Wojsko szuka dostawców mundurów. Dwa przetargi

29 grudnia 2019, 09:55
12
Fot. Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej
Reklama

3 Regionalna Baza Logistyczna ogłosiła rozpoczęcie dwóch postępowań, których celem będzie wyłonienie dostawców mundurów polowych letnich i mundurów polowych. Dostawy mają być przeprowadzone w latach 2020-2022.

Mundury polowe 

Zamówienie na mundury polowe rozdzielone jest na 5 zadań gwarantowanych:

 • Zadanie nr 1. Mundur polowy - w 2020 r.: 32 000 kpl.; w 2021 r.: 27 000 kpl.; w 2022 r.: 27 000 kpl,
 • Zadanie nr 2. Mundur polowy - w 2020 r.: 29 150 kpl.; w 2021 r.: 25 000 kpl.; w 2022 r.: 24 000 kpl.
 • Zadanie nr 3. Mundur polowy - w 2020 r.: 30 000 kpl.; w 2021 r.: 26 000 kpl.; w 2022 r.: 25 000 kpl,
 • Zadanie nr 4. Mundur polowy - w 2020 r.: 31 000 kpl.; w 2021 r.: 26 000 kpl.; w 2022 r.: 25 000 kpl,
 • Zadanie nr 5. Mundur polowy - w 2020 r.: 30 318 kpl.; w 2021 r.: 26 695 kpl.; w 2022 r.: 26 494 kpl;

Oraz 5 w ramach prawa opcji:

 • Zadanie nr 1. Mundur polowy - w 2021 r.: 5 400 kpl.; w 2022 r.: 5 400 kpl.
 • Zadanie nr 2. Mundur polowy - w 2021 r.: 5 000 kpl.; w 2022 r.: 4 800 kpl.
 • Zadanie nr 3. Mundur polowy - w 2021 r.: 5 200 kpl.; w 2022 r.: 5 000 kpl.
 • Zadanie nr 4. Mundur polowy - w 2021 r.: 5 200 kpl.; w 2022 r.: 5 000 kpl.
 • Zadanie nr 5. Mundur polowy - w 2021 r.: 5 200 kpl.; w 2022 r.: 5 200 kpl.

Przedmioty zamówienia muszą być wyprodukowane według wymagań określonych w Wojskowej Dokumentacji Techniczno-Technologicznej (WDTT) 124P/MON oraz w Warunkach Technicznych (US-22), muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (z danego roku planowanej dostawy). W stosunku do dostaw realizowanych w latach 2021-2022 dopuszcza się dostawę w I kwartale z produkcji pochodzącej z roku poprzedniego.  Wykonawca będzie musiał zaprezentować aktualne zaświadczenia poświadczającego posiadanie wzoru zakładowego munduru polowego zgodnego z WDTT 124 P/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 124P/MON przez Komendanta WOB-WSM.

Dostawca ma dysponować zabezpieczeniem finansowym w wysokości nie mniejszej niż:

 • dla zadania nr 1: 8.400.000,00 zł,
 • dla zadania nr 2: 7.700.000,00 zł,
 • dla zadania nr 3: 7.900.000,00 zł,
 • dla zadania nr 4: 8.200.000,00 zł
 • dla zadania nr 5: 8.000.000,00 zł

wykonać w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 dostawy dla służb mundurowych o wartości:

 • dla zadania nr 1: 1.700.000,00 zł,
 • dla zadania nr 2: 1.500.000,00 zł,
 • dla zadania nr 3: 1.600.000,00 zł,
 • dla zadania nr 4: 1.600.000,00 zł
 • dla zadania nr 5: 1.600.000,00 zł

oraz podać ich wartość, przedmiot, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Rzeczonymi dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykonawca zaproszony do złożenia oferty ma obowiązek wnieść wadium:

 • Zadanie nr 1 – 415.000,00 zł;
 • Zadanie nr 2 – 380.000,00 zł;
 • Zadanie nr 3 – 390.000,00 zł;
 • Zadanie nr 4 – 400.000,00 zł;
 • Zadanie nr 5 – 400.000,00 zł.

