Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

[Ankieta wyborcza] .Nowoczesna o bezpieczeństwie i obronności

[Ankieta bezpieczeństwa] Poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytania, przedstawione przez Komitet Wyborczy .Nowoczesna. 

Siły zbrojne 

1. Czy przewidują Państwo wprowadzenie zmian priorytetów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w stosunku do obecnego Planu Modernizacji Technicznej?  Jeżeli tak, prosimy o opisanie zmian.

Nowoczesna opowiada się za wywiązaniem się z dotychczas podpisanych umów z partnerami krajowymi i zagranicznymi na modernizację techniczną SZ RP.

2. Jakie nakłady powinna według Państwa przeznaczać na obronę Polska? Czy powinny one się plasować na poziomie 2% PKB zalecanym przez NATO i wprowadzonym od 2016 roku, bądź też powyżej lub poniżej tego poziomu?

Nowoczesna jest za utrzymaniem wydatków na obronność na poziomie 2 proc. PKB zalecanym przez Sojusz Północnoatlantycki.

3. Kryzys na Ukrainie i zmiana w środowisku bezpieczeństwa unaoczniły znaczenie systemu rezerw osobowych sił zbrojnych. Czy i w jaki sposób zamierzają państwo dążyć do wzmocnienia systemu rezerw polskiej armii oraz budowy systemu obrony terytorialnej? Czy w związku z tym konieczne jest przywrócenie poboru powszechnego bądź umożliwienie pełnego przeszkolenia wojskowego dla ochotników?

Nowoczesna opowiada się za utrzymaniem armii ochotniczej przy rozbudowie systemu szkolenia rezerw. Jesteśmy za budową nowoczesnego systemu obrony terytorialnej, wykorzystującego potencjał organizacji proobronnych.

4. Czy zamierzają Państwo wprowadzać zmiany w obecnej strukturze Sił Zbrojnych,  w tym w dyslokacji jednostek bądź systemie dowodzenia i kierowania SZ RP? Jeżeli tak, prosimy o opisanie planowanych zmian.

Nowoczesna opowiada się za zwiększeniem obecności jednostek SZ RP w okresie „P” na ścianie wschodniej. Uważamy, że niezbędny jest audyt systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP, który odpowie na pytania o możliwe kierunki zmian.

5. Czy system i proces pozyskiwania zdolności bojowych przez Siły Zbrojne powinien być zmieniony?

Proces pozyskiwania systemów uzbrojenia i wyposażenia SZ RP powinien nadążać za zmianami zachodzącymi w obszarach operacyjnym, technicznym i prawnym. Nowoczesna opowiada się za maksymalnym odbiurokratyzowaniem i uproszczeniem przetargów na sprzęt wojskowy przy zachowaniu właściwej osłony kontrwywiadowczej. Pozyskiwanie zdolności bojowych powinno opierać się na efektywności poprzez uproszczenie zasad i skrócenie czasu zaspokojenia potrzeb operacyjnych.

Przemysł zbrojeniowy

6. Jaką rolę według Państwa powinien odgrywać przemysł zbrojeniowy w systemie bezpieczeństwa kraju? W jakim zakresie rynek zamówień obronnych powinien być objęty regulacjami ograniczającymi dostęp dla podmiotów zewnętrznych, np. z uwagi na ochronę podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa?

Przemysł zbrojeniowy powinien stać się jednym z ważnych filarów rozwoju innowacyjnej, nowoczesnej gospodarki. Nowoczesna opowiada się za rozwojem rodzimego przemysłu zbrojeniowego przy zachowaniu transferu najnowszych technologii z zagranicy. Rynek zamówień obronnych powinien być objęty skuteczną osłoną kontrwywiadowczą

7. Jaka powinna być rola offsetu w systemie i procesie zakupów sprzętu i uzbrojenia dla sił zbrojnych, w kontekście wsparcia przemysłu zbrojeniowego? Czy powinien on pozostawać w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej, czy też innych resortów?

Offset powinien być uwzględniany w systemie i procesie zakupów dla SZ RP. Powinien pozostawać w gestii MON przy stosowaniu konsultacji z pozostałymi resortami.

8. Do chwili obecnej zakończono proces konsolidacji państwowych podmiotów przemysłu obronnego. Czy zamierzają Państwo wprowadzać strukturalne (instytucjonalne) zmiany w przemyśle obronnym bądź w systemie zakupów sprzętu wojskowego i uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP?

Nowoczesna opowiada się za audytem funkcjonowania państwowych podmiotów przemysłu obronnego i systemu zakupów dla SZ RP, które odpowiedzą na możliwe kierunki zmian.

