Opublikowano zarządzenie ws komitetu, którym będzie kierował wicepremier Kaczyński

10 października 2020, 06:39
2_449
Fot.Krystian Maj/KPRM

Opublikowano zarządzenie ws Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. W skład komitetu, którym będzie kierował wicepremier Jarosław Kaczyński, wchodzą też ministrowie: obrony, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i koordynator służb specjalnych.

Reklama

arządzenie premiera z 9 października zostało opublikowane w Monitorze Polskim. Weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Nowi ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego zostali powołani przez prezydenta we wtorek. Do rządu, jako wicepremier wszedł szef PiS. Wcześniej zapowiadano, że Jarosław Kaczyński będzie kierował komitetem do spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony. Szef KPRM Michał Dworczyk zapowiadając w piątek publikację zarządzenia powiedział w TVP Info, że "trwały pewne ustalenia, ten komitet to nowe ciało, w związku z tym trzeba było pewne kwestie doprecyzować".

Zgodnie z zarządzeniem w skład Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych wchodzą: jego przewodniczący, wicepremier wskazany przez szefa rządu oraz minister obrony narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister sprawiedliwości, minister właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, jeżeli został wyznaczony przez premiera, minister właściwy do spraw zagranicznych. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, inne osoby.

Do zadań komitetu należy zapewnienie koordynacji przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz rekomendowanie rządowi lub premierowi propozycji w tym zakresie.

Komitet ma zajmować się: dokonywaniem analiz w zakresie dotyczącym spraw wewnętrznych, porządku publicznego, obronności oraz wymiaru sprawiedliwości, w tym dotyczących praworządności podejmowanych decyzji; zapewniać koordynację wykonywania przez rząd i inne organy administracji rządowej zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa; rozpatrywać projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia bezpieczeństwa i obrony państwa.

Kolejne zadania Komitetu to: zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej mających na celu przygotowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych dotyczących bezpieczeństwa i obrony państwa, rozpatrywanie rozbieżności powstałych w toku uzgadniania projektów tych dokumentów, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć tych rozbieżności oraz zlecanie Rządowemu Centrum Legislacji sporządzania stanowisk prawno-legislacyjnych dotyczących projektów aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa.

Komitet ma też: analizować rządową politykę bezpieczeństwa i obrony państwa, w tym inicjatywy wymagające współpracy międzyresortowej, oraz wypracowywać rozwiązania w zakresie spójności tej polityki i przedstawiać je rządowi; wypracowywać projekty rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych dotyczących bezpieczeństwa i obrony państwa; przygotowywać propozycje działań na rzecz bezpieczeństwa na poziomie strategicznym, w tym w zakresie: rozwoju zdolności operacyjnych służb mundurowych, pozyskiwania uzbrojenia i innych produktów, rozwoju przemysłu obronnego, działalności badawczo-rozwojowej na potrzeby bezpieczeństwa i obronności, mobilizacji zasobów oraz rezerw strategicznych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności; analizować i wypracowywać propozycje udoskonalania systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Zgodnie z zarządzeniem, przewodniczący może zarządzić niejawność całości lub części posiedzenia komitetu. Ponadto określa szczegółowe sposoby i terminy realizacji zadań komitetu oraz wskazuje osoby lub podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie; może powoływać stałe lub czasowe zespoły robocze, wyznaczać ich skład spośród członków komitetu oraz przydzielać im zadania.

Komitet może określić tryb i terminy wykonania prac zmierzających do przygotowania projektu dokumentu rządowego przewidzianego do rozpatrzenia przez rząd lub premiera oraz wskazywać organy odpowiedzialne za ich wykonanie. Uprawnienia te przysługują również przewodniczącemu, jeżeli komitet nie określił trybu i terminu wykonania odpowiednich prac lub organów odpowiedzialnych za ich wykonanie.

Przewodniczący powołuje sekretarza komitetu, który odpowiadać będzie za sprawy organizacyjne.

Zgodnie z zarządzeniem, komitet odbywa posiedzenia w terminach określonych przez jego przewodniczącego, który może zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk. Rozstrzygnięcia komitetu zapadają w drodze uzgodnienia. W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, rozstrzyga zdanie przewodniczącego komitetu; członkowie mogą zgłosić zdanie odrębne w stosunku do zapadłego rozstrzygnięcia.

Obsługę organizacyjną i merytoryczną komitetu oraz środki związane z jego działalnością zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

PAP - mini

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 2
Reklama
auto
środa, 14 października 2020, 16:41

Oto nowe CZEKA

Monkey
sobota, 10 października 2020, 16:01

Przynajmniej teraz jest oficjalnym, kto stoi na czele państwa. Nie zgadzam się w wielu sprawach z JK, który w duecie z LK zawsze był „złym gliną” (od 2010 roku „dobrego” niestety już nie ma), ale teraz nareszcie już oficjalne. Chciałbym, żeby PAD dał radę wejść w buty tego „dobrego gliny”, lecz wydaje mi się, że pomimo prób te buty okażą się za duże...

Tweets Defence24