Postępowanie ma charakter procedury ograniczonej. Ocena wniosków w zakresie kryterium selekcji będzie wykonana w oparciu o wykonaną w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, dostawę mundurów dla służb mundurowych. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu otrzyma 25 punktów za każdą wskazaną dodatkową (jednak nie więcej niż 4 dostawy) dostawę o wartości:

 • zadanie nr 1: co najmniej 2.500.000,00 zł brutto
 • zadanie nr 2: co najmniej 2.700.000,00 zł brutto
 • zadanie nr 3: co najmniej 2.700.000,00 zł brutto
 • zadanie nr 4: co najmniej 2.300.000,00 zł brutto
 • zadanie nr 5: co najmniej 2.500.000,00 zł brutto

Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu będą podlegać ocenie według kryterium ceny  (waga 60), terminu wykonania (z wagą 20 - wykonawca zadeklaruje realizację zamówienia w jednym z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia, jednak nie później niż w roku 2020 – 30.11.2020 r.;  w roku 2021 – nie później niż 30.9.2021 r.; w roku 2022 –  nie później niż 30.9.2022 r.) i gwarancji (również waga 20). Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 17.1.2020 o godzinie 10:00.

Mundury polowe letnie

Zamówienie na mundury polowe letnie rozdzielone jest również na 5 zadań gwarantowanych, ale z innymi ilościami kompletów::

 • Zadanie nr 1. Mundur polowy letni - w 2020 r.:26 300 kpl.; w 2021 r.:20 000 kpl.; w 2022 r.: 20 000 kpl.
 • Zadanie nr 2. Mundur polowy letni - w 2020 r.:28 000 kpl.; w 2021 r.:22 000 kpl.; w 2022 r.: 20 000 kpl.
 • Zadanie nr 3. Mundur polowy letni - w 2020 r.:28 000 kpl.; w 2021 r.:20 000 kpl.; w 2022 r.: 22 000 kpl.
 • Zadanie nr 4. Mundur polowy letni - w 2020 r.:24 460 kpl.; w 2021 r.:24 590 kpl.; w 2022 r.: 21 897 kpl.
 • Zadanie nr 5. Mundur polowy letni - w 2020 r.:26 680 kpl.; w 2021 r.:21 000 kpl.; w 2022 r.: 21 000 kpl.

Również w tym przypadku, zamawiający rezerwuje sobie prawo do złożenia 5 zamówień w ramach prawa opcji:

 • Zadanie nr 1. Mundur polowy letni - w 2021 r.:4 000 kpl.; w 2022 r.: 4 000 kpl.
 • Zadanie nr 2. Mundur polowy letni - w 2021 r.:4 400 kpl.; w 2022 r.: 4 000 kpl.
 • Zadanie nr 3. Mundur polowy letni - w 2021 r.:4 000 kpl.; w 2022 r.: 4 400 kpl.
 • Zadanie nr 4. Mundur polowy letni - w 2021 r.:4 800 kpl.; w 2022 r.: 4 200 kpl.
 • Zadanie nr 5. Mundur polowy letni - w 2021 r.:4 200 kpl.; w 2022 r.: 4 200 kpl.

Zamówione mundury muszą być wyprodukowane według wymagań określonych w Wojskowej Dokumentacji Techniczno-Technologicznej (WDTT) 124L/MON oraz w Warunkach Technicznych (WT US-23), muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (z danego roku planowanej dostawy). W stosunku do dostaw realizowanych w latach 2021-2022 dopuszcza się dostawę w I kwartale z produkcji pochodzącej z roku poprzedniego. Również w tym przypadku, to wykonawca będzie musiał zaprezentować aktualne zaświadczenia poświadczającego posiadanie wzoru zakładowego munduru polowego zgodnego z WDTT 124 L/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 124L/MON przez Komendanta WOB-WSM.

Dostawca ma dysponować zabezpieczeniem finansowym w wysokości nie mniejszej niż:

 • dla zadania nr 1: 6.600.000,00 zł
 • dla zadania nr 2: 7.100.000,00 zł
 • dla zadania nr 3: 7.100.000,00 zł
 • dla zadania nr 4: 6.300.000,00 zł
 • dla zadania nr 5: 6.700.000,00 zł

wykonać w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 dostawy dla służb mundurowych o wartości:

 • dla zadania nr 1: 1.600.000,00 zł,
 • dla zadania nr 2: 1.700.000,00 zł,
 • dla zadania nr 3: 1.700.000,00 zł,
 • dla zadania nr 4: 1.500.000,00 zł,
 • dla zadania nr 5: 1.600.000,00 zł.

oraz podać ich wartość, przedmiot, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Rzeczonymi dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykonawca ma wnieść wadium:

 • dla zadania nr 1: 800.000,00 zł,
 • dla zadania nr 2: 800.000,00 zł,
 • dla zadania nr 3: 800.000,00 zł,
 • dla zadania nr 4: 820.000,00 zł,
 • dla zadania nr 5: 800.000,00 zł.