Bezpieczeństwo międzynarodowe

9. Jakie powinny być według Państwa główne cele Polski na szczyt NATO w 2016 roku i jakie działania należy podjąć, aby podczas szczytu zostały zrealizowane postulaty istotne dla bezpieczeństwa RP?

Jednym z najważniejszych celów Polski na szczyt NATO jest określenie form reagowania na nowe zagrożenia bezpieczeństwa w naszym regionie (konflikty asymetryczne). Wojna na wschodzie Ukrainy uwidoczniła nowe wyzwania przed jakimi stoi Sojusz Północnoatlantycki.

10. Jakie obszary stosunków międzynarodowych uznają Państwo za kluczowe dla realizacji interesów bezpieczeństwa Polski (zarówno w wymiarze regionalnym, jak i np. transatlantyckim)? Prosimy o wskazanie, jakie powinny być według Państwa główne kierunki i sposoby realizacji polskiej polityki zagranicznej w zakresie bezpieczeństwa.

Kluczowymi elementami w zakresie realizacji bezpieczeństwa narodowego RP jest bezpieczeństwo energetyczne, rozwijanie własnych zdolności obronnych oraz dbanie o kolektywny wymiar bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego.

11. Czy i w jaki sposób Polska powinna się angażować w rozwiązywanie konfliktów poza obszarem traktatowym NATO, jak konflikt na Ukrainie czy kryzys związany z napływem uchodźców do Europy? Czy Polska powinna zwiększyć zaangażowanie w misje stabilizacyjne, np. pod egidą ONZ – jeśli tak, pod jakimi warunkami?

Uważamy, że zaangażowanie Polski w rozwiązywanie konfliktów poza obszarem UE i poza obszarem traktatowym NATO powinno być konsultowane z naszymi partnerami z tych organizacji oraz uwzględniać stanowisko ONZ.

12. Jakie według Państwa powinny być główne priorytety zaangażowania Polski w Unii Europejskiej w kwestiach bezpieczeństwa?

Polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe powinny ściśle współdziałać ze służbami państw Unii Europejskiej z uwagi na wspólne zagrożenia jak np. terroryzm czy kryzys imigracyjny.

Bezpieczeństwo wewnętrzne i służby specjalne

13. Czy przewidują Państwo zmiany strukturalne w Policji i Straży Granicznej w związku z kryzysem imigracyjnym oraz sytuacją na Ukrainie? Czy według Państwa potrzebna jest zmiana modelu funkcjonowania Straży Granicznej – w chwili obecnej formacji o charakterze policyjnym?

W sprawie ewentualnych zmian w modelu funkcjonowania Straży Granicznej opowiadamy się za konsultacjami z naszymi partnerami z Unii Europejskiej z uwagi na przynależność do strefy Schengen.

14. Czy według Państwa pożądane są zmiany zakresu uprawnień formacji policyjnych i służb specjalnych, w tym również w zakresie gromadzenia informacji wywiadowczych?

W chwili obecnej jesteśmy za zachowaniem dotychczasowych uprawnień formacji policyjnych i służb specjalnych.

15. Czy przewidują Państwo wprowadzenie zmian w strukturze i podległości polskich służb wywiadowczych jak i kontrwywiadowczych (zarówno cywilnych, jak i wojskowych)? W jaki sposób powinny być reformowane polskie służby specjalne?

Nowoczesna opowiada się za przeprowadzeniem audytu struktury i funkcjonowania służb specjalnych, który odpowie na pytania dotyczące możliwych kierunków reformy.

Wymiar polityczno-militarny i nadzór nad służbami specjalnymi

16. Czy Państwa zdaniem politycy mają wystarczające narzędzia do realizacji cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi i służbami specjalnymi?

Obecnie narzędzia prawne są wystarczające do realizacji skutecznej cywilnej kontroli nad SZ RP i służbami specjalnymi, są jednakże nieefektywnie wykorzystywane z uwagi na niski stopień przygotowania cywilnej kadry kierowniczej.

17. Czy w Państwa opinii potrzebne są zmiany strukturalne i proceduralne w zakresie cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi i służbami specjalnymi?

Nowoczesna opowiada się za audytem funkcjonowania SZ RP i służb specjalnych, który da odpowiedź na pytanie o możliwe kierunki reform.

18. Jaka powinna być rola Sejmu i sektora pozarządowego w tym zakresie?

Rola Sejmu koncentrować się powinna na funkcji kontrolnej (Komisja ds. Służb Specjalnych, Komisja Obrony Narodowej), zaś sektora pozarządowego na funkcji doradczej. 

Reklama

Komentarze (3)

  1. Tomasz

    beznadziejnie, widać brak pomysłu Korwin najlepiej

  2. ed

    Lanie wody. Zero konktetów. Żadnych zmian.

  3. Rudy

    Nowoczesna czytana od tyłu to podobno Platforma Obywatelska

Reklama