Zmiany w regulaminie organizacyjnym MON

30 listopada 2020, 08:21
MON
Fot. MON

Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadza istotnie zmiany w regulaminie organizacyjnym resortu. Wynikają one z utworzenie nowego departamentu, modyfikacji nazw oraz zadań istniejących komórek organizacyjnych. Jak szeroki jest zakres zmian organizacyjnych, które wchodzą w życie w listopadzie i grudniu?

Zobacz także
Reklama

9 listopada w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Obrony Narodowej opublikowano Zarządzenie nr 20/MON Ministra Obrony Narodowej z 6 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego resortu. Zmiany organizacyjne wynikające z Zarządzenia podpisanego przez Ministra Mariusza Błaszczaka wchodzą w życie odpowiednio z 9 listopada oraz 1 grudnia br. 

Jakiego rodzaju zmiany wprowadzono?

Najważniejszą ze zmian jest powołanie nowej komórki organizacyjnej tj. Departamentu Innowacji, określenie jej zakresu odpowiedzialności i zdań oraz przekształcenie Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w Departament Szkolnictwa Wojskowego i zmiana jego zadań.

Reklama
Reklama

Zakres działania i odpowiedzialność nowych departamentów 

Zgodnie z zapisami znowelizowanego regulaminu organizacyjnego Departament Innowacji odpowiada za zarzadzanie w resorcie działalnością̨ naukowo-badawczą w obszarze krajowym i międzynarodowym, wypracowywanie celów polityki innowacji w zakresie swojej właściwości oraz obsługę̨ i merytoryczne wsparcie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej. Departament powstał w celu wspierania rozwoju Sił Zbrojnych poprzez zapewnienie warunków do podnoszenia innowacyjności w prowadzonej działalności naukowo-badawczej.

Zadania Departamentu Innowacji:

 • definiowanie propozycji celów strategicznych w obszarze innowacyjnych technik i technologii obronnych w ramach procesu planowania rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego
 • zarzadzanie działalnością̨ naukowo-badawczą, w tym:
  • organizacja procesu planowania i realizacji badań naukowych w resorcie we współpracy z wojskowymi uczelniami i wojskowymi instytutami badawczymi,
  • organizacja procesu planowania i realizacji badań naukowych we współpracy z przedstawicielami innych organów administracji rządowej, w szczególności z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, jego agencjami wykonawczymi, środowiskiem naukowym cywilnych uczelni i instytutów badawczych,
  • zawieranie umów na realizację badań naukowych,
  • podejmowanie działań́ na rzecz nawiązywania dwustronnej i wielostronnej międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej w dziedzinie obronności oraz koordynowanie uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych programach i projektach naukowo-badawczych wdziedzinie obronności, w szczególności realizowanych w ramach Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony, Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii (NATO STO),
 • koordynowanie współpracy z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie działalności naukowo-badawczej, w tym w zakresie planowania i pozyskiwania środków finansowych na realizację badań naukowych;
 • obsługa i wsparcie merytoryczne Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej;
 • inicjowanie i tworzenie mechanizmów wsparcia polityki innowacyjności w środowisku naukowo-badawczym resortu, w tym organizacja konkursów mających na celu wsparcie działalności naukowo-badawczej, skutkujących przyznaniem nagród, o których mowa w art. 460 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086).”;

Natomiast Departament Szkolnictwa Wojskowego odpowiada za określanie celów i kierunków rozwoju wyższego szkolnictwa wojskowego, realizację zadań́ na rzecz procesu przygotowania i doskonalenia zawodowego żołnierzy na potrzeby Sił Zbrojnych oraz sprawowanie nadzoru nad uczelniami wojskowymi. Celem dla Departamentu jest wsparcie rozwoju Sił Zbrojnych poprzez tworzenie warunków do kształcenia kandydatów na oficerów i doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych.

Zadania Departamentu Szkolnictwa Wojskowego:

 • wykonywanie czynności nadzoru nad uczelniami wojskowymi, w tym:
  • opracowywanie propozycji kierunków rozwoju wyższego szkolnictwa wojskowego,
  • nadzór w zakresie zgodności działania uczelni wojskowych z przepisami prawa i statutem oraz prawidłowości wydatkowania środków publicznych,
  • udział w programowaniu rozwoju Sił Zbrojnych w obszarze wyższego szkolnictwa wojskowego,
  • opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących działalność wyższego szkolnictwa wojskowego,
  • ocena wykonywania obowiązków przez rektorów-komendantów uczelni wojskowych;
 • zabezpieczenie procesu kształcenia i szkolenia realizowanego w uczelniach wojskowych, w tym:
  • prowadzenie spraw związanych z podziałem środków finansowych dla
  • uczelni wojskowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego
  • i badawczego oraz na zadania związane z obroną narodową,
  • realizację zadań Ministra w zakresie przyznawania i rozliczania środków finansowych przekazanych uczelniom wojskowym na realizację inwestycji
  • związanych z kształceniem, w ramach centralnych planów rzeczowych,
  • prowadzenie spraw związanych z:
   • wyposażaniem w sprzęt i środki materiałowe niezbędne do szkolenia żołnierzy,
   • zlecaniem i finansowaniem przez Ministra zadań szkoleniowych jednostkom nadzorowanym;
 • zarządzanie procesem przygotowania kadr oficerskich na potrzeby Sił Zbrojnych, z wyjątkiem kadr medycznych w specjalnościach medycznych, w tym:
  • określanie wymagań programowych kształcenia kandydatów na oficerów,
  • współdziałanie z osobami posiadającymi kwalifikacje właściwe dla danego
  • korpusu osobowego (grupy osobowej) w zakresie koordynowania ich udziału
  • w przygotowaniu kadr oficerskich,
  • koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem w uczelniach
  • wojskowych kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na oficerów, w ramach szkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, terytorialnej służby wojskowej oraz przeszkalania kadr rezerwy;
 • zarządzanie systemem doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w resorcie, w tym:
  • planowanie procesu doskonalenia zawodowego w uczelniach wojskowych oraz nadzór nad jego realizacją,
  • monitorowanie i prowadzenie bieżącej analizy funkcjonowania systemu,
  • koordynowanie procesu realizacji szkoleń specjalistycznych z zakresu medycyny lotniczej,
  • współpraca z osobami posiadającymi kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) w zakresie koordynowania ich uczestnictwa w systemie doskonalenia zawodowego;
 • zarządzanie systemem kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej, w tym:
  • planowanie procesu kształcenia językowego,
   koordynowanie realizacji celu Sił Zbrojnych związanego z członkostwem w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie umiejętności językowych,
  • wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad Wojskowych Studium Nauczania Języków Obcych oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną Języków Obcych Ministerstwa Obrony Narodowej;
 • koordynowanie współpracy międzynarodowej w zakresie wyższego szkolnictwa wojskowego, w tym:
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją kształcenia i doskonalenia zawodowego obcokrajowców w uczelniach wojskowych,
  • koordynowanie udziału uczelni wojskowych w międzynarodowych programach edukacyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowych na dofinansowanie szkół i placówek oświatowych, w związku z realizacją zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych w dziedzinie obronności, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 • wykonywanie zadań organu prowadzącego Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie i Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie.

Zmiany w innych komórkach organizacyjnych

Dodatkowo rozszerzono zakres zdań realizowanych przez Departament Ochrony Informacji Niejawnych. Nowe zapisy obejmują: monitorowanie aktualności poświadczeń bezpieczeństwa osób zatrudnionych lub pełniących służbę w MON, wykonywanie zadań na rzecz Ministra w zakresie czynności nadzoru wobec Narodowego Centrum Bezepieczeństwa Cyberprzestrzeni i Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Zegrzu oraz zapewnianie obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

W przypadku Departamentu Polityki Zbrojeniowej zakres wykonywanych zadań rozszerzono o organizowanie działań obejmujących krajową i zagraniczną współpracę wojskowo-techniczno-przemysłową, w tym:

 • realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem w międzynarodowych projektach zbrojeniowych w ramach współpracy dwustronnej, wielostronnej oraz Europejskiej Agencji Obrony (EDA) oraz Konferencji Krajowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia Traktatu Północnoatlantyckiego (CNAD),
 • współpracę z Agencją Mienia Wojskowego oraz przedsiębiorcami krajowego przemysłu obronnego wykonującymi zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, w zakresie realizacji obrotu towarami, technologiami i usługami.

Zmodyfikowano także zakres działania Biura Audytu Wewnętrznego oraz dwóch zarządów Sztabu Generalnego WP.

Zgodnie z zapisami znowelizowanego regulaminu organizacyjnego Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 SG WP odpowiada za proces planowania użycia Sił Zbrojnych, programowanie rozwoju zdolności Sił Zbrojnych do rażenia oraz przetrwania i ochrony wojsk, planowanie mobilizacyjne, organizację systemu gotowości bojowej, programowanie rozwoju systemu szkolenia oraz za koordynację przedsięwzięć związanych ze wspomaganiem operacji powietrznych.

