszawa przewidziano możliwość organizowania kursów, kursów doskonalących oraz wyrównawczych na poziomach 1-3 w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz cywilnych szkołach lub ośrodkach szkoleniowych.

Centralną placówką w systemie kształcenia i egzaminowania językowego jest WSNJO, którego komendant jest jednocześnie przewodniczącym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych MON (CKEJO MON). Studium realizuje także kursy z języków obcych innych niż język angielski. Tego rodzaju kursy mogą być także realizowane poza WSNJO po uzyskaniu zgody Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

Pełny cykl kształcenia językowego w trybie nauczania stacjonarnego dzieli się na trzy kursy semestralne – poziomy: podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany. Zdobywanie kwalifikacji na poziomie biegły i doskonały nie jest realizowane w ramach kursów i nauczania stacjonarnego. Świadectwa znajomości języków obcych wydane zgodnie ze STANAG 6001 są ważne bezterminowo. 

W przypadku kandydatów na żołnierzy zawodowych uczelnie wojskowe zgodnie z zapisami decyzji zapewniają warunki niezbędne do uzyskania przed egzaminem na oficera znajomości języka angielskiego na poziomie SPJ 3232.

Co istotne żołnierze i pracownicy wojska mają możliwość przystępowania w do egzaminów w trybie ekstremistycznym. Kandydatów do przewodniczącego CKEJO zgłaszają odpowiednio Szef Sztabu Generalnego WP, dowódcy rodzajów sił zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa, rektorzy- komendanci uczelni wojskowych, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, dyrektorzy (szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej lub osoby przez nich upoważnione. Przy czym kształcenie i egzaminowanie ze znajomości języków obcych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego regulują odrębne przepisy.

Osoby, które z powodzeniem zdadzą egzamin w trybie ekstremistycznym nadal mogą liczyć na gratyfikację finansową. Żołnierzom zawodowym oraz pracownikom resortu obrony narodowej, którzy w trybie eksternistycznym uzyskali po raz pierwszy znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym przyznawana jest jednorazowa nagroda pieniężna w wysokości czterech tysięcy złotych. Nagroda w przypadku zdobycia poziomu biegłej znajomości języka obcego w tym samy trybie wynosi sześć tysięcy złotych. Nagrody żołnierzom przyznaje Dyrektor Departamentu Kadr, na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, a pracownikom pracodawca – dowódca jednostki wojskowej lub szef instytucji.

Własne komisje egzaminacyjne do prowadzenia egzaminów z języków obcych na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym mogą powoływać Szef Sztabu Generalnego WP, dowódcy rodzajów sił zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa oraz rektorzy-komendanci uczelni wojskowych.

Osoby planowane do wyznaczenia na stanowiska służbowe poza granicami kraju lub w strukturach międzynarodowych dyslokowanych na terenie kraju, w przypadku takiego wymogu, są zobowiązane do przystąpienia do certyfikacji językowej przed CKEJO MON. Certyfikacja jest niezbędna, jeśli od daty uzyskania poszczególnych sprawności językowych upłynęły 24 miesiące.

Co z językiem polskim?

Nie zapomniano także o możliwości nauki języka polskiego przez cudzoziemców np. studentów uczelni wojskowych lub żołnierzy stacjonujących w Polsce. W przypadku obcokrajowców określono kompetencje w zakresie nauczania i egzaminowania ze znajomości języka polskiego. Szkolenia i egzaminy odbywają się w uczelniach wojskowych. Osoby te mogą także przystąpić do egzaminów z języków obcych za zgodą przewodniczącego CKEJO MON oraz rektorów-komendantów uczelni wojskowych.

Reklama

Komentarze (11)

 1. Druciak

  Nie da się w trzy semestry zapewnić każdemu kursantowi zaawansowanej znajomości językowej w 3 semestry. NIE-MO-ŻLI-WE. Szczególnie bez wcześniejszych kontaktów z nauką języków obcych. Usystematyzowanie i wchłonięcie zasad językowych od podstaw to kilka lat a nie jeden semestr.

 2. csd

  Znowu gierkowska propaganda sukcesu. Obecnie w wojsku nie liczą się kompetencje, języki czy doświadczenie w służbie w strukturach. Liczy się tylko, kto pod kogo jest podwieszony i kogo jest protegowanym. Nie ma żadnego systemu kwalifikowania na stanowiska poza widzi mi się kadrowców i dowódców. Namacalnym przykładem jest ciągłe negatywne opinie służbowe dla osób ubiegających się o służbę w strukturach lub jako przedstawiciele dyplomatyczni przy polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Tłumaczenie dowódców jest to samo: niskie ukompletowanie jednostki lub cele NATO.

