Technologie

System Pająk. W drugim podejściu nie tylko firmy państwowe?

Kompania rozpoznawcza 10 BKPanc podczas szkolenia w Drawsku Pomorskim / Fot. st. szer. Natalia Wawrzyniak
Kompania rozpoznawcza 10 BKPanc podczas szkolenia w Drawsku Pomorskim / Fot. st. szer. Natalia Wawrzyniak

Dwa lata po rozpisaniu po raz pierwszy, Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął po raz kolejny przetarg pod kryptonimem  „zautomatyzowany systemu zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji wiadomości rozpoznawczych otrzymanych od elementów dalekiego rozpoznania  - Pająk”. Celem jest pozyskanie do listopada 2022 roku 6 kompletnych zestawów wraz z przeszkolonym personelem.

Postępowanie przetargowe rozpisane z datą 22 Grudnia i opublikowane w cyfrowym dzienniku UE TED 28 grudnia 2020 roku co do przedmiotu jest zgodne z przetargiem realizowanym pod tym samym kryptonimem w 2018 roku. Dotyczy ono systemu zbierania, agregacji i dystrybucji danych rozpoznawczych pod kryptoniem Pająk, będącego jednym z komponentów priorytetowego programu „Operacyjne rozpoznanie patrolowe”, ujętego w PMT 2013-2022 i podtrzymano w programie PMT do roku 2026 podpisanym w lutym 2019 roku przez ministra Mariusza Błaszczaka .

Dialog techniczny w programie Pająk był realizowany w latach 2014-2015, ale przetarg ogłoszono dopiero w styczniu 2018 roku. Został on wówczas ograniczony jedynie do polskich firm państwowych. Przy tego typu ograniczeniach nie udało się rozstrzygnąć pozytywnie postępowania, skutkiem czego w postępowaniu z 22 grudnia 2020 roku mogą brać udział podmioty będące:

- „przedsiębiorcą, wobec którego Skarb Państwa sprawuje ścisłą kontrolę bezpośrednio lub pośrednio (przez inne podmioty), realizowaną poprzez posiadanie większości głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników, organie zarządzającym lub nadzorczym lub innym organie stanowiącym lub wobec którego Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio uprawnienia do powoływania i odwoływania większości członków ich organów zarządzających lub wobec którego Skarb Państwa posiada uprawnienia do decydowania w inny sposób o kierunkach działalności podmiotu, związanych z realizowanym zadaniem na podstawie odrębnych przepisów (podkreślenie od redakcji)”.

- „przedsiębiorcą, na którego możliwe jest nałożenie zadań związanych z utrzymaniem odpowiedniego potencjału przemysłowego (w zakresie wykonania zadań obsługowo-naprawczych i serwisowych) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. 2001, Nr 122, poz. 1320, z późn. zm.), a zatem jestem przedsiębiorcą ujętym w IV części załącznika do rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym”.

Odwołanie do "odrębnych przepisów" może oznaczać znaczne rozszerzenie grona potencjalnych wykonawców. Otwartą kwestią pozostaje to, dlaczego nie można było zrobić tego za pierwszym razem i stracono kolejne trzy lata. Kolejne, ponieważ od dialogu do rozpisania pierwszego przetargu również minęły niemal trzy lata. Co ciekawe, nie uległ wydłużeniu termin ostatecznej dostawy całości 6 systemów. O ile pierwotnie miały one być dostarczane po dwa w latach 2020, 2021 i 2022, to w obecny postępowaniu założono po prostu dostawę całości sześciu systemów Pająk nie później niż do 24 listopada 2022 roku.  

W przypadku programu Pająk ustalono występowanie PIBP (Podstawowego Interesu Bezpieczeństwa Państwa), w związku z czym postępowanie jest prowadzone z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca musi legitymować się doświadczenie w dostawach oprogramowania systemów rozpoznawczych (walki elektronicznej) i kierowania rozpoznaniem (dowodzeniem) w ostatnich latach, jak również dysponować świadectwem bezpieczeństwa na poziomie co najmniej NATO CONFIDENTIAL. Wśród podmiotów spełniających wymagania które zgłoszą się w postępowaniu do składania wstępnych ofert zostaną zaproszeni nie więcej niż trzej wykonawcy. Zgłoszenia do udziału w procedurze można składać do 28 stycznia 2021 roku.

Reklama
Reklama

Warto przypomnieć, że program Pająk stanowi jeden z czterech komponentów priorytetowego programu „Operacyjne rozpoznanie patrolowe” w skład którego wchodzą:

- informatyczny system zbierania, analizy i dystrybucji informacji od wszystkich elementów ISTAR (rozpoznania patrolowego, dalekiego, elektronicznego, obrazowego i osobowego) „Sowa”;
- pojazdy rozpoznawcze dla pododdziałów dalekiego rozpoznania „Żmija”
- lekkie opancerzone transportery rozpoznawcze „Kleszcz”;
- bezzałogowe pojazdy rozpoznawcze (MBPR) "Tarantula";
- zautomatyzowany system zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji wiadomości rozpoznawczych otrzymywanych od elementów dalekiego rozpoznania „Pająk”. 

Wśród wymienionych jedynie Żmija doczekała się zawarcia w 2017 roku umowy na pojazdy 4x4 Wirus firmy Concept, dostawy ponad 100 zamówionych pojazdów powinny rozpocząć się w przyszłym roku (pierwotnie planowano dostawy w 2020 roku, jednak na przeszkodzie stanęła pandemia koronawirusa). W odpowiedzi na program Kleszcz, w ramach projektu NCBiR, rozwijany jest przez AMZ Kutno opancerzony wóz rozpoznawczy Bóbr 3. Przetarg na bezzałogowce Tarantula został w 2018 roku unieważniony po raz trzeci, tym razem ze względu na brak ofert. Z tego samego powodu ponownie ruszył opisywany tu program Pająk, natomiast w lipcu 2020 roku w fazę postępowania wszedł program Sowa. Jak widać z tego krótkiego podsumowania, sytuacja w zakresie programów kluczowych dla skutecznego funkcjonowania systemu zbierania, agregacji i analizy danych rozpoznawczych mamy do czynienia z pewną stagnacją co najmniej od 6-8 lat.

Komentarze