Autor

Artur Jagnieża

Artur Jagnieża – doktor nauk wojskowych, absolwent Akademii Obrony Narodowej (2003); ukończył studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1996), studia nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1997) oraz studia podyplomowe obronności państwa na Wydziale Strategiczno-Obronnym AON (1998); posiada bogate doświadczenie zawodowe w trakcie którego był m.in. Pełnomocnikiem Wojewody ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, doradcą Wojewody Mazowieckiego, członkiem Rady Nadzorczej „Bumar” Spółka z o.o., Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ursynów oraz radnym Dzielnicy Wola Gminy Warszawa-Centrum. Od ponad 10 lat związany z rynkiem telekomunikacyjnym, gdzie zajmuje się na co dzień problematyką zarządzania ciągłością działania, analizy ryzyka, zarządzania kryzysowego, obronności, bezpieczeństwa publicznego oraz obrony cywilnej. Przewodniczący Rady Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii od 2018 roku do chwili obecnej. Członek Rady Naukowej Kwartalnika Bellona kadencji 2017-2021. W wolnych chwilach wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk oraz w Wyższej Szkole Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie. W semestrze letnim 2017/2018 prowadził gościnnie wykłady i ćwiczenia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej z przedmiotu Projektowanie systemów bezpieczeństwa Krytycznej Infrastruktury Państwa. Autor książek „Polska w wirach zagrożeń” (Wydawnictwo Pedagogium 2013) oraz „Rozmowy z Mistrzem Sun Tzu o wojnie 1939 roku” (Wydawnictwo Pedagogium 2014). Ponadto autor ponad 90 artykułów dotyczących problematyki bezpieczeństwa i obronności państwa; Publikował na łamach kwartalników Wiedza Obronna, Wojskowy Przegląd Historyczny, a także miesięcznika Przegląd Obrony Cywilnej. Współpracuje z portalem defence24.pl oraz z tygodnikiem „w Sieci”; Najciekawsze publikacje z lat 2015-2020: „Armia bez Naczelnego Wodza?, www.defence24.pl, 4 luty 2015; „Polska potrzebuje dodatkowej dywizji”, www.defence24.pl, 28 grudnia 2016; Armia dwóch zwierzchników. Próba analizy konstytucyjnej”, www.defence24.pl, 31 października 2017; „MON buduje 18 Dywizję Zmechanizowaną”, Sieci, nr 3, 21-27 stycznia 2019; „W poszukiwaniu modelu współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej z Wojskami Specjalnymi” (współautorzy H. Królikowski, W. Matyasik), W: Raport Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii Wyzwania dla bezpieczeństwa współczesnej Polski, październik 2019; Strategia bezpieczeństwa narodowego u progu nowej dekady, www.defence24.pl, 2 stycznia 2020; Budowa odporności państwa jako nakaz strategiczny, www.defence24.pl, 10 lipca 2020; Straż Graniczna w obliczu zagrożenia agresją militarną, www.InfoSecurity24.pl, 20 sierpnia 2020; Zainteresowania badawcze: problematyka strategii i bezpieczeństwa państwa, współczesny system obrony terytorialnej w Polsce, historia polskiej sztuki wojennej ze szczególnym uwzględnieniem okresu Powstania Styczniowego 1863-1865 oraz wojny 1939 roku, edukacja obronna elit, problematyka zarządzania ciągłością działania, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania kryzysowego.