Postępowanie ma charakter procedury ograniczonej. Ocena wniosków w zakresie kryterium selekcji będzie wykonana w oparciu o wykonaną w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, dostawę mundurów dla służb mundurowych. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu otrzyma 25 punktów za każdą wskazaną dodatkową (jednak nie więcej niż 4 dostawy) dostawę o wartości:

 • zadanie nr 1: co najmniej 2.500.000,00 zł brutto
 • zadanie nr 2: co najmniej 2.700.000,00 zł brutto
 • zadanie nr 3: co najmniej 2.700.000,00 zł brutto
 • zadanie nr 4: co najmniej 2.300.000,00 zł brutto
 • zadanie nr 5: co najmniej 2.500.000,00 zł brutto

Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu będą podlegać ocenie według kryterium ceny  (waga 60), terminu wykonania (z wagą 20 - wykonawca zadeklaruje realizację zamówienia w jednym z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia, jednak w roku 2020  nie później niż 30.11.2020 r.; w roku 2021  nie później niż 30.9.2021 r.; w roku 2022 nie później niż 30.9.2022 r.) i gwarancji (również waga 20). Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 20.1.2020 o godzinie 08:00.

Defence24
Defence24
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 43
Reklama
Po
środa, 1 stycznia 2020, 15:05

Wiadomo że przetarg wygra Maskpol ,więc Panie Ministrze niech pan pokarze że ma jaja i wprowadzi nowy wzór maskujący Mapa ,ponieważ dzisiejszy pamięta lata dźiewiędzieśąte i nie spełnia dzisiejszych minimalnych wymogów pola walki. Po drugie nie wprowadzająca nowego wzoru jest wyrzuceniem pieniędzy podatnika w błoto, bo prędzej czy później wprowadzimy nowy a mundury za ułamek wartości będą na sprzedaż w agencji mienia wojskowego.

Po
środa, 1 stycznia 2020, 13:04

Może w końcu czas i pojąć decyzję panie ministrze i wbrew bez myśllnemu betonowi w armii podjąć decyzję o wprowadzeniu nowego kamo MAPA które prawa własności posiada MAKSPOL i który jest bardzo nowoczesny .Przecież ten który jest dzisiaj zamawiany pomięta początek lat 90 i ma już trzydzieści lat i pilnie potrzebuję zmiany ponieważ jego parametry są mniej niż kiepskie na dzisiejsze czasy i nie przedstawia żadnych wartości .Czas na odważne decyzję.

Polak z Polski
środa, 1 stycznia 2020, 02:42

Dobrze, że kupujemy chociaż guziki. Wszystkie inne programy stoją. Kto za to odpowie?

Ciekawy
poniedziałek, 30 grudnia 2019, 14:38

Ciekawe czy znowu wygra Maskpol. Do niedawna kierowany przez "Krystalicznego" Jakuba syna "Pancernego" Mariana.

realista
poniedziałek, 30 grudnia 2019, 12:21

w większości przetargów organizowanych przez wojsko, od lat zastanawia mnie idiotyczna zależność, im więcej wojsko zamawia, tym więcej płaci jednostkowo za sztukę różnego rodzaju umundurowania. Wg kalkulacji czysto ekonomicznych powinno być wręcz odwrotnie, ale rozumiem, że muszą zarobić różne firmy powiązane politycznie, rodzinnie lub poprzez kolesiostwo :-( Nie widzę tutaj żadnego interesu dla wojska, nie wspominając o jakości dostarczanych produktów/wyrobów. Nie uwzględnia się uwag i propozycji użytkowników bo najważniejszy jest interes polityczny i zyski dla wybranych grup polityków i ich rodzin. Żołnierzem nikt się nie interesuje, bo ewenementem jest jeśli ktoś z rodziny polityka służy w armii i wie jakie "gówna" są jej dostarczane do użytkowania. Najbardziej zadowolona jest tzw, dobra zmiana, do której szerokim strumieniem płynie kasa z przetargów oraz możliwości lokowania swoich ludzi w różnych firmach - po prostu prymitywny kapitalizm dla wybranych :-(

Wisior
poniedziałek, 30 grudnia 2019, 22:25

Co ma do tego dobra zmiana, poza twoim bredzeniem. Tak było, jest i będzie....

Żołnierz
poniedziałek, 30 grudnia 2019, 19:36

Skąd taka tajemna wiedza w posiadaniu realisty?

Paweł P.
poniedziałek, 30 grudnia 2019, 15:04

Cienizna.

