Reklama

Siły zbrojne

Zmiany w fizycznej ochronie informacji niejawnych

Fot. MON
Fot. MON

Resort obrony narodowej wprowadza istotne zmiany w zarządzeniu określającym zasady doboru i stosowania środków fizycznej ochrony informacji niejawnych. Zakres tych zmian przedstawiamy po analizie zapisów nowego zarządzenia.

Ochrona informacji niejawnych obejmuje szereg działań i środków służących ograniczeniu ryzyka wycieku informacji wrażliwych i stanowiących tajemnicę służbową. Ważnym elementem systemu ochrony informacji w siłach zbrojnych jest właściwy dobór oraz stosowanie środków ochrony fizycznej. Zagrożenia związane z ujawnieniem informacji wrażliwych systematycznie rosną wraz rozwojem nowych technologii, a ponieważ jesteśmy tzw. państwem frontowym to zainteresowanie obcych służb specjalnych jest duże.

Resort obrony narodowej dostrzega zagrożenia w tym zakresie wprowadzając zmiany w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych. Redakcja Defence24 informowała ostatnio m.in. o decyzji nr 77/MON w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas przedsięwzięć realizowanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. Kolejnym ważnym dokumentem związanym z ochroną informacji niejawnych jest zarządzenie nr 14/MON z 9 czerwca br. Dokument ten wprowadza szereg zmian, które dotyczą stosowania środków fizycznych wykorzystywanych w ochronie informacji niejawnych. Zarządzenie zostało podpisane przez wiceministra Wojciecha Skurkiewicza i wprowadza zmiany wydanym w grudniu 2017 roku zarządzeniu nr 59/MON w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych.

Katalog zmian

Resort wprowadził szereg zmian w treści obowiązującego do tej pory zarządzenia. Zmiany dotyczą doboru i stosowania środków ochrony fizycznej, zakresu odpowiedzialności w tym obszarze, wymogów na systemy alarmowe, stosowania środków ochrony w trakcie ćwiczeń wojskowych, stanów nadzwyczajnych i wojny oraz poza rejonami stanowisk dowodzenia. Zarządzenie wprowadza także zmiany dotyczące konstrukcji i wymagań dla pomieszczeń lub zespołu pomieszczeń stacjonarnych kwalifikowanych do kategorii K2.

Dodatkowo w załączniku określono także ogólne wymagania w stosunku do kontenerów wykorzystywanych jako ruchome kancelarie tajne. Jest to niezwykle ważna informacja dla producentów i dostawców tego rodzaju rozwiązań oraz dla użytkowników.

Ruchome kancelarie tajne wymagania

Nowe kontenery przeznaczone na ruchome kancelarie tajne będą zakupywane po wydaniu pozytywnej opinii przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i spełnieniu wymagań z zakresu zabezpieczenia fizycznego i technicznego.

Zgodnie z zarządzeniem kontenery powinny spełniać́ następujące minimalne wymagania:

1. Wykonanie z płyt warstwowych, składających się z dwóch warstw blach (stopów aluminiowych lub stali) o grubości co najmniej milimetra każda, konstrukcyjnie ze sobą połączonych, oddzielonych od siebie co najmniej pięćdziesięciomilimetrową warstwą twardego i niepalnego materiału izolacyjnego. Użyty w nich materiał izolacyjny musi charakteryzować się niską higroskopijnością oraz dźwiękochłonnością (wymogi BHP).

2. Płyty warstwowe na narożach powinny być zespawane i wyposażone w zaczepy transportowe umożliwiające mocowanie w czasie przewożenia różnymi środkami transportu.

3. Drzwi wejściowe powinny:

 • spełniać wymagania klasy odporności nie niższej niż RC2 określone w Polskiej Normie PN- EN 1627, posiadać element samozatrzaskowy uniemożliwiający pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz oraz dodatkowo wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy co najmniej klasy B według Polskiej Normy PN-EN 1300;
 • mieć ryglowanie od wewnątrz o konstrukcji uniemożliwiającej ich zablokowanie od zewnątrz (z wyłączeniem zamków);
 • być wyposażone w mechanizm samozamykający;
 • być wyposażone w urządzenie umożliwiające podgląd bezpośredniego zewnętrznego otoczenia.

4. Posiadać właz ewakuacyjny otwierany od wewnątrz;

5. Posiadać otwory urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zabezpieczone siatką stalową o grubości nie mniejszej niż dwa milimetry o oczkach nie większych niż 20 na 20 milimetrów lub powierzchni nie większej niż cztery centymertry kwadratowe.

6. Powinny być wyposażone w system alarmowy:

 • sygnalizujący nieuprawnione otwarcie drzwi wejściowych, włazu ewakuacyjnego i okien, ruch w pomieszczeniach oraz próby napadu;
 • spełniający wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów, określone przez gestora.

7. Powinny być wyposażone w system sygnalizacji przeciwpożarowej wewnętrznej i zewnętrznej;

8. Opcjonalnie powinny posiadać zamontowane certyfikowane (kwalifikowane) okna antywłamaniowe spełniające wymagania klasy odporności nie niższej niż RC 3 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627;

9. Powinny posiadać inny sprzęt (urządzenia) wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Dodatkowo w kontenerach przeznaczonych na ruchome kancelarie tajne, w których przewiduje się przyjmowanie interesantów należy wydzielić część kabiny przeznaczonej na czytelnię (miejsce do zapoznawania się z materiałami niejawnymi). W takim przypadku część kabiny należy fizycznie oddzielić poprzez zastosowanie stałej przegrody wewnętrznej. Zabudowa winna umożliwiać personelowi kancelarii prowadzenie nadzoru nad osobą przebywającą w czytelni oraz sterowanie funkcją otwarcia drzwi wejściowych.

Sama zaś czytelnia powinna być zorganizowana w takim miejscu, aby osoba zapoznająca się z materiałem niejawnym nie posiadała możliwości bezpośredniego dostępu do urządzeń do przechowywania informacji niejawnych, urządzeń do niszczenia materiałów niejawnych oraz systemów teleinformatycznych (z wyjątkiem tych, które przeznaczone są dla interesantów).

Podkreślono także iż kontenery przeznaczone na ruchome kancelarie tajne należy wyposażyć w urządzenia do przechowywania materiałów niejawnych, do których zaliczono:

 • urządzenia do niszczenia papierowych dokumentów niejawnych, których szerokość ścinka jest mniejsza lub równa milimetr, a jego pole powierzchni nie przekracza dziesięciu milimetrów kwadratowych;
 • sprzęt kwaterunkowo – biurowy;
 • sprzęt do ewakuacji;
 • opcjonalnie w systemy teleinformatyczne;
 • opcjonalnie inny sprzęt do niszczenia materiałów niejawnych.
Reklama

Komentarze (3)

 1. jak ja to lubię!

  Kałuża to akwen wodny bez znaczenia strategicznego.

 2. Paradoks

  Koledzy podaje normę rygla PN 460_280 Paradoksalnie aktualna od 1967

 3. Ratownik

  14 kancelarii polowych bez regulowania JUŻ zamówienie Gdzie oni maja UMYSŁ?

Reklama