Celem Zarządu w świetle obowiązującego regulaminu organizacyjnego jest określenie sposobów osiągnięcia celów polityczno- militarnych państwa poprzez planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych, programowanie niezbędnych zdolności do rażenia oraz przetrwania i ochrony wojsk, utrzymanie systemu gotowości mobilizacyjnej i bojowej, wytyczanie zasadniczych kierunków szkolenia Sił Zbrojnych, a także rozwój zdolności w obszarze wspomagania operacji powietrznych. Katalog zadań realizowanych przez Zarząd P3/P7 rozszerzono o programowanie i monitorowanie przedsięwzięć w zakresie prawa lotniczego, utworzenia Władzy Lotnictwa Wojskowego oraz udziału w Komitecie Zarządzania Przestrzenią Powietrzną, inicjatywie Regionalnego Programu Bezpieczeństwa Przestrzeni Powietrznej i Programie Powietrznego Wczesnego Ostrzegania i Naprowadzania NATO.

W przypadku Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 SGWP wskazano, że uczestniczy on w planowaniu wsparcia dowodzenia oraz działań w cyberprzestrzeni na czas pokoju, kryzysu i wojny, odpowiada za zarządzanie procesem rozwoju zdolności Sił Zbrojnych do dowodzenia, koordynowanie przygotowania i utrzymania Zapasowych Stanowisk Kierowania Obroną Państwa (ZSKOP) oraz wykonuje zadania na rzecz Szefa SG WP.

Natomiast Biuro Audytu Wewnętrznego zgodnie z zapisami regulaminu organizacyjnego odpowiada za prowadzenie audytu wewnętrznego w Ministerstwie i obsługę Komitetu Audytu oraz koordynację audytu wewnętrznego w dziale administracji rządowej obrona narodowa. Celem działania Biura jest wsparcie Ministra w realizacji celów i zadań poprzez niezależną i obiektywną oraz systematyczną i dokonywaną w sposób uporządkowany ocenę funkcjonujących systemów i procesów w resorcie oraz poprzez doradztwo we wskazanym zakresie.

Jeśli chodzi o zakres zadań Biura to należą do nich:

 • systematyczna ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Ministerstwie, w tym:
  • analiza ryzyka na potrzeby opracowania rocznego planu audytu,
  • przeprowadzanie zadań zapewniających i czynności sprawdzających,
  • wykonywanie czynności doradczych,
  • sygnalizowanie istotnych ryzyk i proponowanie usprawnień funkcjonujących procesów służących realizacji celów;
 • obsługa organizacyjno-merytoryczna Komitetu Audytu, w tym:
  • analiza planów audytu wewnętrznego, sprawozdań z wykonania planów i innych dokumentów oraz informacji z jednostek organizacyjnych resortu niezbędnych dla Komitetu Audytu,
  • przygotowywanie zbiorczych informacji o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej oraz proponowanych usprawnieniach kontroli zarządczej w dziale,
  • przygotowywanie zbiorczych informacji o działalności audytu wewnętrznego w dziale,
  • prowadzenie spraw dotyczących wyrażania zgody przez Komitet Audytu na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmiany warunków pracy i płacy kierowników komórek audytu wewnętrznego w resorcie,
  • prowadzenie innych działań mających na celu wsparcie Komitetu Audytu;
 • koordynowanie audytu wewnętrznego w dziale w zakresie wynikającym z zadań Komitetu Audytu, w tym opracowywanie propozycji rozwiązań dotyczących:
  • zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w dziale,
  • planowania i sprawozdawczości audytu wewnętrznego,
  • programu zapewnienia i poprawy jakości wraz z metodyką pomiaru efektywności audytu wewnętrznego w dziale.
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 5
Reklama
Zaniepokojony
piątek, 4 grudnia 2020, 08:35

Dlaczego nikt nie zwrócił uwagi na usunięty ust 2 paragrafu 7 - Szef SG WP od 01 grudnia już nie kieruje Sztabem Generalnym

Co tu się dzieje
piątek, 4 grudnia 2020, 15:45

Dokładnie, obecnie najwyższym dowodzącym jest cywil i to w dodatku najniższy wzrostem... W mediach cisza na ten temat! SZEF SZTABU GENERALNEGO ZGODNIE Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM OD 1 GRUDNIA 2020 NIE MA PRAWA DOWODZIĆ SZTABEM GENERALNYM!

Dede
poniedziałek, 30 listopada 2020, 21:29

Już widzę tę zmianę technologiczną i innowacje..Nowa farba na mi 24 i mi 2, nowy holownik dla MW budowany do końca kadencji że zmianą planów na pancernej...

Cyniczna Świnia
wtorek, 1 grudnia 2020, 15:11

No a holownika zawsze można zrobić pancernik. Polak potrafi. Jak zaczeli budować Ślązaka-Gawrona to przez 18 lat nawet mają marynarza 18 letniego. Amerykanie Atomowy lotniskowiec robią w 7 lat.

rozbawiony
poniedziałek, 30 listopada 2020, 12:53

Sądząc po liczbie Departamentów i zatrudnionych w nich urzędasów to jesteśmy potęgą wojskową która wkrótce przeskoczy siłą armii taką Rosję . Jest moc !!!

Tweets Defence24