Mesko Man
poniedziałek, 30 grudnia 2019, 11:10

Wielki chichot w mesko jak wygrali kontrakt mundurowy.Podzielili go na 5 zakładów przemysłowych w Częstochowie .Teraz Mają moce przerobowe

ciekawy
poniedziałek, 30 grudnia 2019, 10:21

Tutaj brakuje jednego podstawowego warunku w tym zamówieniu. Dostawca powinien posiadać moce produkcyjne umożliwiające wyprodukowanie zamówienia. Inaczej w nieskończoność pośrednicy, którzy posiadają kapitał będą zlecać szycie mundurów w firmach odzieżowych, czerpać ogromne zyski a polskie firmy odzieżowe, które szyją te mundury nigdy nie będą w stanie stanąć na własnych nogach.

Pat
poniedziałek, 30 grudnia 2019, 23:04

Oby to polskie firmy szyły....

Max
poniedziałek, 30 grudnia 2019, 22:18

Taki wymóg oczywiście jest, tylko, że on kompletnie nic nie zmienia pracuję w firmie która w przetargach musi wykazać potencjał sprzętowy i faktycznie ten potencjał jest stoi na placu i rdzewieje, niektóre nawet nowe sprzęty zaparkowane tam 10 lat temu. Oczywiście wszystkie roboty później realizowane podwykonawcami. W dzisiejszych czasach problemem nie jest już sprzęt czy potencjał tylko zarządzanie bo naprawdę jest mało firm i ludzi, którzy potrafią zarządzać dużymi kontraktami.

Kumaty
poniedziałek, 30 grudnia 2019, 10:05

Tylko polowych w przyszłym roku 150 000 razy ostatnia cena czyli 550 zł za komplet to daje ponad 80 mln zł. A jeszcze 3 lata temu za taką kasę kupowało się 300 000 mundurów. Dobra zmiana.

Wiedzący
poniedziałek, 30 grudnia 2019, 23:08

Wiesz co zjesz, o reszcie zamilcz bo się kompromitujesz. Jak chcesz mundury z Chin to kupuj nawet za ćwierć ceny. Jak chcesz były robione z polskich tkanin i w polskich zakładach to zamknij się lepiej.

Kumaty
środa, 1 stycznia 2020, 10:06

Mundur jest taki sam bez względu czy uszyty jest w Chinach czy w kraju. Reguluje to dokumentacja. A pan widzę z lobby krajowego.

Kumaty
wtorek, 31 grudnia 2019, 18:17

A co w tym złego,że były szyte w Chinach? Materiał dokładnie taki sam a cena dwa razy niższa. Widzę, że kolega czerpie zyski z oszukiwania podatnika.Nieładnie.

Tomek
poniedziałek, 30 grudnia 2019, 08:41

Szkoda ze Służba Więzienna nie może tego tematu ogarnąć, całkowite umundurowanie dla wojska i ogółem dla MSWiA nie wspominając o wszelkiego rodzaju druków do biur, akcesoria po całe wyposażenia z meblami włącznie. Którakolwiek firma wygra przetarg to i tak nie zyska milionów na dalszy rozwój, w Polskiej rzeczywistości nikt nie zyska, tak to już jest z przetargami, jeżeli miałby ktoś zyskać to musiałby samodzielnie wytworzyć wszystkie egzemplarze i mieć bynajmniej na kilka następnych lat gwarancje odnośnie ciągłości dostaw następnych partii.

Wojmił
niedziela, 29 grudnia 2019, 22:51

Zabrakło "dialog techniczny"... pewnie z jego braku ktoś oprotestuje i znowu, i znowu....

Xyz
niedziela, 29 grudnia 2019, 22:41

A w magazynach dalej będą pustki....

Płetwal Błękitny
niedziela, 29 grudnia 2019, 19:33

Wojsko w blaszanych hełmach i w dziurawych butach, ale za to ... z F-35

Ireneusz
wtorek, 31 grudnia 2019, 09:47

Blaszaki jak w każdej armii są dla rezerwy . Armia przechodzi na kewlary .

arkanso
niedziela, 29 grudnia 2019, 18:47

To poważne plany, mundur polowy w ilości ponad 150 tys. sztuk w 1 roku i po ponad 130 tys. sztuk w 2 i 3 a z opcją byłoby to ponownie ponad 150 tys. sztuk rocznie. Mundur letni nieco mniej bo w 1 roku ponad 130 tys. sztuk a w 2 i 3 roku po ponad 100tys. sztuk przy czym w opcji jest jeszcze po około 20 tys. sztuk rocznie. Spory zakład ze sporym zatrudnieniem ma robotę na 3 lata. Biorąc pod uwagę plany intensywnych szkoleń i możliwe w związku z tym rokroczne zużycie mundurów, to pozwoli zapewnić rokrocznie umundurowanie dla wszystkich ćwiczących i zapewnić pewne zapasy magazynowe. Gdyby działać oszczędnie jak na przełomie lat 80/90 tych gdy wojsko poborowe w koszarach i na poligonach użytkowało głównie używane mundury polowe (nie było letnich za to były nowe mundury wyjściowe/galowe), to starczyłoby tego od 2022 roku dla około 300 tys. armii, niemniej w latach 80/90 tych armia poborowa liczyła chyba pomiędzy 300-400 tys. żołnierzy więc . Dodatkowo bodajże w tym roku lub ubiegłym wojsko miało otrzymywać spore dostawy mundurów z wcześniejszych przetargów.

