Reklama

Siły zbrojne

Specjalsi z nowymi zasadami w zakresie dodatków finansowych

Fot. st. chor. mar. A.Dwulatek/COM CAM DORSZ
Fot. st. chor. mar. A.Dwulatek/COM CAM DORSZ

Na etapie uzgodnień międzyresortowych pojawił się nowy projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, zmieniający rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Obecny projekt, z 19 sierpnia tego roku, ma dotyczyć kwestii dodatków dla żołnierzy służących w Wojskach Specjalnych. MON chce ulepszyć system odnoszący się do dodatków służbowych, ale też dodatków specjalnych.

Projekt ma być kontynuacją zmian, które znalazły swój wydźwięk w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Trzeba zaznaczyć, że system był modyfikowany w kolejnych nowelizacjach z 1 listopada 2017 r., z 22 lutego 2018 r. oraz z dnia 23 października 2018 r.

Jak wskazano w uzasadnieniu zmian, całą koncepcję tego systemu oparto na dodatku służbowym, który docelowo wypłacany będzie z tytułu pełnienia służby we wszystkich jednostkach Wojsk Specjalnych, uzupełnionym dodatkiem specjalnym wypłacanym z różnych tytułów. Ten ostatni ma obejmować w szczególności takie kwestie, jak:

  • wykonywanie lotów w składzie załóg wojskowych statków powietrznych
  • bezpośrednie fizyczne zwalczanie terroryzmu lub szkolenie w tym zakresie,
  • za wykonywanie skoków ze spadochronem
  • za wykonywanie prac podwodnych z użyciem sprzętu nurkowego.

Wskazując na zapisy nowego projektu, MON podkreślił, że docelową wysokość dodatków dla żołnierzy Wojsk Specjalnych określono w odniesieniu do zadań realizowanych przez poszczególne jednostki wojskowe. Przyjmując, że najwyższe dodatki otrzymają żołnierze jednostek realizujących działania specjalne.

Co nader istotne, dla żołnierzy Wojsk Specjalnych, zgodnie z projektem dodatek służbowy, wypłacany żołnierzom pełniącym służbę w jednostkach Wojsk Specjalnych, ma również objąć tych, którzy pełnią służbę w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych oraz w Ośrodku Szkolenia Poligonowego. Wcześniej nie było takiej możliwości, gdyż te ośrodki szkoleniowe zostały utworzone po dokonaniu wcześniejszych nowelizacji rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Przyznanie dodatku służbowego żołnierzom pełniącym służbę w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych oraz w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych zmierza do wprowadzenia jednolitego dodatku służbowego dla żołnierzy Wojsk Specjalnych, pełniących służbę w strukturach dowódczych i szkoleniowych tego rodzaju wojsk.

Żołnierze Wojsk Specjalnych mogą również potencjalnie liczyć na dłuższą kontynuację wypłat dodatków, jeśli trafią na inne stanowiska. Przyjęto bowiem, że mają być one potencjalnie wypłacane przez okres do 6 lat, a nie jak dotychczas przez okres 3 lat, w przypadku wyznaczenia na stanowisko w:

  • komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej,
  • dowództwach Rodzajów Sił Zbrojnych,
  • Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych
  • Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.

W przypadku dodatku specjalnego, ma to polegać na wskazaniu, iż:

Żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, dowództwie Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych lub Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, który przez łączny okres co najmniej 10 lat wykonywał zadania polegające na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub szkoleniu w tym zakresie w Jednostce Wojskowej Nr 2305, otrzymuje dodatek specjalny o charakterze stałym w kwocie ustalonej w ostatnim miesiącu służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 2305.

Dodając, że:

Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się żołnierzowi przez okres zajmowania stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, dowództwach Rodzajów Sił Zbrojnych, w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych lub Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych nie dłużej jednak niż przez łączny okres 6 lat od dnia zwolnienia ze stanowiska służbowego w Jednostce Wojskowej Nr 2305.

W przypadku dodatku służbowego, wskazano zaś, że:

Żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, dowództwie Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych lub Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, który przez łączny okres co najmniej 10 lat pełnił służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305, Jednostce Wojskowej Nr 4101, Jednostce Wojskowej Nr 4026, Jednostce Wojskowej Nr 3940 lub w Jednostce Wojskowej Nr 4724 otrzymuje dodatek służbowy o charakterze stałym w kwocie ustalonej w ostatnim miesiącu służby wojskowej w tych jednostkach.

Precyzując, że:

Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się żołnierzowi przez okres zajmowania stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, dowództwach Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych lub Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 6 lat od dnia zwolnienia ze stanowiska służbowego w Jednostce Wojskowej Nr 2305, Jednostce Wojskowej Nr 4101, Jednostce Wojskowej Nr 4026, Jednostce Wojskowej Nr 3940 lub w Jednostce Wojskowej Nr 4724.

W uzasadnieniu projektu, pojawia się również wskazanie dotyczące jednostek AGAT i NIL. Podkreśla się, że propozycja ma na celu zmianę wysokości dodatku służbowego otrzymywanego przez żołnierzy pełniących służbę w Jednostce Wojskowej Nr 3940 oraz w Jednostce Wojskowej Nr 4724. Wskazując, że w przypadku wejścia w życie nowych regulacji prawnych dla tych żołnierzy nastąpi uzależnienie wysokości dodatku od zajmowanego stanowiska służbowego oraz okresu służby w tych jednostkach wojskowych. Wysokość dodatku wynosić będzie od 150 zł (dla szeregowego lub podoficera pełniącego służbę do 3 lat) do 2400 zł (dla oficera starszego pełniącego służbę ponad 6 lat).

MON podkreśliło, że dodatek służbowy ma, jak to ujęto w uzasadnieniu „charakter bodźcowego oddziaływania” do podejmowania służby na kluczowych – z punktu widzenia potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – stanowiskach służbowych. Zauważając jednocześnie, że w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych dodatki stały się nieodzownym elementem podejmowanej decyzji przez kandydata o wstąpieniu w szeregi poszczególnych jednostek Wojsk Specjalnych. Nie ukrywając, że dodatki mają również wpływ na rozwój poszczególnych żołnierzy, którzy myślą o zmianie jednostek w ramach Wojsk Specjalnych;

Z innych zmian podkreślono, że wraz z nowym rozporządzeniem podwyższono dodatek służbowy dla żołnierzy pełniących służbę w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych oraz w 7 Eskadrze Działań Specjalnych.

Całość projektu nowego rozporządzenia (etap konsultacji resortowych) jest dostępna on-line pod poniższym linkiem: 

https://legislacja.gov.pl/docs//507/12337453/12711691/12711693/dokument461140.pdf

Reklama

Komentarze

    Reklama