 3. AWU

  A jak z dodatkami językowymi? N.p. u wielu sojuszników znajomość języka na poziomie "fluent" to dodatek nawet rzędu GBP200 czy USD/EUR300 miesięcznie?

 4. Konfederata

  Przy obecnym stanie naszej armii proponuję uczyć naszych wojaków obowiązkowo rosyjskiego, żeby wiedzieli jakie są rozkazy od ich nowego dowództwa.

 5. tttttt

  SZkolenie wojskowe językowe- powinno uwzględniać slownictwo wojskowe oraz slownictwo wojskowe "fachowe" - dodatkowe bardzo zaawansowane moduły. Ktoś w łączności powinien znać nazewnictwo z działów IEEE, ktoś z wojsk inżynieryjnych powinien znać angielskie słowa oznaczające zapał, zapalnik, lont , równiarka, świder itd , ktoś z lotnictwa powinien znać terminologię lotniczą itd. TE moduły powinny się także przenikać - tak aby był ustalony wspólny materiał ( baczność, spocznij, w lewo zwrot, porucznik, chorąży , capstrzyk itd) . I to w każdym danym wymaganym języku zunifikować, nie tylko angielski. Powinniśmy także w ramach kontrwywiadu nauczyć 100 -300 żołnierzy języka sztucznego a posteriori - na wypadek W- tak aby wróg nie mógł rozwikłać znaczenia słów. Oczywiście taki szyfrant musi przejść 10 egzaminów na 5 - tak aby mu się nie pomyliły słowa w czasie wojny. Oczywiście na ten temat cisza w eterze bo wrog zaplaci pieniążki i taki adept chętnie sprzeda materiały szkoleniowe za lepszy samochód lub domek na Mazurach.

  1. marian

   To może już są ci żołnierze, którzy znają ten język. Chyba dobrze, że nic o tym nie wiemy ;) No i mogliby trochę przeszkolić z fachowego słownictwa kadrę rezerwy. Niekoniecznie w postaci ćwiczeń wojskowych, bo to drogo, ale chyba znaleźliby chętnych na jakieś popołudniowe zajęcia raz w tygodniu.

  2. Jarek

   W latach 2001-2003 byłem osobą odpowiedzialną za szkolenie językowe w SZ RP. Również kierowana wówczas przez mnie grupa oficerów opracowała Decyzję MON dotyczącą szkolenia i kształcenia językowego. Dzisiaj mam okazję obserwować (jako cywil) funkcjonowanie systemu nauczania języków obcych w RON, dlatego też zgadzam się z Twoją opinią. Dodam tylko to, że najnowsza Decyzja jest elementem kosmetycznym i nie wprowadza poważnych zmian systemowych. Dostosowano ją tylko do struktury funkcjonalnej SZ RP istniejącej od 2017 roku. Jeśli zostanie WPROWADZONY, zgodnie z zapowiedziany, nowy SK i Dow. to znów bedzie nieaktualna.

 6. Marecki

  Niech nie zapomną o pacierzu. Znajomość na "polu kukurydzy" na pewno się przyda...

 7. Marek

  Szkoda tylko że na takie kursy w żaden sposób nie można się dostać i to latami!

 8. zdziwiony

  A może zrobić tak aby kurs uczył języka obcego a nie po to aby zdac egzamin...

 9. translator

  czy podchorążowie w Dęblinie dalej muszą brać korki z angielskiego"na mieście",bo poziom nauczania jest bardzo niski?

  1. Alu Gator

   Kolego a na,WAT w Warszawie nie jest lepiej

  2. english speaker

   Chętnie udzielę :D

 10. martin

  jezyk obowiazkowy to hebrajski i ukrainski

  1. y

   Oczywiście. W Izraelu i na Ukrainie! Dla Twojej wiadomości, bo masz ewidentne braki w wykształceniu - w Polsce językiem obowiązującym jest język polski!

  2. Rzyt

   Dokładnie

  3. carl fath

   Tam najbardziej rozpowszechnionym językiem jest rosyjski...

 11. Lisu

  Moim zdaniem największym błędem jest brak nagród za egzaminy eksternistyczne na poziomach 1i2 za każdy język obcy. Ponadto żołnierzy ktorzy samodzielnie zdobywają certyfikaty stanag 6001 powinno się promować i w pierwszej kolejności wysyłać na szkoły podoficerski i oficerskie.

  1. xyz

   Nagrody są, piszesz wniosek do dowodcy JW i dostajesz, przynajmniej ja dostałem za jedynkę, teraz czekam na dwójkę i też myślę, że bez problemu zostanie przyznana.

Reklama