EUGENIK
niedziela, 29 grudnia 2019, 15:04

I wygrają dotowane zakłady zatrudniające inwalidów... i tak wojsko niszczy polską genetykę

w
niedziela, 29 grudnia 2019, 21:12

a niech wygrywaja. Wazne zeby były polskie i w Polsce

Zen
niedziela, 29 grudnia 2019, 13:44

Uwielbiam artykuły o zakupach przez nasze formacje uzbrojone. Mundury, hełmy, trenażery, przekroje broni, ekwipunki ratunkowe i inne non lethal. Dla kontrastu bidny Pakistan 200 haubic, Litwa 200 Jltv, Niemcy 200 Meteorów, Hiszpania OP i uwaga Polska - po publikacji kilkuset analiz opisów itp w okresie kilku lat - dwie baterie Patriot, turbonieskutecznego przeciwko Kh32, kindżał i avangard... Dla przykład Izrael rozważa rezygnację bądź mocne ograniczenie ich ilości ze względu na koszt-efekt 4000-1 w walce z dronami i zerowe możliwości przechwytywania hipersoników

Zenek
niedziela, 29 grudnia 2019, 13:29

A mapy jak nie było, tak nie ma. Bo się jakiś generał obraził.

Fanklub Daviena
niedziela, 29 grudnia 2019, 12:37

Ciekawe czy to kupią w Polsce czy też sprowadzą z USA? :)

Dama PIK
niedziela, 29 grudnia 2019, 17:44

Jest jeszcze opcja szycia w Chinach.

Fanklub Daviena
niedziela, 29 grudnia 2019, 20:12

Nie! Wielki Wuj z Ameryki nie pozwoli!

Autor
niedziela, 29 grudnia 2019, 14:29

A tym masz z Rosji. Więc nie narzekaj.

Kris Kristoferson .
niedziela, 29 grudnia 2019, 12:09

A co z kamuflażem MAPA ??? Był za dobry i ktoś położył na nim łapę ???

Alek
niedziela, 29 grudnia 2019, 17:44

Jak na wszystkim co by mogło lepiej służyć w armii

Tom
niedziela, 29 grudnia 2019, 12:02

W koncu konkretne decyzje. Brawo MON!!!!

matrioszka
niedziela, 29 grudnia 2019, 11:54

W ostatnim czasie zakupy mundurów stały się znakiem rozpoznawczym i największym osiągnięciem modernizacyjnym obecnego MON . W obliczu knowań Putina to rzeczywiście najważniejsza potrzeba naszej armii .

Olsen
niedziela, 29 grudnia 2019, 11:38

A co z kamuflażem MAPA?

Sudajew
niedziela, 29 grudnia 2019, 23:03

Mapa upadła, najładniej na targach wyglądał, w terenie to już róznie wychodziło. Teraz tytan jest na tapecie

SimonTemplar
niedziela, 29 grudnia 2019, 11:17

Znowu okazja do przypuszczenia kilkunastu milionów z pieniędzy podatników. Oba przetargi będą unieważnione i rozpoczęta będzie nowa "procedura" wyboru.

Wizjoner
niedziela, 29 grudnia 2019, 17:46

Raczej nie. Istnieje pilna potrzeba wydania pieniędzy z tegorocznego budżetu i kupuje się na łapu capu co się da byle kasę wydać.

Xaoc
niedziela, 29 grudnia 2019, 21:53

Rozumiem że mundurów nie potrzebujemy:)

Rio
poniedziałek, 30 grudnia 2019, 00:53

Każdy żołnierz dostaje mundurowke to niech sobie kupi

niedziela, 29 grudnia 2019, 23:49

No po co. Przecież to przepuszczanie pieniędzy podatnika. Żołnierz powinien sam sobie kupić w lumpeksie

Wizjoner
niedziela, 29 grudnia 2019, 23:13

Mundury już dawno powinny być zakupione. Teraz są inne ważniejsze potrzeby jak choćby NAREW.

USA
poniedziałek, 30 grudnia 2019, 21:11

Najważniejszy jest F35.

Tweets Defence24